ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH             

                           *                                                      Nghệ An, ngày 24 tháng 3 năm 2021

                 Số 07-TT/ĐU

 

THÔNG TRI

triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc

nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

-----

 

          Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Nghị quyết Đại hội XIII); Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Giấy mời số 87-GM/TU ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII (điểm cầu trực tuyến đặt tại Đảng bộ Trường Đại học Vinh).

1. Thành phần tham dự

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu Nhà trường; Các thành viên Hội đồng Trường là cán bộ, viên chức của Trường;

- Ban Chấp hành Công đoàn Trường; Ban Chấp hành Đoàn trường; Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường;

- Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị; Ban Chấp hành các công đoàn bộ phận; Trưởng, Phó Trưởng bộ môn, tổ chuyên môn, tổ công tác;

- Đảng viên toàn Đảng bộ.

2. Thời gian:       02 ngày, 27 và 28/3/2021 (thứ Bảy và Chủ nhật)

              Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 45’; buổi chiều từ 14 giờ

3. Địa điểm:           Hội trường A, Trường Đại học Vinh

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ

- Lập danh sách đại biểu của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể mình theo thành phần nói trên (có mẫu kèm theo), trong đó ghi rõ họ tên, số lượng đại biểu tham dự và không tham dự được (lý do không tham dự) gửi cho Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước 17h thứ Năm ngày 25/3/2021 để bố trí các điều kiện tổ chức, phục vụ hội nghị.

- Thông báo cho đại biểu được triệu tập sắp xếp công việc để tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian. Yêu cầu các đại biểu mặc trang phục lịch sự, mang theo bút, sổ để ghi chép nội dung và ngồi đúng vị trí quy định.

- Giữa mỗi buổi Hội nghị: các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể điểm danh, gửi số lượng đại biểu thực tế của đơn vị tham dự gửi cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể (trực tiếp là đồng chí Đào Việt Hồng, Chuyên viên Văn phòng, điện thoại: 0914.372508) để báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

4.2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường: Chủ trì, phối hợp chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Hội nghị.

4.3. Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị như sau:

- Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể: Lập danh sách đại biểu theo thông tri triệu tập và đăng ký của các đơn vị; chuẩn bị tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ Hội nghị. Mời các cơ quan báo chí tham dự và đưa tin Hội nghị. Cử cán bộ trực tại Hội trường A để VNPT Nghệ An lắp đặt và chạy thử đường truyền Hội nghị trực tuyến từ 18 giờ ngày 26/3/2021. Chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị.

- Phòng Hành chính Tổng hợp: Trang trí Hội trường A; làm maket theo mẫu của Tỉnh ủy Nghệ An, biển tên điểm cầu Hội nghị, chụp ảnh tư liệu về hội nghị. Chuẩn bị nước uống, cử lễ tân phục vụ hội nghị. Bố trí chỗ ngồi cho đại biểu. Phối hợp Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị.

- Phòng Quản trị và Đầu tư, Trung tâm Công nghệ thông tin: Phối hợp với VNPT Nghệ An và các đơn vị có liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, đường truyền, âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu phục vụ Hội nghị. Chuẩn bị phương án dự phòng mất điện. Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp. Cử cán bộ trực tại Hội trường A để VNPT Nghệ An lắp đặt và chạy thử đường truyền Hội nghị trực tuyến từ 18 giờ ngày 26/3/2021.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Cấp kinh phí tổ chức Hội nghị sau khi đã được Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.

- Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp: Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường. Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho đại biểu tham dự Hội nghị.

- Trạm Y tế: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự Hội nghị theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Nhận được thông tri này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu Bí thư cấp ủy, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, Trưởng các đoàn thể cấp Trường và các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                    T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như mục 4;                                                                          PHÓ BÍ THƯ

- Lưu VP. Đảng - HĐT - Đoàn thể.

 

                                                                                           Đã ký

 

 

 

                                                                          Nguyễn Huy Bằng

 

 

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ .................................................                                                         

                              *                                        Nghệ An, ngày      tháng 3 năm 2021

               Số          -CV/CB                            

                           

DANH SÁCH

đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc

nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

-----

 

I. Danh sách đại biểu tham dự

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.              

 

 

2.              

 

 

3.              

 

 

4.              

 

 

5.              

 

 

6.              

 

 

7.              

 

 

8.              

 

 

9.              

 

 

10.         

 

 

11.         

 

 

12.         

 

 

 

II. Danh sách đại biểu không tham dự

 

TT

Họ và tên

Lý do không tham dự

1.              

 

 

2.              

 

 

3.              

 

 

4.              

 

 

5.              

 

 

 

Nơi nhận:                                                                  T/M CHI BỘ

 - BTV Đảng ủy Trường,                                                     BÍ THƯ

- Lưu chi bộ.                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)