BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯     

             Văn phòng Đảng

- Hội đồng Trường - Đoàn thể                            Nghệ An, ngày 11 tháng 1 năm 2021

    Số 46/TB-VPĐ-HĐT-ĐT                               

 

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động

Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

 

 

 


- Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-ĐHV ngày 05/1/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trên cơ sở sáp nhập các đơn vị: Tổ Chuyên trách, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Hội đồng Trường, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Hội Cựu chiến binh, Văn phòng Đoàn thanh niên;

- Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-ĐHV ngày 08/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc đổi tên Văn phòng Đảng - Đoàn thể thành Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể;

- Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

- Căn cứ số lượng cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động của Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể (sau đây gọi tắt là Văn phòng);

Văn phòng thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động của đơn vị thực hiện từ ngày 11/1/2021 như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn

1.1. Chức danh, ngạch công tác

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng

1.2. Điện thoại liên hệ

- Điện thoại cơ quan 0383.855452, số máy nội bộ 333

- Điện thoại di động: 0915099255

1.3. Địa chỉ thư điện tử

- Email 1: tuandhv@gmail.com

- Email 2: tuannq@vinhuni.edu.vn

1.4. Các lĩnh vực, công việc được giao phụ trách

- Chịu trách nhiệm trước Nhà trường về việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Văn phòng.

- Giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, các chương trình làm việc định kỳ và đột xuất của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

- Chịu trách nhiệm thẩm định lần cuối báo cáo xây dựng Đảng, báo cáo chuyên đề, đột xuất, báo cáo kiểm điểm hằng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy và các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy (chỉ thị, nghị quyết, công văn, quy định, chương trình, quy chế, kế hoạch, thông báo, kết luận, thông tri…) trước khi trình Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường cho ý kiến phát hành.

- Phối hợp tham mưu, soạn thảo các văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng Trường; Phối hợp xây dựng dự thảo các Quyết nghị của Hội đồng Trường; Phối hợp quản lý hồ sơ, sổ sách, công văn, giấy tờ... của Hội đồng Trường theo quy định của Nhà trường; Phối hợp xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng Trường; phối hợp theo dõi, đảm bảo chế độ cho các thành viên Hội đồng Trường.

- Điều hòa các hoạt động đối nội và đối ngoại của Văn phòng.

- Trực tiếp xử lý các tài liệu, công văn theo thẩm quyền hoặc được đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ủy quyền.

- Xây dựng chương trình làm việc hằng tuần, hằng tháng của Ban Thường vụ Đảng ủy. Thừa lệnh Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy lên lịch công tác, lịch các hội nghị định kỳ và đột xuất, các buổi làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; làm thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy tại các hội nghị, cuộc họp, làm việc.

- Ký các báo cáo, công văn, tờ trình... của Văn phòng gửi Đảng ủy, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đơn vị, đoàn thể.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các công việc thuộc lĩnh vực công tác tổ chức và cán bộ; công tác thi đua khen thưởng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tài chính, tài sản của Văn phòng.

- Được ủy quyền của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường làm hồ sơ dự toán, tạm ứng, thanh, quyết toán kinh phí phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các ban của Đảng ủy.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện công tác thu, chi, quản lý và sử dụng Đảng phí của tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí theo quy định.

- Chủ trì các cuộc họp của Văn phòng.

- Thay mặt Văn phòng tham dự và ghi chép nội dung các cuộc họp do Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các ban của Đảng ủy, Nhà trường tổ chức... theo thông tri triệu tập và giấy mời.

- Tiếp nhận, phản ánh tình hình của các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đơn vị, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên về những việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để giải quyết hoặc phân công cán bộ, viên chức trong đơn vị giải quyết.

- Phối hợp, hỗ trợ các ban của Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác.

- Chỉ đạo và hỗ trợ Phó Chánh Văn phòng và cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động Văn phòng, thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Quản trị subsite của Đảng ủy Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phân công.

