Xem file đính kèm

1_mau_bao_cao_de_nghi_duyet_dai_hoi_chi_bo.doc

2_de_cuong_bao_cao_tong_ket_nhiem_ky_cua_chi_bo.doc

3_de_cuong_bao_cao_kiem_diem_su_lanh_dao_cua_chi_bo.doc

4_du_kien_nhan_su_ban_chap_hanh_chi_bo.doc

5_mau_giay_de_nghi_tam_ung_kinh_phi_dai_hoi_chi_bo.doc

6_danh_sach_ky_nhan_kinh_phi_dai_hoi_cb.doc

7_mau_giay_de_nghi_thanh_toan_kinh_phi_dai_hoi_cb.doc

8_mau_giay_de_nghi_thanh_toan_kinh_phi_dai_hoi_chi_bo_diem.doc

9_mau_phieu_bau_ban_chap_hanh_chi_bo_nhiem_ky_20222025_mau_1.doc

10_mau_phieu_bau_ban_chap_hanh_chi_bo_nhiem_ky_20222025_mau_2.doc

11_mau_phieu_bau_bi_thu_chi_bo_nhiem_ky_20222025_mau_1.doc

12_mau_phieu_bau_bi_thu_chi_bo_nhiem_ky_20222025_mau_2.doc

13_mau_phieu_bau_pho_bi_thu_chi_bo_nhiem_ky_20222025_mau_1.doc

14_mau_phieu_bau_pho_bi_thu_chi_bo_nhiem_ky_20222025_mau_2.doc

15_bien_ban_bau_cu_ban_chap_hanh_chi_bo_20222025.doc

16_bien_ban_bau_cu_bi_thu_chi_bo_20222025.doc

17_bien_ban_bau_cu_pho_bi_thu_chi_bo_20222025.doc

18_bien_ban_kiem_phieu_xin_y_kien_ve_nhan_su_bch_chi_bo_20222025.doc

19_phieu_xin_y_kien_ve_nhan_su_bch_chi_bo_20222025.doc

20_to_trinh_de_nghi_chuan_y_ket_qua_bau_cu_chi_bo_20222025.doc

21_danh_sach_ban_chap_hanh_chi_bo_nhiem_ky_20222025.doc

22_mau_nghi_quyet_dai_hoi_chi_bo_20222025.doc

23_ma_ket_dai_hoi_chi_bo_2022_thuoc_dbbp.ppt

24_ma_ket_dai_hoi_chi_bo_2022_truc_thuoc_truong.ppt

25_bien_ban_dai_hoi_chi_bo_20222025.doc

26_kich_ban_dieu_hanh_dai_hoi_chi_bo_20222025.doc

27_bao_cao_tinh_hinh_dang_vien_du_dai_hoi_chi_bo_20222025.doc

28_quy_che_dai_hoi_chi_bo_20222025.doc

29_huong_dan_cong_tac_bau_cu_tai_dai_hoi_20222025.doc

30_trang_tri_dai_hoi_tai_phong_hop.doc

31_chuong_trinh_dai_hoi_chi_bo_20222025.doc

32_de_an_nhan_su_cap_uy_chi_bo_20222025.doc

33_dien_van_khai_mac_dai_hoi_chi_bo_20222025.doc

34_dien_van_be_mac_dai_hoi_chi_bo_20222025.doc

35_chuong_trinh_hanh_dong_thuc_hien_nghi_quyet_dh_chi_bo_20222025.doc