ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                             *                                         Nghệ An, ngày 07 tháng 05 năm 2020

                   Số 568-CV/ĐU

       V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm

       Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

              (19/5/1890 - 19/5/2020)

 

 

Kính gửi:

Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc

 

Thực hiện Công văn số 1553/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 2339-CV/BTGTU ngày 05/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch số 233-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bằng nhiều hình thức như tổ chức sinh hoạt khoa học; chú trọng thảo luận các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo trong điều kiện hiện nay.

2. Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội sinh viên Trường triển khai có hiệu quả Cuộc thi viết "Theo chân Bác" do Đoàn trường phát động; Trường Thực hành Sư phạm triển khai Cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

3. Tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, các phong trào thi đua yêu nước và trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 196-KH/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức đợt hoạt động "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" năm 2019 - 2020. Tăng cường đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường căn cứ tình hình thực tiễn chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể) trước ngày 25/5/2020.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,

PHÓ BÍ THƯ

- Tỉnh ủy Nghệ An,

 

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Bằng