ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                                  *                                                            Nghệ An, ngày 31 tháng 3 năm 2020

                   Số 562-CV/ĐU

 

       V/v tham gia cuộc thi trắc nghiệm

   "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống

         ngành Tuyên giáo của Đảng"

 

                    Kính gửi:     - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc;

                                        - Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên,

                                                           Hội Cựu chiến binh.

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 376-KH/BTGTW và Công văn số 8239-CV/BTGTW ngày 16/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn); Công văn số 2265/CV-BTGTU ngày 19/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và Công văn số 1118/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng", để làm tốt công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, người học, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu:

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì:

- Xây dựng các văn bản triển khai rộng rãi cuộc thi trong các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc, các tổ chức quần chúng.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi; cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ cho cuộc thi thông qua website Trường.

- Thường xuyên theo dõi, tuyên truyền kết quả tham gia cuộc thi từng tuần của các đơn vị, kịp thời đề xuất các giải pháp để triển khai tốt cuộc thi trong toàn Đảng bộ.

- Làm tốt công tác tổng kết, đánh giá, khen thưởng các tập thể và cá nhân.

2. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Mỗi tổ chức đảng, đơn vị có tối thiểu 05 cán bộ, đảng viên thường xuyên tham gia cuộc thi tuần.

3. Đảng bộ bộ phận Viện Khoa học xã hội và Nhân văn và Viện Sư phạm Xã hội tuyên truyền, vận động cho toàn thể cán bộ, đảng viên, sinh viên, học viên hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

4. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường tuyên truyền, tổ chức cho học sinh, sinh viên, học viên hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Mỗi khoa, viện, Trường Trung học phổ thông Chuyên có tối thiểu 20 học sinh, sinh viên, học viên thường xuyên tham gia cuộc thi tuần. Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường chỉ đạo các Đội, nhóm Truyền thông, Công nghệ thông tin tổ chức các điểm thi, phòng thi, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, hội viên mỗi người ít nhất một lần tham dự cuộc thi.

5. Bộ phận Truyền thông thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, thể lệ cuộc thi, các tài liệu cần thiết trên website để phục vụ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên tham dự cuộc thi.

Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Đảng ủy, các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc, Ban chấp hành các đoàn thể quần chúng, Trưởng các đơn vị trong toàn Trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy Nghệ An;

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

- Đảng ủy, các ban của Đảng ủy,

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;

- Các đơn vị, các đoàn thể;

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Bằng