ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                           

                                  *                                                  Nghệ An, ngày 17 tháng 04 năm 2020

                   Số 27-KH/ĐU

 

KẾ HOẠCH

tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh

lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

-----

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 223-KH/TU ngày 24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XIII của Đảng), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể thiện quá trình đổi mới của Đảng nhằm tiếp tục kiện định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2. Khẳng định thành tựu công cuộc đổi mới do nhân dân ta thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định, nêu bật thành tựu công cuộc xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh hướng tới xây dựng thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia, được xếp hạng top 500 đại học hàng đầu châu Á.

3. Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, gắn với tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động chính trị của Nhà trường trong năm 2020, 2021.

4. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam, nhất là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội.

3. Những thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước, của tỉnh Nghệ An, của Trường Đại học Vinh; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

4. Hoạt động quan trọng, nổi bật và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng, những định hướng lớn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; những ưu điểm, hạn chế và bài học trong chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

5. Tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động chính trị của Nhà trường trong năm 2020, 2021; các phong trào thi đua, các công trình thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước, tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Vinh.

7. Tuyên truyền việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU

1. Tổ chức tuyên truyền trên báo chí, website, mạng xã hội

- Đăng các bài viết tuyên truyền trên các báo: Báo Nhân dân, Báo Nghệ An, Báo Giáo dục và Thời đại.

- Mở các chuyên mục thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng trên website. Tập trung đăng tải về việc công bố các dự thảo văn kiện đại hội và ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên; về quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, hoạt động và các quyết định của đại hội.

- Đăng tải các tin, bài viết về Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng trên mạng xã hội.

Vận động cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên các trang mạng cá nhân.

2. Tuyên truyền miệng

- Tổ chức các hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể... để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị đại hội; công tác tổ chức đại hội; lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện; thông báo kết quả đại hội; quán triệt Nghị quyết và các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.

- Tham gia các hội thảo, tọa đàm khoa học làm sáng tỏ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong các dự thảo văn kiện trình đại hội, nhất là những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau.

3. Tuyên truyền cổ động trực quan

- Tuyên truyền khẩu hiệu đại hội trên panô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại các khu vực trong khuôn viên Nhà trường.

- Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn; tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu, tranh cổ động về Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng; chỉnh trang cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp.

- Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên để chào mừng các đại hội.

4. Phát hành các ấn phẩm tuyên truyền

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền phù hợp (đề cương, tài liệu tuyên truyền, bản tin thông báo nội bộ...) để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên.

- Quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi những thành tựu của đất nước, tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Vinh, cổ vũ cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và lập thành tích chào mừng thành công của các đại hội.

5. Phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Phát động và tổ chức phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động chính trị của Nhà trường trong năm 2020, 2021.

6. Tổ chức và tham gia các cuộc thi tìm hiểu

Tổ chức và tham gia các cuộc thi viết, thuyết trình, trắc nghiệm tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung các văn kiện đại hội trong cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng, đề nghị các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng; chú trọng tới công tác tuyên truyền việc công bố, thảo luận, góp ý kiến của cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng.

- Tham mưu tổ chức tốt việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên trước, trong, sau khi diễn ra các đại hội để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.

- Tham mưu tổ chức phát động phong trào thi đua, các công trình, các hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động chính trị của Nhà trường trong năm 2020, 2021, Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng.

- Tham mưu các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng.

- Đăng các bài viết tuyên truyền trên các báo: Báo Nhân dân, Báo Nghệ An, Báo Giáo dục và Thời đại.

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên.

- Tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu, tranh cổ động về Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng.

2. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên.

- Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội.

- Tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động chính trị của Nhà trường trong năm 2020, 2021.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp trong cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên để chào mừng các đại hội.

- Tổ chức và phát động tham gia các cuộc thi viết, thuyết trình, trắc nghiệm tìm hiểu về các kỳ đại hội Đảng, về nội dung các văn kiện đại hội trong cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên.

- Tăng cường các hoạt động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, hội viên trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và các hoạt động chính trị của Nhà trường, sớm phát hiện những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới phát sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp giải quyết theo quy định.

3. Bộ phận truyền thông

- Mở các chuyên mục và đăng tải thông tin, tuyên truyền về các đại hội trên website; tuyên truyền về các kỳ đại hội của Đảng bộ Trường.

- Đăng tải các tin, bài viết về các đại hội trên mạng xã hội.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường định hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau các đại hội trên báo chí, website, mạng xã hội.

- Tham mưu các giải pháp phối hợp cơ quan chức năng tăng cường quản lý thông tin truyền thông trên internet, mạng xã hội để xử lý nghiêm việc tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá các đại hội.

- Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn; thiết kế và tuyên truyền khẩu hiệu đại hội trên panô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại các khu vực trong khuôn viên Nhà trường.

- Quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi những thành tựu của đất nước, tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Vinh, cổ vũ cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết các đại hội và lập thành tích chào mừng thành công của các đại hội.

4. Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ

Tổ chức các hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể... để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị Đại hội; công tác tổ chức đại hội; lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện; thông báo kết quả đại hội; quán triệt Nghị quyết và các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng, yêu cầu các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường thực hiện nghiêm túc và kịp thời báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể) theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy Nghệ An;

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

- Đảng ủy, Các ban của Đảng ủy,

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;

- Các đơn vị, các đoàn thể;

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Khoa