Xem file đính kèm

 

thong_bao_nhanh_ket_qua_dai_hoi_dang_bo_tinh_nk_20202025.pdf