ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH              

                           *                                                     Nghệ An, ngày 01 tháng 12 năm 2022

                Số 25-TT/ĐU

 

THÔNG TRI

triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập,

quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng

-----

 

          Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 22/11/2022 và Giấy mời số 386-GM/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng (điểm cầu trực tuyến đặt tại Trường Đại học Vinh).

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1.1. Thành phần tham dự trực tiếp

1.1.1. Tại Hội trường A (sáng, chiều ngày 05/12; sáng ngày 06/12/2022)

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,

- Thành viên Hội đồng Trường đang công tác tại Trường,

- Ban Giám hiệu Nhà trường,

- Trưởng, Phó các đoàn thể cấp Trường,

- Các Ban của Đảng ủy Trường,

- Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

- Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (bao gồm cả đơn vị cấp 2 và đơn vị cấp 3).

1.1.2. Tại Hội trường tầng 8 (chiều ngày 06/12/2022)

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,

- Thành viên Hội đồng Trường đang công tác tại Trường,

- Ban Giám hiệu Nhà trường,

- Trưởng, Phó các đoàn thể cấp Trường,

- Các Ban của Đảng ủy Trường,

- Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

- Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (đơn vị cấp 2).

1.2. Thành phần tham dự trực tuyến

Đảng viên, viên chức, người lao động toàn Trường

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

2.1. Thời gian:    02 ngày

- Buổi 1: Bắt đầu từ 07 giờ 45’ ngày 05/12/2022 (sáng thứ Hai).

- Buổi 2: Bắt đầu từ 13 giờ 45’ ngày 05/12/2022 (chiều thứ Hai).

- Buổi 3: Bắt đầu từ 07 giờ 45’ ngày 06/12/2022 (sáng thứ Ba).

- Buổi 4: Bắt đầu từ 13 giờ 45’ ngày 06/12/2022 (chiều thứ Ba).

2.2. Địa điểm:         

- Buổi 1, 2, 3: Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

- Buổi 4: Hội trường tầng 8, Nhà điều hành.

3. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết sau đây:

- Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết Hội Trung ương 6 khóa XIII của Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

- Lập danh sách đại biểu tham dự (bản mềm) gửi về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể (trực tiếp ThS. Đào Việt Hồng, điện thoại: 0914.372508, email: viethongdhv@gmail.com) trước 15 giờ ngày 03/12/2022.

- Thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc để tham dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến đầy đủ, đúng giờ, mặc trang phục lịch sự; thực hiện tốt yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

- Những đảng viên, viên chức, người lao động chưa được tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, thì đồng chí bí thư cấp uỷ, trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt.

4.2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

Tham mưu kế hoạch kết nối điểm cầu trực tuyến của hội nghị; phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị.

4.3. Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị như sau:

4.3.1. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị; lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị trình Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, phê duyệt.

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng cho các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

- Điểm danh, báo cáo danh sách đảng viên, viên chức, người lao động tham dự hội nghị cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An được biết và Nhà trường có căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên, viên chức, người lao động năm 2022.

4.3.2. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Làm maket (nền đỏ, chữ vàng) tại Hội trường A theo mẫu của Tỉnh ủy Nghệ An, biển tên điểm cầu hội nghị, chụp ảnh tư liệu về hội nghị. Chuẩn bị nước uống, giải khát giữa giờ, cử lễ tân và các điều kiện khác phục vụ hội nghị. Điều hành nghi lễ tại hội nghị.

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Trường Đại học Vinh, ngày 05 - 06, tháng 12 năm 2022

- Làm việc với cấp có thẩm quyền về kinh phí đường truyền tổ chức hội nghị. Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể và các đơn vị liên quan đón tiếp lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí.

4.3.3. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu tại Hội trường A và Hội trường tầng 8 phục vụ cho hội nghị. Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện.

- Cử cán bộ phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến kết nối đường truyền trực tuyến tại Hội trường A và Hội trường tầng 8 (Kiểm tra kết nối đường truyền hội nghị từ 15h00’ đến 17h00’ chủ nhật ngày 04/12/2022) và trực kỹ thuật phục vụ hội nghị (Ngày 05 và 06/12/2022).

- Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

4.3.4. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến

- Cử cán bộ phối hợp Phòng Quản trị và Đầu tư, Phòng Hành chính Tổng hợp kết nối đường truyền trực tuyến tại Hội trường A và Hội trường tầng 8 (Kiểm tra kết nối đường truyền hội nghị từ 15h00’ đến 17h00’ chủ nhật ngày 04/12/2022) và trực kỹ thuật phục vụ hội nghị (Ngày 05 và 06/12/2022).

- Hướng dẫn, hỗ trợ kết nối điểm cầu từ Hội trường A và Hội trường tầng 8 đến các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến.

4.3.5. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường.

- Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho các đại biểu tham dự hội nghị.

4.3.6. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thẩm định, hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan trình Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, phê duyệt.

4.3.7. Trạm Y tế

Triển khai các điều kiện phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự hội nghị theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Nhận được thông tri này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng các đoàn thể cấp Trường, Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện; đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hội nghị../.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền                              

 

   


 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ .................................................                                                         

                              *                                        Nghệ An, ngày      tháng 12 năm 2022

               Số          -CV/CB                             

                            

DANH SÁCH

đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng

(Ngày 05 và 06/12/2022 tại Hội trường A và Hội trường tầng 8)

-----

 

I. Danh sách đại biểu tham dự

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Hình thức

1.              

 

 

Trực tiếp

2.              

 

 

Trực tiếp

3.              

 

 

Trực tiếp

4.              

 

 

Trực tuyến

5.              

 

 

Trực tuyến

6.              

 

 

Trực tuyến

7.              

 

 

Trực tuyến

II. Danh sách đại biểu không tham dự

 

TT

Họ và tên

Lý do không tham dự

1.              

 

 

2.              

 

 

 

Nơi nhận:                                                                  T/M CHI BỘ

 - BTV Đảng ủy Trường,                                                     BÍ THƯ

- Lưu chi bộ.                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)