ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH              

                           *                                                    Nghệ An, ngày 21 tháng 11 năm 2022

                Số 24-TT/ĐU

 

THÔNG TRI

triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt một số văn bản

về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng;

tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

-----

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 20/9/2022 và Giấy mời số 374-GM/TU ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổ chức hội nghị quán triệt một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị, cụ thể như sau.

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,

- Thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường,

- Bí thư các đảng bộ bộ phận, bí thư các chi bộ.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

2.1. Thời gian: 1 ngày

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ 45’ ngày 23/11/2022 (sáng thứ Tư).

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 45’ ngày 23/11/2022 (chiều thứ Tư).

2.2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Giao tế (số 9, đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

3. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

3.1. Hội nghị quán triệt một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

- Quán triệt nội dung Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

- Hệ thống hóa các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

- Quán triệt chuyên đề về trách nhiệm của cấp ủy và các ban xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

3.2. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

- Chuyên đề 1: Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Chuyên đề 2: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

- Chuyên đề 3: Kỷ luật của Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Chuyên đề 4: Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ

- Lập danh sách đại biểu (bản mềm) gửi về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể (trực tiếp ThS. Đào Việt Hồng, điện thoại: 0914.372508, email: vanphongdanguy@vinhuni.edu.vn) trước 11 giờ ngày 22/11/2022 (sáng thứ Ba).

- Thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc để tham dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ, mặc trang phục lịch sự; thực hiện tốt yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

4.2. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

- Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường và các đơn vị liên quan lập danh sách, điểm danh đại biểu tham dự hội nghị để báo cáo với Tỉnh ủy Nghệ An.

- Gửi tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 cho đại biểu tham dự hội nghị.

Nhận được thông tri này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường, Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như mục 1;

- Lưu VP Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền

 

   


 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐBBP/CB .................................................                                                      

                              *                                       Nghệ An, ngày      tháng 11 năm 2022

               Số          -CV/CB                             

                            

DANH SÁCH

đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt một số văn bản

về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng;

tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

(Ngày 23/11/2022 tại Hội trường Khách sạn Giao tế,

số 9, đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

-----

 

I. Danh sách đại biểu tham dự

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1.              

 

 

 

2.              

 

 

 

3.              

 

 

 

II. Danh sách đại biểu không tham dự

 

TT

Họ và tên

Lý do không tham dự

1.              

 

 

2.              

 

 

 

Nơi nhận:                                              T/M ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN/CHI BỘ

 - BTV Đảng ủy Trường,                                                     BÍ THƯ

- Lưu chi bộ.                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)