ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

*

Số 04-TB/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Nghệ An, ngày 16 tháng 2 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

tại hội nghị Ban Chỉ đạo ngày 14/2/2022

-----

 

Ngày 14/2/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Vinh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức hội nghị để đánh giá công tác chỉ đạo trong thời gian qua; thảo luận và thống nhất định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe Báo cáo tình hình phòng, chống COVID-19 trên thế giới, trong nước, tỉnh Nghệ An và kết quả công tác phòng, chống dịch COVID của Nhà trường trong thời gian qua; quán triệt một số văn bản, định hướng chỉ đạo về công tác phòng, chống COVID-19 của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự quyết tâm, vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường; sự cố gắng, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động và người học toàn Trường; sự tận tâm, tích cực, chủ động của các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tập thể viên chức, người lao động của Trạm Y tế, Trung tâm Nội trú... Nhà trường đã triển khai các hoạt động làm việc, giảng dạy, học tập theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh.

2. Trong thời gian gần đây, số người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung, thành phố Vinh liên tục tăng nhanh đột biến. Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục xác định mục tiêu công tác phòng, chống dịch COVID-19 vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự, an toàn xã hội; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Vì vậy, Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường, các Ban của Đảng uỷ Trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như sau:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An; các văn bản chỉ đạo, cụ thể hoá của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường nhất là: Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/1/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/1/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công điện số 01-CĐ/BCĐ ngày 07/2/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An; Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Hướng dẫn số 6641/HDLN-SYT-SGD&ĐT ngày 31/12/2021 của Liên Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 125/KH-ĐHV ngày 03/12/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về ứng phó với các tình huống dịch bệnh COVID-19 tại Trường Đại học Vinh…

- Cập nhật chính xác tình hình dịch bệnh, các thông tin dự báo để chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn của Nhà trường. Triển khai các phương án, kịch bản làm việc, giảng dạy, học tập… của Nhà trường ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19, bảo đảm thực hiện tốt quy định 5K, phương châm "4 tại chỗ" và vận hành hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là trong xử lý các tình huống bất ngờ, phức tạp nảy sinh.

- Mỗi tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong mọi hoạt động thuộc phạm vi quản lý với nguyên tắc "An toàn là trên hết, trước hết", "An toàn phòng chống dịch thì mới được phép hoạt động". Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19", tự giác chấp hành và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tránh tâm lý chủ quan khi đã áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch, nhất là sau khi tiêm vắc-xin.

- Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành Giáo dục được giao tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 và Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; Thông báo số 925/TB-BGDĐT ngày 15/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2021. Triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Nhà trường và các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học đối với từng cấp học, trình độ đào tạo.

- Triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch theo Kế hoạch số 16-KH/BTGTU ngày 29/6/2021 và Công văn số 740-CV/BTGTU ngày 08/2/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; đồng thời cập nhật thực hiện theo các văn bản hướng dẫn mới nhất của cấp trên. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường, Ban Biên tập website Trường, Bộ phận Truyền thông đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời từ các nguồn thông tin chính thống, tin cậy về tình hình dịch bệnh để viên chức, người lao động và người học không chủ quan, không hoang mang, hiểu đúng, đồng thuận với các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm, tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Ban Dân vận Đảng uỷ Trường, các đoàn thể cấp Trường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch cho đoàn viên, hội viên, viên chức, người học; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Tăng cường tuyên truyền về các mô hình, điển hình, các hành động, nghĩa cử cao đẹp trong việc tổ chức công tác phòng, chống dịch; vận động viên chức và người lao động chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 của tỉnh Nghệ An; hỗ trợ, động viên các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

- Tiếp tục kiện toàn và phát huy các Tổ / nhóm an toàn COVID-19 để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và các phương án xử trí theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch tại cơ quan, công sở; Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/1/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung)… Phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Tổ chức kiểm tra việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường. Rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư của Nhà trường và các đơn vị phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và điều kiện thực tiễn, đảm bảo ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất công tác phòng, chống dịch bệnh của Nhà trường cho Ban Chỉ đạo và cấp có thẩm quyền theo quy định. Chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, minh bạch, chính xác. Kiên quyết đề nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch, để dịch bệnh diễn biến phức tạp.

3. Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường:

- Rà soát Kế hoạch số 125/KH-ĐHV ngày 03/12/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về ứng phó với các tình huống dịch bệnh COVID-19 tại Trường Đại học Vinh. Xây dựng kịch bản / phương án tổng thể về công tác phòng, chống dịch để triển khai các hoạt động của Nhà trường phù hợp với diễn biến dịch trên địa bàn Nhà trường hiện nay và dự báo trong thời gian tới. Tổ chức phổ biến, quán triệt các kịch bản / phương án này (trực tiếp hoặc trực tuyến) cho các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, viên chức, người lao động và người học biết; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Rà soát lại các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch; chuẩn bị tốt kế hoạch thực hiện Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/1/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

- Chỉ đạo hướng dẫn, theo dõi sức khoẻ của viên chức, người lao động và người học; xem xét bố trí (phân công nhiệm vụ) và có chính sách hỗ trợ cho viên chức, người lao động và người học đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả trên cơ sở cân đối nguồn lực của Nhà trường và khả năng tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Vinh phù hợp với cơ cấu tổ chức, nhân sự của Nhà trường hiện nay để thực hiện toàn diện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả.

Trên đây là kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Vinh, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường biết và tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:

BÍ THƯ

- Tỉnh uỷ Nghệ An,

Kiêm

- Đảng uỷ, Hội đồng Trường,

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

- Ban Giám hiệu Nhà trường,

 

- Các ban của Đảng uỷ Trường,

 

- Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền