ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH              

                           *                                                      Nghệ An, ngày 21 tháng 2 năm 2022

                Số 15-TT/ĐU

 

THÔNG TRI

triệu tập đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác

xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

-----

 

 

          Thực hiện Hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

          1.1. Thành phần tham dự trực tiếp

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,

- Ban Giám hiệu Nhà trường,

          - Trưởng các đoàn thể cấp Trường,

          - Trưởng các Ban của Đảng ủy Trường,

          - Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ,

          - Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (đơn vị cấp 2),

          - Đại biểu có giấy mời.

1.2. Thành phần tham dự trực tuyến

- Đảng viên toàn Đảng bộ.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

          2.1. Thời gian:    Từ 14 giờ, ngày 24/2/2022 (chiều thứ Năm).

          2.2. Địa điểm:         Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

3. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Trường.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

- Lập danh sách đại biểu (bản mềm) gửi về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể (trực tiếp ThS. Đào Việt Hồng, điện thoại: 0914.372508, email: viethongdhv@gmail.com) trước 15 giờ ngày 22/2/2022.

- Thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc để tham dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến đầy đủ, đúng giờ, mặc trang phục lịch sự; thực hiện tốt yêu cầu 5K tại Hội trường A để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

- Chuẩn bị ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị. Nội dung tham luận tập trung phản ánh những điểm mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021; những vướng mắc, bất cập, vấn đề đặt ra cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2022 và những năm tiếp theo; kiến nghị đề xuất. Thời gian phát biểu trực tiếp tại hội nghị không quá 10 phút. Ban Tổ chức phân công các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể sau đây chuẩn bị tham luận phát biểu tại hội nghị: 1) Trường Sư phạm; 2) Viện Nông nghiệp và Tài nguyên; 3) Trường Thực hành Sư phạm; 4) Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến; 5) Phòng Đào tạo; 6) Phòng Tổ chức Cán bộ; 7) Phòng Kế hoạch - Tài chính; 8. Công đoàn Trường.

4.2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị.

4.3. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị.

- Chuẩn bị các điều kiện để công bố quyết định xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.

4.4. Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị như sau:

4.4.1. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

- Phối hợp với các Ban của Đảng uỷ, Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị liên quan để chuẩn bị tài liệu, văn phòng phẩm cho hội nghị. Gửi bản mềm Chương trình, Báo cáo đến các đại biểu tham dự hội nghị.

- Chuẩn bị giấy khen, khung giấy khen và tiền thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên.

- Gửi giấy mời các đại biểu ngoài Trường tham dự hội nghị.

- Gửi giấy mời các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin về hội nghị.

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị liên quan đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị trình Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, phê duyệt.

4.4.2. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Trang trí Hội trường và làm ma két hội nghị. Điều hành nghi lễ tại hội nghị.

- Chỉ đạo Bộ phận Truyền thông chụp ảnh tư liệu và đưa tin về hội nghị trên website của Nhà trường.

- Chuẩn bị các điều kiện để công bố và trao quyết định, giấy khen, tiền thưởng cho tổ chức đảng và đảng viên.

- Chuẩn bị lễ tân, nước uống, hoa để bàn phục vụ hội nghị.

- Bố trí chỗ ngồi cho đại biểu của các đơn vị.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể và các đơn vị có liên quan đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí.

4.4.3. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu tại Hội trường A phục vụ cho hội nghị. Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện.

- Phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, kết nối đường truyền trực tuyến tại tại Hội trường A và trực kỹ thuật phục vụ hội nghị.

- Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp trong toàn Trường, nhất là tại Hội trường A.

4.4.4. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến

- Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin kết nối đường truyền trực tuyến tại tại Hội trường A và trực kỹ thuật phục vụ hội nghị. Hướng dẫn, hỗ trợ kết nối điểm cầu từ Hội trường A đến các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến.

4.4.5. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường.

- Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho các đại biểu tham dự hội nghị.

4.4.6. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Thẩm định, hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan trình Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, phê duyệt.

4.4.7. Trạm Y tế

Triển khai các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội trường A và đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự hội nghị theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

 

Nhận được thông tri này, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường yêu cầu các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng các đoàn thể cấp Trường, Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện; đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hội nghị../.

 

Nơi nhận:

- Như mục 1;

- Lưu VP Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền

 

   


 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ .................................................                                                         

                              *                                         Nghệ An, ngày      tháng 2 năm 2022

               Số          -CV/CB                             

                           

DANH SÁCH

đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

và triển khai nhiệm vụ năm 2022

(từ 14 giờ chiều thứ Tư ngày 24/2/2022 tại Hội trường A)

-----

 

I. Danh sách đại biểu tham dự

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Hình thức

 

 

Trực tiếp

 

 

Trực tiếp

 

 

Trực tuyến

 

 

Trực tuyến

 

 

Trực tuyến

 

 

Trực tuyến

II. Danh sách đại biểu không tham dự

 

TT

Họ và tên

Lý do không tham dự

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                  T/M CHI BỘ

 - BTV Đảng ủy Trường,                                                     BÍ THƯ

- Lưu chi bộ.                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                    

Xem file đính kèm

 

15_2022_trieu_tap_hoi_nghi_tong_ket_cong_tac_dang_2021_trien_khai_nhiem_vu_nam_2022.doc