2. Đồng chí Đậu Đức Anh

2.1. Chức danh, ngạch công tác

Phó Bí thư chi bộ, Phó Chánh Văn phòng

2.2. Điện thoại liên hệ

- Điện thoại cơ quan 0383.855452, số máy nội bộ 345

- Điện thoại di động: 0985545007; 0365628668

2.3. Địa chỉ thư điện tử

Email: ducanhvinhuni@gmail.com

2.4. Các lĩnh vực, công việc được giao phụ trách

- Tham dự và ghi chép nội dung các cuộc họp do Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các ban của Đảng ủy, Nhà trường... tổ chức theo thông tri triệu tập và giấy mời hoặc khi được đồng chí Chánh Văn phòng ủy quyền.

- Phối hợp dự thảo báo cáo xây dựng Đảng, báo cáo chuyên đề, đột xuất, báo cáo kiểm điểm hằng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy (chỉ thị, nghị quyết, công văn, quy định, chương trình, quy chế, kế hoạch, thông báo, kết luận, thông tri...) theo phân công của đồng chí Chánh Văn phòng.

- Phối hợp tham mưu, soạn thảo các văn bản phục vụ hoạt động của Hội Cựu chiến binh Trường; Phối hợp quản lý hồ sơ, sổ sách, công văn, giấy tờ... của Hội Cựu chiến binh Trường theo quy định của Nhà trường; Phối hợp xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh Trường.

- Giúp Chánh Văn phòng xử lý các tài liệu, công văn theo thẩm quyền hoặc được đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ủy quyền.

- Phối hợp xây dựng chương trình làm việc hằng tuần, hằng tháng của Ban Thường vụ Đảng ủy; dự thảo thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tại các hội nghị, cuộc họp, làm việc khi được Chánh Văn phòng ủy quyền.

- Ký các báo cáo, công văn, tờ trình... của Văn phòng gửi Đảng ủy, Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đơn vị, đoàn thể khi được Chánh Văn phòng ủy quyền.

- Chủ trì các cuộc họp của Văn phòng khi được Chánh Văn phòng ủy quyền.

- Tiếp nhận, phản ánh tình hình của các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đơn vị, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên về những việc liên quan đến Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để giải quyết hoặc báo cáo, tham mưu Chánh Văn phòng giải quyết.

- Giúp Chánh Văn phòng làm hồ sơ dự toán, tạm ứng, thanh, quyết toán kinh phí phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các ban của Đảng ủy nếu được ủy quyền.

- Phối hợp, hỗ trợ Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường xây dựng và tổ chức thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác.

- Chỉ đạo và hỗ trợ cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động Văn phòng, thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các công việc thuộc lĩnh vực cơ yếu, công nghệ thông tin, văn thư, lưu trữ. Phối hợp quản trị subsite của Văn phòng và Đảng ủy Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc được ủy quyền của đồng chí Chánh Văn phòng. Báo cáo với Chánh Văn phòng về tình hình và kết quả thực hiện các công việc khi được ủy quyền để xếp loại thi đua hàng tháng và cuối năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

3. Đồng chí Nguyễn Thái Dũng

3.1. Chức danh, ngạch công tác

Phó Bí thư Đoàn trường, Chuyên viên Văn phòng

3.2. Điện thoại liên hệ

- Điện thoại cơ quan 0383.855452, số máy nội bộ 336

- Điện thoại di động: 0977162777

3.3. Địa chỉ thư điện tử

Email: ntdung@vinhuni.edu.vn

3.4. Các lĩnh vực, công việc được giao phụ trách

           - Học cao cấp lý luận chính trị tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh theo quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường.

           - Phối hợp quản trị subsite của Văn phòng.

- Tiếp nhận, phản ánh tình hình của các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đơn vị, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên về những việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để giải quyết hoặc báo cáo Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng giải quyết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của đồng chí Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng. Báo cáo với Chánh Văn phòng về tình hình và kết quả thực hiện các công việc được phân công, ủy quyền để xếp loại thi đua hàng tháng và cuối năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phân công.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hà Giang

4.1. Chức danh, ngạch công tác

Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An, Phó Bí thư Đoàn trường, Chuyên viên Văn phòng

4.2. Điện thoại liên hệ

- Điện thoại cơ quan 0383.855452, số máy nội bộ 336

- Điện thoại di động: 0935991989

4.3. Địa chỉ thư điện tử

Email 1: hagiang9989@gmail.com

Email 2: giangnth@vinhuni.edu.vn

4.4. Các lĩnh vực, công việc được giao phụ trách (sau khi hoàn thành học cao cấp lý luận chính trị tập trung)

- Chủ trì soạn thảo, ban hành một số văn bản triển khai hoạt động của Đoàn trường theo phân công của Bí thư Đoàn trường.

- Phối hợp tiếp nhận, xử lí, hoàn thiện hồ sơ giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng bằng văn bản để phục vụ hội nghị Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Phối hợp xử lý, thực hiện các văn bản của Nhà trường, của Tỉnh đoàn gửi theo phân công của Bí thư Đoàn trường.

- Phối hợp chủ trì các cuộc họp giao ban Bí thư các Đoàn Viện, Liên chi đoàn để triển khai thực hiện công việc theo phân công của Bí thư Đoàn trường.

- Tiếp nhận, xử lí hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp cao của Đoàn trường theo phân công của Bí thư Đoàn trường.

- Làm thư ký cho các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội, các buổi giao ban theo phân công của Bí thư Đoàn trường.

- Thu - nộp Đoàn phí, quỹ đoàn theo điều lệ; lập hồ sơ, chứng từ tài chính, vào sổ thu - chi kinh phí, quyết toán thu - chi theo phân công của Bí thư Đoàn trường.

- Tính điểm, xếp loại thi đua các tổ chức đoàn (theo các tiêu chí quy định).

- Phối hợp phụ trách hoạt động của Hội Sinh viên Trường (theo Điều lệ của Hội Sinh viên Việt Nam).

          - Soạn thảo, in ấn, sao lục, xử lý công văn, tài liệu chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ và các ban của Đảng ủy theo phân công của đồng chí Chánh Văn phòng.

- Phối hợp, hỗ trợ Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường xây dựng và tổ chức thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác.

- Tiếp nhận, phản ánh tình hình của các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đơn vị, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên về những việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để giải quyết hoặc báo cáo Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng giải quyết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của đồng chí Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng. Báo cáo với Chánh Văn phòng về tình hình và kết quả thực hiện các công việc được phân công hoặc ủy quyền để xếp loại thi đua hàng tháng và cuối năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phân công.

5. Đồng chí Đào Việt Hồng

5.1. Chức danh, ngạch công tác

Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Chuyên viên Văn phòng

5.2. Điện thoại liên hệ

- Điện thoại cơ quan 0383.855452, số máy nội bộ 335

- Điện thoại di động: 0914372508

5.3. Địa chỉ thư điện tử

Email: viethongdhv@gmail.com

5.4. Các lĩnh vực, công việc được giao phụ trách

- Tham dự và ghi chép nội dung các cuộc họp do Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các ban của Đảng ủy, Nhà trường... tổ chức theo thông tri triệu tập và giấy mời hoặc khi được đồng chí Chánh Văn phòng ủy quyền.

          - Soạn thảo, in ấn, sao lục, xử lý công văn, tài liệu chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ và các ban của Đảng ủy theo phân công của đồng chí Chánh Văn phòng.

- Tiếp nhận hồ sơ và chuyển sinh hoạt Đảng đến và đi cho đảng viên.

          - Hướng dẫn tổ chức đảng, đảng viên làm hồ sơ, thủ tục đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đổi, cấp mới thẻ đảng viên; cấp lại thẻ đảng viên bị mất, bị hỏng cho đảng viên. Soạn thảo các quyết định đổi, phát thẻ, cấp lại thẻ đảng viên trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ký ban hành.

          - Hướng dẫn các tổ chức đảng, đảng viên làm hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng theo quy định.

          - Hướng dẫn người xin vào Đảng viết hồ sơ xin vào Đảng; hướng dẫn đảng viên dự bị làm hồ sơ chuyển Đảng chính thức. Thẩm định hồ sơ đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng và hồ sơ đề nghị chuyển chính thức cho đảng viên dự bị. Soạn thảo các quyết định kết nạp đảng viên và quyết định chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ký ban hành.

          - Phối hợp hướng dẫn đảng viên khai phiếu đảng viên; trực tiếp quét ảnh; nhập phiếu đảng viên, phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, các thông tin cập nhật của đảng viên vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trên máy tính.

- Bảo quản, sử dụng con dấu của Đảng uỷ Trường theo phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường.

- Tiếp nhận, phản ánh tình hình của các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đơn vị, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên về những việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để giải quyết hoặc báo cáo Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng giải quyết.

- Giúp Chánh Văn phòng làm hồ sơ dự toán, tạm ứng, thanh, quyết toán kinh phí phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các ban của Đảng ủy nếu được ủy quyền.

- Làm nhiệm vụ thủ quỹ của Văn phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của đồng chí Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng. Báo cáo với Chánh Văn phòng về tình hình và kết quả thực hiện các công việc được phân công, ủy quyền để xếp loại thi đua hàng tháng và cuối năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phân công.

6. Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Trang

6.1. Chức danh, ngạch công tác

Chuyên viên Văn phòng

6.2. Điện thoại liên hệ

- Điện thoại cơ quan 0383.855452, số máy nội bộ 335

- Điện thoại di động: 0816606666

6.3. Địa chỉ thư điện tử

Email: qtrang206@gmail.com

6.4. Các lĩnh vực, công việc được giao phụ trách

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Trường về các hoạt động, chương trình công tác của Công đoàn Trường.

- Công tác văn thư: phát hành văn bản, sao lưu công văn đi, công văn đến, số hóa và lưu trữ các quyết định, công văn đi - đến của Công đoàn Trường theo phân công của Chủ tịch Công đoàn Trường.

          - Soạn thảo, in ấn, sao lục công văn, tài liệu theo phân công của đồng chí Chánh Văn phòng.

- Bảo quản, sử dụng con dấu của Công đoàn Trường theo phân công của đồng chí Chủ tịch Công đoàn Trường.

- Tiếp nhận và chuyển công văn, thư, báo cho Chánh Văn phòng, Hội đồng Trường, Hội Cựu chiến binh Trường.

- Tham dự và ghi chép nội dung các cuộc họp do Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn, các ban của Công đoàn tổ chức theo yêu cầu của Chủ tịch Công đoàn Trường hoặc các cuộc họp của Nhà trường khi được Chánh Văn phòng phân công.

- Hướng dẫn thủ tục kết nạp đoàn viên mới, soạn thảo các quyết định kết nạp đoàn viên và chuyển sinh hoạt đi và đến cho đoàn viên công đoàn.

- Tiếp nhận, phản ánh tình hình của các công đoàn bộ phận, đoàn viên công đoàn về những việc liên quan đến Công đoàn Trường để giải quyết hoặc trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Trường giải quyết.

- Theo dõi thu, chi kinh phí hoạt động của Công đoàn Trường. Giúp Chủ tịch Công đoàn Trường làm hồ sơ dự toán, tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí phục vụ các hoạt động của Công đoàn Trường.

- Lập danh sách các công đoàn bộ phận, cán bộ đoàn viên đăng ký thi đua trình xét, công nhận danh hiệu thi đua. Hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng thi đua các cấp, trình ký cấp phát và thanh quyết toán kinh phí thi đua.

- Lập danh sách cán bộ nữ, con cháu cán bộ, viên chức của Trường để Nhà trường hỗ trợ kinh phí nhân các ngày lễ 8/3,1/6, 15/8 âm lịch, 20/10 hàng năm theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

- Tiếp nhận và thông báo cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Chánh Văn phòng, Chủ tịch các công đoàn bộ phận về việc hiếu, hỉ của đoàn viên. Làm hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán kinh phí, chế độ hiếu, hỉ cho các tập thể và cá nhân theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường và của Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Chánh Văn phòng khi có yêu cầu.

- Phối hợp cùng các ban của Công đoàn Trường tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ, Tết, thăm hỏi đoàn viên.

- Làm nhiệm vụ kế toán, phối hợp làm công tác lễ tân, khánh tiết của Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

          - Phối hợp hướng dẫn đảng viên khai phiếu đảng viên; trực tiếp quét ảnh; nhập phiếu đảng viên, phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, các thông tin cập nhật của đảng viên vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trên máy tính.

- Phối hợp, hỗ trợ Ban Dân vận Đảng ủy Trường xây dựng và tổ chức thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của đồng chí Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng. Báo cáo với Chánh Văn phòng về tình hình và kết quả thực hiện các công việc được phân công hoặc ủy quyền để xếp loại thi đua hàng tháng và cuối năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phân công.

7. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền

7.1. Chức danh, ngạch công tác

Chuyên viên Văn phòng

7.2. Điện thoại liên hệ

- Điện thoại cơ quan 0383.855452, số máy nội bộ 336

- Điện thoại di động: 0326625215

7.3. Địa chỉ thư điện tử

Email: nguyenthithanhhien95@gmail.com

7.4. Các lĩnh vực, công việc được giao phụ trách

- Phối hợp tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Trường về các hoạt động, chương trình công tác của Đoàn Trường.

- Thông báo lịch họp, lịch làm việc đột xuất cho các tổ chức Đoàn trực thuộc; phát hành văn bản, sao lưu công văn đi, công văn đến, số hóa và lưu trữ các quyết định của Đoàn trường theo phân công của Bí thư Đoàn Trường.

- Tiếp nhận và chuyển công văn, thư, báo cho Bí thư Đoàn trường.

- Làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn, xác nhận đoàn viên.

- Chỉ đạo các đoàn viện, liên chi đoàn làm lịch tuần, báo cáo, chấm điểm thi đua hoạt động hàng tháng.

- Phối hợp tiếp nhận, xử lí, hoàn thiện hồ sơ giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng bằng văn bản để phục vụ hội nghị Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Làm báo cáo hàng tháng, lịch tuần để gửi Phòng Hành chính Tổng hợp, Tỉnh Đoàn theo phân công của đồng chí Bí thư Đoàn trường.

- Phụ trách website, fanpage, các câu lạc bộ, đội nhóm, nắm bắt dư luận sinh viên, thông tin với các đơn vị theo phân công của Bí thư Đoàn Trường.

- Tiếp nhận, xử lí hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Trường.

- Quản lý con dấu của Đoàn theo phân công của đồng chí Bí thư Đoàn trường.

- Tổng hợp các loại báo cáo sơ kết, tổng kết, phụ lục số liệu theo yêu cầu của Nhà trường, Đoàn cấp trên.

- Làm thư ký cho các cuộc họp, các buổi giao ban do Đoàn trường triển khai.

           - Soạn thảo, in ấn, sao lục công văn, tài liệu chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ và các ban của Đảng ủy Trường theo phân công của đồng chí Chánh Văn phòng.

- Tiếp nhận, phản ánh tình hình của các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đơn vị, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên về những việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để giải quyết hoặc báo cáo Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng giải quyết.

- Phối hợp, hỗ trợ Ban Dân vận Đảng ủy Trường xây dựng và tổ chức thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của đồng chí Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng. Báo cáo với Chánh Văn phòng về tình hình và kết quả thực hiện các công việc được phân công hoặc ủy quyền để xếp loại thi đua hàng tháng và cuối năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phân công.

*

*       *

Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, Văn phòng sẽ điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ của cán bộ, viên chức cho phù hợp. Thông báo này thay thế các thông báo trước đây về phân công nhiệm vụ của cán bộ, viên chức Văn phòng.

 

Nơi nhận:                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                   

  - Các Ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng.      

 

                                                                                          Nguyễn Quang Tuấn