Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ Trường Đại học Vinh

 

Đảng ta luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Vấn đề giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có phương thức lãnh đạo khoa học là yêu cầu, nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy. Đảng bộ Trường Đại học Vinh là đảng bộ cơ sở nhưng được Tỉnh ủy giao quyền cấp trên cơ sở và trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Vinh đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp đểlãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.  

Thứ nhất, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, định hướng dư luận, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đấu tranh phản bác đối với những thông tin sai trái của các đối tượng xấu và thế lực thù địch. Nhà trường đã thành lập Ban truyền thông, Bộ phận truyền thông và xây dựng Kế hoạch chiến lược truyền thông Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2020 với các hoạt động truyền thông được tổ chức đi vào chiều sâu. Kiện toàn Ban quản trị, Ban biên tập và nâng cao chất lượng hoạt động của website, phục vụ tốt các hoạt động của Nhà trường. Cán bộ, đảng viên và người học luôn nhận thức sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của địa phương và các tổ chức cấp trên và Nhà trường để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Thứ hai, trong những năm qua, Đảng ủy Nhà trường luôn chỉ đạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và người học. Hàng năm Đảng ủy đều cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp cao cấp, trung cấp và sơ cấp lý luận chính trị theo chỉ tiêu được phân bổ. Đồng thời, mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ công tác đảng cho các bí thư chi bộ và cấp ủy viên. Đối với sinh viên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ Trường trong những năm gần đây đã có nhiều cách làm hay, nhiều phương thức phù hợp với đối tượng. Mỗi năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 1.000 quần chúng; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho khoảng 330 đảng viên mới. Đảng ủy đã chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên Khoa Giáo dục chính trị, Khoa Lịch sử (nay là Viện Sư phạm Xã hội, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn) của Trường tổ chức nghiên cứu bổ sung giáo trình, chuẩn bị chu đáo bài giảng phục vụ việc đổi mới phương pháp giảng dạy đặc biệt là giảng dạy các lớp đông sinh viên theo hình thức trực tuyến; tăng cường seminar, thảo luận cho sinh viên; tham dự đầy đủ các chương trình bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức.

Thứ ba, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã chỉ đạo học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XI) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra qua kiểm điểm cuối năm. Thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và Đề án số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên... Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận gắn với đánh giá tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong đơn vị, từ đó liên hệ về trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và hướng khắc phục, rèn luyện, hướng phấn đấu cụ thể và thiết thực của mỗi người. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người học.

Thứ tư, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể đa dạng hóa hình thức triển khai công tác chính trị, tư tưởng. Công tác chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc; ngày thành lập các đơn vị và Nhà trường... Các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể thường xuyên cung cấp và khai thông thông tin cho cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên. Đa số cán bộ, đảng viên và người học đồng cảm và chia sẻ với những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức của Nhà trường, của đơn vị, của nền giáo dục đại học nước nhà; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ mà hạt nhân là Ban Thường vụ Đảng uỷ; sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Giám hiệu Nhà trường.

Thứ năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tích cực chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nội dung sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và làm việc với những tổ chức đảng, đơn vị thuộc Trường. Gắn trách nhiệm của cấp ủy và cấp ủy viên với kết quả, hiệu quả công việc được giao, với lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Cụ thể hóa tiêu chí đánh giá, phân loại phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên. Chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Đã cụ thể hóa tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cho phù hợp với thực tiễn của Trường nhằm nâng cao chất lượng đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục. Nếu như trong giai đoạn từ năm 1994-1998, Nhà trường chỉ có 189 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng thì giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2019, toàn Đảng bộ đã kết nạp trên 4.700 đảng viên, trung bình mỗi năm là 320-380 sinh viên, là trường đại học có số lượng quần chúng được kết nạp Đảng lớn nhất trong cả nước. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 10 đảng bộ bộ phận, 40 chi bộ với 1.000 đảng viên.

Nhờ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng nói trên nên chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Nhà trường được nâng lên cả về nghiệp vụ chuyên môn, năng lực quản lý và trình độ lý luận chính trị. Đa số học sinh, sinh viên, học viên có bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, phẩm chất tốt, xứng đáng là công dân tốt và là chủ nhân của đất nước. Mối quan hệ giữa tổ chức đảng với cấp ủy, đơn vị, đoàn thể được gắn kết chặt chẽ hơn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị triển khai đạt hiệu quả. Trường Đại học Vinh đã được phong tặng nhiều danh hiệu: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đảng bộ Nhà trường được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An công nhận là đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh nhiều năm liên tục. Năm 2011, Trường Đại học Vinh được Chính phủ đưa vào danh sách 01 trong 16 trường đại học xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Tháng 3/2018, Trường Đại học Vinh chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế. Tháng 4/2018, Trường Đại học Vinh chính thức trở thành thành viên liên kết của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Hiện nay, Trường Đại học Vinh là một trong 8 trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ, quản lý giáo dục, một trong 5 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục của cả nước; một trong 10 trường tham gia Đề án Ngoại ngữ quốc gia.

 

Văn phòng Đảng - Đoàn thể