ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                             *                                           Nghệ An, ngày 21 tháng 2 năm 2020

                Số 550-CV/ĐU     

V/v chuẩn bị một số nội dung để duyệt và tổ chức

         đại hội các đảng bộ bộ phận, chi bộ        

 

 

Kính gửi:

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,

 

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ.

            

       

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 10/10/2019, Hướng dẫn số 31-HD/ĐU ngày 05/2/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; đến nay công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận và các chi bộ đang được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc. Qua kết quả duyệt đại hội Đảng bộ bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên, Đảng bộ bộ phận Khoa Luật nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở 2, Chi bộ Nội trú - Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị ban chấp hành, bí thư các đảng bộ bộ phận, bí thư các chi bộ trong công tác chuẩn bị duyệt và tổ chức đại hội cần lưu ý một số nội dung sau đây:

1. Các văn bản để duyệt và tiến hành đại hội cần thực hiện theo đúng mẫu do Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành. Các báo cáo và đề án nhân sự trình đại hội phải được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và hình thức. Báo cáo chính trị cần có các bảng, biểu thống kê so sánh để làm nổi bật những thành tựu, kết quả mang tính trọng tâm, trọng điểm, đột phá trong nhiệm kỳ qua.

- Trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị các đảng bộ bộ phận, chi bộ cần quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, định hướng phát triển của Ngành Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Nghệ An, Nhà trường và đơn vị tại một số văn bản sau đây:

+ Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư, Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị,

+ Luật Giáo dục (Luật số 43/2019/QH14),

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14) và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học,

+ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và định hướng về tự chủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

+ Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp các năm học của ngành Giáo dục,

+ Thông báo số 659/TB-BGDĐT ngày 12/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc với Trường Đại học Vinh,

+ Thông báo số 269-TB/TU ngày 08/6/2016 của Tỉnh ủy Nghệ An về ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trường Đại học Vinh và Thông báo số 1727-TB/TU ngày 23/4/2019 của Tỉnh ủy Nghệ An về ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trường Đại học Vinh,

+ Thông báo số 379/TB-UBND ngày 29/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về kết luận tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Trường Đại học Vinh,

+ Kế hoạch Chiến lược xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030,

+ Các Nghị quyết, Thông báo kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Hội đồng Trường; Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức và Chương trình công tác các năm học của Hiệu trưởng Nhà trường; các Đề án, Chương trình của Nhà trường đang triển khai (Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh; Đề án tái cấu trúc Nhà trường; Đề án thành lập các trường thuộc và trực thuộc Trường; Chương trình ETEP...)...

- Phần mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới cần cụ thể, bám sát thực tiễn, xác định được trọng tâm, thế mạnh, khâu đột phá của đơn vị và đảm bảo tính khả thi để có sự phấn đấu nỗ lực thực hiện. Khi xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung vào các nội dung sau đây:

+ Quy mô đào tạo các bậc học, ngành học: đảm bảo để hướng tới tự chủ và đáp ứng nhu cầu xã hội.

+ Số lượng các ngành, chuyên ngành đào tạo dự kiến mở.

+ Số chương trình đào tạo chất lượng cao, số chương trình đào tạo được kiểm định, tự đánh giá. Cơ cấu đội ngũ cán bộ để đảm bảo chương trình đào tạo và tự chủ. Mô hình tổ chức dạy học theo tiếp cận năng lực.

- Số bài báo ISI/Scopus và tỷ lệ bài báo ISI/Scopus / giảng viên; số phát minh, sáng chế, sở hữu trí tuệ.

- Số đề tài, dự án chuyển giao công nghệ.

- Số nhóm nghiên cứu mạnh (cần chỉ đạo rõ để tập trung nguồn lực đầu tư).

- Tỷ lệ % sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm.

- Tỷ lệ % sinh viên được kết nối với doanh nghiệp.  

- Cần đề xuất các giải pháp cụ thể để đạt được các chỉ tiêu đề ra; bám sát sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Nhà trường và chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đẩy mạnh hợp tác, sáng tạo; đổi mới căn bản, toàn diện, xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia.

