ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH             

                           *                                                   Nghệ An, ngày 28 tháng 05 năm 2020

                 Số 19-TT/ĐU

 

THÔNG TRI

triệu tập đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường

lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

 

          Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ Nghệ An và Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh khoá XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1. Thành phần tham dự

- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Các đại biểu được đại hội các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc bầu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đại biểu có giấy mời của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

2. Nội dung Đại hội

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Thời gian Đại hội

Một ngày rưỡi (chiều ngày 02/6/2020 và cả ngày 03/6/2020).

- Phiên trù bị: bắt đầu từ 13 giờ ngày 02/6/2020.

- Phiên chính thức: bắt đầu từ 6 giờ 30 phút ngày 03/6/2020.

4. Địa điểm đại hội

Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

5. Một số vấn đề lưu ý đối với đại biểu và các đoàn đại biểu

- Các đại biểu là cán bộ nếu có giờ dạy trùng vào thời gian tổ chức Đại hội thì chủ động đổi lịch dạy. Giao Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Trung học phổ thông Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm tạo điều kiện để cán bộ đổi lịch giảng dạy. Các đại biểu là sinh viên, học viên cao học được nghỉ học có lý do và phải báo cáo cho giảng viên biết.

- Đại biểu dự Đại hội mặc trang phục: Nam mặc áo sơ mi trắng, thắt ca vát; nữ mặc áo dài); đại biểu Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh mặc quân phục, trang phục theo quy định.

          - Đại biểu mang theo thẻ đảng viên, đeo phù hiệu khi tham dự Đại hội; mang theo bút, sổ để ghi chép nội dung Đại hội.

- Ban Tổ chức đã bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tại Hội trường A, vì vậy đại biểu cần ngồi đúng chỗ quy định. Đại biểu đi ô tô cần đậu xe đúng vị trí quy định.

          - Các đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu danh sách đại biểu chính thức của đơn vị. Những đại biểu chính thức vắng mặt thì ghi rõ lý do hoặc đại biểu chính thức nếu không thể tham dự suốt thời gian đại hội thì cấp ủy cử đại biểu dự khuyết thay thế và báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể) bằng văn bản trước ngày 01/6/2020.

 

Nhận được Thông tri này, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường yêu cầu Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ trực thuộc thông báo cho các đại biểu sắp xếp công việc tham dự Đại hội đầy đủ, đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;

  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                     Đã ký

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

                                                    

 

                                                                                   Đinh Xuân Khoa