ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

*

Số 87-CV/ĐU

Viết bài thu hoạch kết quả nghiên cứu, học tập

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Đảng uỷ, các Ban của Đảng uỷ Trường,

 

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường,

 

- Các đoàn thể cấp Trường,

 

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Nghị quyết Đại hội XIII); Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên viết Bản thu hoạch cá nhân về kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, cụ thể:

1. Mỗi cá nhân sau khi tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII do cấp uỷ các cấp tổ chức, phải viết bản thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm của cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện.

2. Bản thu hoạch cá nhân cần làm rõ một số vấn đề sau đây:

2.1. Bám sát nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc nhất của bản thân về những vấn đề cơ bản, những nội dung mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

2.2. Từ những nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, mỗi cá nhân liên hệ thực tiễn của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể và bản thân để xây dựng kế hoạch/chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời phải bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nghị quyết đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ và tình hình thực tiễn của đơn vị. Kế hoạch / chương trình hành động của cá nhân cần có tính chiến đấu cao, thể hiện ý chí, quyết tâm khát vọng vươn lên và có giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả.

2.3. Đề xuất, kiến nghị đối với cấp uỷ cấp trên để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ cấp mình.

3. Bản thu hoạch cá nhân có thể viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4, đóng thành tập (có mẫu kèm theo) và nộp cho đồng chí Bí thư chi bộ để lưu, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện, hoàn thành trước ngày 07/7/2021.

4. Để đáp ứng tài liệu phục vụ viết Bản thu hoạch cá nhân, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể cung cấp sách và file các tài liệu sau đây cho các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường:

- Sách và file PDF Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2).

- Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở).

- Tài liệu Hỏi - Đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đề cương, bài giảng và file ghi hình nội dung 5 chuyên đề của các đồng chí báo cáo viên Trung ương trình bày tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

- Tài liệu Đại hội XIII của Đảng: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phát hành.

- File word Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng.

- File word Một số điểm mới nổi bật trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nhận được Công văn này, đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể).

 

Nơi nhận:

 T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,

  BÍ THƯ

- Tỉnh uỷ Nghệ An,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền

 

 


 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN THU HOẠCH

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

 

 

 

 

                Họ và tên:                        

                Ngày sinh:

                Chức vụ:          

                 Đơn vị công tác:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHỆ AN - THÁNG 4/2021

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       CHI BỘ                                                              

                              *                                       Nghệ An, ngày      tháng 4 năm 2021

 

BẢN THU HOẠCH

nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

-----

 

Họ và tên : ………….………......................................................................... 

Ngày sinh: ……………………………………………………….………..…

Chức vụ: …..………………………………..……………………………..…

Đơn vị công tác: ……………………….…………………………………….

Sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi xin trình bày bản thu hoạch của cá nhân như sau:

I. NHẬN THỨC VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN, NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

…………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………..……………

          II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN, KẾ HOẠCH / CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA CÁ NHÂN

………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………..…………

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CẤP UỶ CẤP TRÊN ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÀNH CÔNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XIX, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XXXII, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN, CHI BỘ CẤP MÌNH

…………………………………………………………...…………………………

…………………………………………………………………...…………………

         XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                    NGƯỜI VIẾT

 

 

 

 

                  Nguyễn Văn B                                                 Nguyễn Văn A


Xem file đính kèm

87_2021_viet_bai_thu_hoach_hoc_tap_nghi_quyet_dai_hoi_xiii_cua_dang.docx