2. Các báo cáo trình đại hội phải được ký tên trước khi phát hành (không để là dự thảo) và do Đoàn Chủ tịch trực tiếp trình bày tại đại hội (bằng bản tóm tắt). Chương trình đại hội cần chi tiết, cụ thể, coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác bầu cử cấp ủy, nên dành thời gian phù hợp thảo luận báo cáo của cấp mình và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của cấp ủy cấp trên. Các tham luận trình bày tại đại hội phải bám sát nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phương hướng, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để chỉ đạo, lãnh đạo của đảng bộ bộ phận, chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Dự thảo nghị quyết đại hội do Đoàn Thư ký trình bày cần súc tích với dung lượng khoảng 2-3 trang giấy khổ A4.

3. Quan tâm định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo văn kiện của cấp ủy cấp trên. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời mọi hành động của các thế lực xấu lợi dụng việc lấy ý kiến để tán phát thông tin, quan điểm thù địch, sai trái, tiêu cực chống phá Đảng và Nhà nước ta. Sau đại hội hoàn thiện báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý gửi về Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể) để tổng hợp bằng văn bản và qua hộp thư điện tử: tuandhv@gmail.com.

4. Thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự ban chấp hành, bí thư, phó bí thư và nhân sự đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần đảm bảo đúng quy trình và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Cần phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể trong công tác nhân sự cấp ủy để lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn, có uy tín và năng lực tham gia cấp ủy khóa mới; chú trọng đến tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Điều hành bầu cử đúng quy định, nguyên tắc, thủ tục theo Quy chế và Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Trong quá trình kiểm phiếu bầu cử, đại hội vẫn diễn ra bình thường, trừ trường hợp thời gian kiểm phiếu trùng với thời gian nghỉ giải lao.

5. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần đảm bảo đúng chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng, hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào kết quả đại hội Đảng bộ các cấp. Trang trí đại hội trang trọng, đảm bảo theo quy định; tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội nghiêm túc, sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa, tránh phô trương, hình thức. Tổ chức viết, đăng tải các tin, bài viết về đại hội Đảng các cấp; vận động cán bộ, đảng viên và người học tích cực tuyên truyền, chia sẻ các thông tin tích cực về Đại hội Đảng các cấp trên internet, mạng xã hội.

6. Nhà trường đã làm ma két chung cho các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc. Đề nghị các đơn vị liên hệ với Phòng Hành chính Tổng hợp để đăng ký cơ sở vật chất phục vụ đại hội (nước uống, thùng phiếu...). Trước đại hội, đề nghị đại diện các đảng bộ bộ phận, chi bộ phải kiểm tra và chạy thử thiết bị âm thanh, đĩa nhạc nghi lễ phục vụ đại hội. Khi tiến hành nghi lễ chào cờ, các đại biểu và đảng viên tham dự đại hội phải hát Quốc ca và Quốc tế ca. Khi tham dự đại hội, tất cả đảng viên chính thức phải dùng thẻ đảng viên để biểu quyết các nội dung do Đoàn Chủ tịch xin ý kiến. Đảng viên chính thức nào đã làm thủ tục phát thẻ đảng viên nhưng chưa có thẻ thì nộp 1 ảnh 2x3 hoặc 3x4 cho Văn phòng Đảng - Đoàn thể để làm thẻ.

7. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ chủ động đăng ký lịch duyệt và tổ chức đại hội qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể để lên lịch tuần. Đảng bộ bộ phận, chi bộ nào có đủ điều kiện thuận lợi có thể bố trí thời gian duyệt và tổ chức đại hội trước so với lịch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã ban hành. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các đảng bộ bộ phận, chi bộ được phân công phụ trách.

8. Sau đại hội, cấp ủy nhiệm kỳ cũ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu của đảng bộ bộ phận, chi bộ cho cấp ủy nhiệm kỳ mới; cấp ủy nhiệm kỳ mới gửi tờ trình đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chuẩn y kết quả bầu cử ban chấp hành, bí thư, phó bí thư, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (có hồ sơ kèm theo theo Hướng dẫn số 31-HD/ĐU ngày 05/2/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường); xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; tổ chức quán triệt, tuyên truyền kết quả đại hội; xây dựng chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa của ban chấp hành để cụ thể hóa nghị quyết và phân công tổ chức thực hiện.

 

Nhận được Công văn này đề nghị cấp ủy, bí thư các đảng bộ bộ phận, bí thư các chi bộ thực hiện nghiêm túc và hoàn thành việc tổ chức đại hội trước ngày 31/3/2020./.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,

PHÓ BÍ THƯ

- Tỉnh ủy Nghệ An,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Bằng