ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH              

                           *                                                      Nghệ An, ngày 14 tháng 9 năm 2023

                Số 33-TT/ĐU

 

THÔNG TRI

triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện

Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng,

phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 -----

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 192-KH/TU, ngày 28/8/2023 và Giấy mời số 547-GM/TU, ngày 11/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (điểm cầu trực tuyến đặt tại Trường Đại học Vinh).

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1.1. Thành phần tham dự trực tuyến tại Hội trường A

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,

- Thành viên Hội đồng Trường đang công tác tại Trường,

- Ban Chấp hành các đoàn thể cấp Trường,

- Thành viên các Ban của Đảng ủy Trường,

- Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

- Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

- Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến.

- Trưởng, phó các bộ môn, tổ chuyên môn và tương đương.

1.2. Thành phần tham dự trực tuyến qua tài khoản cá nhân /đường link

Đảng viên, viên chức, người lao động toàn Trường.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

2.1. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 15’ ngày 16/9/2023 (sáng thứ Bảy).

2.2. Địa điểm:         Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

- Lập danh sách đại biểu tham dự (bản mềm) gửi về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể (trực tiếp ThS. Đào Việt Hồng, điện thoại: 0914.372508, email: viethongdhv@gmail.com) trước 15 giờ ngày 15/9/2023.

- Thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc để tham dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến đầy đủ, đúng giờ, mặc trang phục lịch sự. Các đại biểu là cán bộ nếu có giờ dạy trùng vào thời gian tổ chức hội nghị thì chủ động đổi lịch dạy hoặc dạy bù vào thời gian khác. Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các trường trực thuộc tạo điều kiện để cán bộ đổi lịch giảng dạy. Các đại biểu là sinh viên, học viên cao học được nghỉ học có lý do và phải báo cáo cho giảng viên biết.

3.2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

Tham mưu kế hoạch kết nối điểm cầu trực tuyến của hội nghị; phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Phòng Hành chính Tổng hợp, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị.

3.3. Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị như sau:

3.3.1. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị; lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị trình Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, phê duyệt.

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho đại biểu và các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

- Điểm danh, báo cáo danh sách đại biểu tham dự hội nghị cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An được biết và Nhà trường có căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên, viên chức, người lao động năm 2023.

3.3.2. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Làm maket (nền đỏ, chữ vàng) tại Hội trường A theo mẫu của Tỉnh ủy Nghệ An, biển tên điểm cầu hội nghị, chụp ảnh tư liệu về hội nghị. Chuẩn bị nước uống, giải khát giữa giờ, cử lễ tân và các điều kiện khác phục vụ hội nghị. Điều hành nghi lễ tại hội nghị.

HỘI NGHỊ

QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Trường Đại học Vinh, ngày 16 tháng 9 năm 2023

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể và các đơn vị liên quan đón tiếp lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí.

3.3.3. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh tại Hội trường A phục vụ cho hội nghị. Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện. Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

- Cử cán bộ phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến kết nối đường truyền trực tuyến tại Hội trường A (Chạy thử kiểm tra kết nối đường truyền hội nghị từ 15h00’ ngày 15/9/2023) và trực kỹ thuật phục vụ hội nghị (sáng ngày 16/9/2023).

3.3.4. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến

- Cử cán bộ phối hợp Phòng Quản trị và Đầu tư, Phòng Hành chính Tổng hợp kết nối đường truyền trực tuyến tại Hội trường A (Chạy thử kiểm tra kết nối đường truyền hội nghị từ 15h00’ ngày 15/9/2023) và trực kỹ thuật phục vụ hội nghị (sáng ngày 16/9/2023).

- Hướng dẫn, hỗ trợ kết nối điểm cầu trực tiếp từ Hội trường A đến các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến.

3.3.5. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường.

- Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho các đại biểu tham dự hội nghị.

3.3.6. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thẩm định, hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan trình Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, phê duyệt.

3.3.7. Trạm Y tế

Triển khai các điều kiện phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự hội nghị theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Nhận được thông tri này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng các đoàn thể cấp Trường, Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện; đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hội nghị../.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                              BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền                              

 

   


 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ .................................................                                                         

                              *                                         Nghệ An, ngày      tháng 9 năm 2023

               Số          -CV/CB                             

                            

DANH SÁCH

đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện

Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng,

phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Sáng ngày 16/9/2023 tại Hội trường A)

-----

 

I. Danh sách đại biểu tham dự

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Hình thức

1.              

 

 

Trực tiếp

2.              

 

 

Trực tiếp

3.              

 

 

Trực tiếp

4.              

 

 

Trực tuyến

5.              

 

 

Trực tuyến

6.              

 

 

Trực tuyến

7.              

 

 

Trực tuyến

II. Danh sách đại biểu không tham dự

 

TT

Họ và tên

Lý do không tham dự

1.              

 

 

2.              

 

 

 

Nơi nhận:                                                                  T/M CHI BỘ

 - BTV Đảng ủy Trường,                                                     BÍ THƯ

- Lưu chi bộ.                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)