ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                             *

Số 210-QĐ/ĐU

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Nghệ An, ngày 05 tháng 08 năm 2020

 

                                 

QUYẾT ĐỊNH

thành lập Ban Dân vận Đảng uỷ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

          - Căn c Điu l Đảng Cng sn Vit Nam và các quy định, hướng dn thi hành Điều lệ Đảng ca Trung ương và Tnh y Ngh An;

          - Căn c Quy định s 97-QĐ/TW ngày 22/03/2004 ca Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) v chc năng, nhim v ca đảng b, chi b cơ s trong các đơn v s nghip (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu…);

          - Căn c Quyết định s 501-QĐ/TU ngày 26/06/2007 ca Ban Thường v Tnh y Ngh An v giao quyn cp trên cơ s cho Đảng y cơ s Trường Đại hc Vinh;

- Căn cứ Quyết định số 3690-QĐ/TU ngày 17/06/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Căn cứ Thông báo số 12-TB/ĐU ngày 04/08/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về công tác tổ chức và cán bộ;

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.

Thành lập Ban Dân vận Đảng uỷ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí có tên sau đây:

1) Đồng chí Phm Th Bình, y viên Ban Thường v Đảng y Trường, Ch tch Công đoàn Trường: Trưởng ban;

2) Đồng chí Nguyn Th Hà Giang, Phó Bí thư Đoàn trường, Phó Trưởng ban;

3) Đồng chí Thái Th Kim Oanh, y viên Ban Thường v Công đoàn Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bo cht lượng: y viên;

4) Đồng chí Nguyn Th Xuân Lc, Phó Trưởng phòng T chc Cán b: y viên;

     5) Đồng chí Hoàng Ngc Dip, Phó Trưởng phòng Công tác chính tr - Hc sinh, sinh viên, y viên.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ban của Đảng uỷ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                

Nơi nhận:      

- Tỉnh uỷ Nghệ An,

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường,

- Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường,

- Như điều 3,

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền