ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                             *                                     TP. Vinh, ngày 11 tháng 06 năm 2015

                  Số 01-QĐ/ĐU

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Tổ chức Đảng uỷ

 

 

          - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An;

          - Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/03/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp;

          - Căn cứ Quyết định số 501-QĐ/TU ngày 26/06/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở Trường Đại học Vinh;

- Căn cứ Quyết định số 6332-QĐ/TU ngày 27/05/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Vinh khoá XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

 

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.

Thành lập Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường gồm 3 đồng chí có tên sau:

- Đồng chí Ngô Đình Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng: Trưởng ban;

- Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ: Phó Trưởng ban;

- Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Chánh Văn phòng Đảng uỷ: Uỷ viên.

Điều 2.

Các ban của Đảng uỷ, Văn phòng Đảng uỷ và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

 

Nơi nhận:    

- Tỉnh uỷ Nghệ An,

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Đảng ủy, Ban giám hiệu,

- Các ban của Đảng uỷ,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Đinh Xuân Khoa