ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH              

                          *                                        Nghệ An, ngày 30 tháng 10 năm 2019

                Số 514-CV/ĐU

       V.v. mở lớp bồi dưỡng đối tượng

  kết nạp Đảng năm 2019 (lớp thứ hai)

 

            Kính gửi:    - Các đảng uỷ bộ phận,

                                          - Các chi uỷ chi bộ,

                      - Các đơn vị, các đoàn thể trực thuộc Trường.

 

 

Thực hiện Chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2019 (lớp thứ hai) cho quần chúng là cán bộ và học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường.

Thời gian: Tháng 11 năm 2019 (có thông báo lịch học cụ thể trên website của Nhà trường và phần mềm IOffice).

Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Vinh.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để các Đảng uỷ bộ phận, Chi ủy chi bộ chỉ đạo các đơn vị, công đoàn bộ phận, các liên chi đoàn, chi đoàn lựa chọn giới thiệu quần chúng tham dự lớp bồi dưỡng.

Danh sách học viên cử đi học cần đầy đủ các thông tin về họ tên, ngày sinh, quê quán, đơn vị và phải được Đảng uỷ bộ phận, Chi uỷ chi bộ duyệt, gửi bằng văn bản về Văn phòng Đảng - Đoàn thể và email: ntdung@vinhuni.edu.vn trước ngày 10/11/2019.

 

Nơi nhận:                                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,                                                                      BÍ THƯ

  - Đảng ủy, các ban của Đảng ủy,

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

  - Các đơn vị, các đoàn thể,

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

                                              

 

 

                                                                                      Đinh Xuân Khoa

 


 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       CHI BỘ                                                             

                              *                                 Nghệ An, ngày      tháng 11 năm 2019

               Số          -CV/CB                            

                           

DANH SÁCH

học viên tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

đợt tháng 11 năm 2019

-----

           

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

 

Quê quán

 

Đơn vị

1.       

Nguyễn Văn A

09/09/1989

Nam Đàn, Nghệ An

Lớp 58A

2.       

Nguyễn Thị B

08/08/1994

Đức Thọ, Hà Tĩnh

Lớp 59K

3.       

 

 

 

 

4.       

 

 

 

 

5.       

 

 

 

 

6.       

 

 

 

 

7.       

 

 

 

 

8.       

 

 

 

 

9.       

 

 

 

 

10.   

 

 

 

 

11.   

 

 

 

 

12.   

 

 

 

 

13.   

 

 

 

 

14.   

 

 

 

 

15.   

 

 

 

 

16.   

 

 

 

 

17.   

 

 

 

 

18.   

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                           T/M CHI BỘ

 - Ban Thường vụ Đảng ủy,                                                    BÍ THƯ

- Lưu chi bộ.

 

 

 

 

                                                                                     Nguyễn Văn C

 

Xem file đính kèm

514_2019_cong_van_mo_lop_doi_tuong_ket_nap_dang_thang_11.doc