ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH              

                           *                                                      Nghệ An, ngày 04 tháng 1 năm 2023

                Số 27-TT/ĐU

 

THÔNG TRI

triệu tập đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác

xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

-----

 

          Thực hiện Hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,

- Thành viên Hội đồng Trường đang công tác tại Trường,

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường,

          - Ban Chấp hành các đoàn thể cấp Trường,

          - Các Ban của Đảng ủy Trường,

          - Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

          - Trưởng, phó các đơn vị (đơn vị cấp 2 và cấp 3),

- Đảng viên toàn Đảng bộ.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

          - Thời gian: Dự kiến t13 giờ 30’, ngày 12/1/2023 (chiều thứ Năm).

          - Địa điểm:               Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

3. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Trường.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

- Lập danh sách đại biểu (bản mềm) gửi về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể (trực tiếp ThS. Đào Việt Hồng, điện thoại: 0914.372508, email: viethongdhv@gmail.com) trước 15 giờ ngày 10/1/2023.

- Thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc để tham dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến đầy đủ, đúng giờ, mặc trang phục lịch sự; đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

- Chuẩn bị ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị. Nội dung tham luận tập trung phản ánh những điểm mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2022; những vướng mắc, bất cập, vấn đề đặt ra cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2023 và những năm tiếp theo; kiến nghị, đề xuất. Thời gian phát biểu trực tiếp tại hội nghị không quá 10 phút.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường định hướng chủ đề và phân công các tổ chức đảng, đoàn thể sau đây chuẩn bị tham luận phát biểu tại hội nghị:

+ Đảng ủy bộ phận Trường Sư phạm: Phân cấp, phân quyền cho trường thuộc đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh tự chủ và hội nhập.

+ Chi ủy chi bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến: Chuyển đổi số ở Trường Đại học Vinh - Thực trạng và giải pháp.

+ Chi ủy chi bộ Phòng Đào tạo: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo tiếp cập CDIO gắn với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho người học.

+ Chi ủy chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản: Giải pháp thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 07/11/2022 về phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030.

+ Đảng ủy bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Vinh góp phần thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

+ Chi ủy chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính: Giải pháp huy động các nguồn lực tài chính để thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045.

+ Ban Thường vụ Công đoàn Trường: Giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu năm 2023 của Nhà trường, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập".

4.2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị và các điều kiện để công bố quyết định xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.

4.3. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường

Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị và các điều kiện để công bố quyết định xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.

4.4. Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị như sau:

4.4.1. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

- Phối hợp với các Ban của Đảng uỷ, Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị liên quan để chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, văn phòng phẩm cho hội nghị. Gửi bản mềm tài liệu đến các đại biểu tham dự hội nghị.

- Chuẩn bị giấy khen, khung giấy khen và tiền thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên.

- Gửi giấy mời các đại biểu ngoài Trường tham dự hội nghị.

- Gửi giấy mời các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin về hội nghị.

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến và Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, phê duyệt.

4.4.2. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Trang trí Hội trường A, làm ma két hội nghị. Điều hành nghi lễ tại hội nghị.

- Chỉ đạo Bộ phận Truyền thông chụp ảnh tư liệu và đưa tin về hội nghị trên website của Nhà trường.

- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện để công bố và trao quyết định, giấy khen, tiền thưởng cho tổ chức đảng và đảng viên.

- Chuẩn bị lễ tân, nước uống, hoa để bàn phục vụ hội nghị.

- Bố trí chỗ ngồi cho đại biểu của các đơn vị.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí.

4.4.3. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu tại Hội trường A phục vụ cho hội nghị. Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện.

- Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp trong toàn Trường, nhất là tại Hội trường A.

4.4.4. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường.

- Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho các đại biểu tham dự hội nghị.

4.4.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thẩm định, hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan trình Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, phê duyệt.

4.4.6. Trạm Y tế

Triển khai các điều kiện đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự hội nghị.

 

Nhận được thông tri này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đồng chí Trưởng các Ban của Đảng ủy, Trưởng các đoàn thể cấp Trường, Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường triển khai thực hiện; đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị../.

 

Nơi nhận:

- Như mục 1;

- Lưu VP Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền

 


 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ .................................................                                                         

                              *                                         Nghệ An, ngày      tháng 1 năm 2023

               Số          -CV/CB                             

                           

DANH SÁCH

đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

và triển khai nhiệm vụ năm 2023

(từ 13h30’ chiều thứ Năm ngày 12/1/2023 tại Hội trường A)

-----

 

I. Danh sách đại biểu tham dự

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.              

 

 

2.              

 

 

3.              

 

 

4.              

 

 

5.              

 

 

6.              

 

 

II. Danh sách đại biểu không tham dự

 

TT

Họ và tên

Lý do không tham dự

1.              

 

 

2.              

 

 

 

Nơi nhận:                                                                  T/M CHI BỘ

 - BTV Đảng ủy Trường,                                                     BÍ THƯ

- Lưu chi bộ.                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)