Tài liệu để cán bộ, đảng viên toàn Trường tham khảo viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở Nhà trường, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả. Đối với đảng viên được miễn sinh hoạt đảng, đảng viên không đủ sức khỏe không bắt buộc viết thu hoạch cá nhân. Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của Nhà trường và các đơn vị. Đề nghị cán bộ, đảng viên gửi bài thu hoạch cho trước ngày 30/12/2018.

Xem file đính kèm

de_cuong_quan_triet_cac_noi_dung_hoi_nghi_trung_uong_8_khoa_xii.doc