ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                             *                                            Nghệ An, ngày 23 tháng 3 năm 2020

                Số 555-CV/ĐU     

V.v. Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW;

kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

 

Kính gửi:

Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Nhà trường

            

 

Thực hiện Công văn số 2258-CV/BTGTU, ngày 13/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc hướng dẫn sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với  kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các tổ chức đảng thực hiện một số nội dung sau:

1. Về sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể xây dựng báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cần ngắn gọn, tập trung một số nội dung sau:

1.1. Công tác triển khai học tập, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm tại đơn vị (các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã được ban hành; các hình thức học tập, quán triệt, tỷ lệ tham gia học tập, quán triệt, viết thu hoạch...).

1.2. Những kết quả chủ yếu, nổi bật trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Kết quả nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với các quy định nêu gương khác của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An (việc nêu gương, thực hiện các cam kết học tập, làm theo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên).

- Việc suy tôn, biểu dương các điển hình tiên tiến (có bao nhiêu gương điển hình tập thể và cá nhân đã được suy tôn, biểu dương; gắn việc suy tôn, khen thưởng các điển hình với hội nghị điển hình tiên tiến các cấp).

- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW có tác động như thế nào đến kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, giải quyết có hiệu quả những bức xúc, nổi cộm tại đơn vị.

- Các nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong sinh hoạt thường xuyên của đảng bộ bộ phận, chi bộ.

- Kết quả giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai bộ sách "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống" dành cho học sinh.

1.3 Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các kiến nghị (nếu có).

1.4. Định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm tiếp theo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Lưu ý: Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể không tổ chức hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để tập trung cho tổ chức đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Về công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên website Nhà trường và subsite của các đơn vị về kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các gương điển hình, các mô hình học tập và làm theo thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa.

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Tiếp tục tổ chức các hoạt động suy tôn, khen thưởng điển hình tập thể và cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc suy tôn, khen thưởng được thực hiện bằng các hình thức phù hợp, trang trọng, tránh lãng phí, tạo được sự lan tỏa ở đơn vị.

4. Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) của Ban Tuyên giáo Trung ương vào tháng 5/2020 (toàn văn đề cương được đăng tải trên website của Nhà trường). Thảo luận, đề xuất nội dung và giải pháp tuyên truyền, giáo dục, vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; ký cam kết thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

5. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!

- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trong điều kiện bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus cô-rô-na gây ra (COVID-19), Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để có nội dung sơ kết phù hợp và gửi báo cáo sơ kết về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 17/4/2020.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,

PHÓ BÍ THƯ

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An,

 

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường,

 

- Các ban của Đảng ủy Trường,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

 

 

 

 

Nguyễn Huy Bằng