- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị;

- Căn cứ Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

- Căn cứ Kế hoạch số 208-KH/TU, ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên; tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023;

- Căn cứ Công văn số 455-CV/BCSĐ, ngày 27/11/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị;

- Căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/ĐU, ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023,

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường để lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường năm 2023.

        1. Thời gian: Từ 14h30’ ngày 11/12/2023.

        2. Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà điều hành.

        3. Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Thường trực Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu Nhà trường; Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (đơn vị cấp 2); Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường.

        4. Tổ chức thực hiện

4.1. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

 Chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng uỷ Trường và các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ hội nghị; lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường cho ý kiến và Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.

4. 2. Đề nghị đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức hội nghị:

4.2.1. Phòng Hành chính Tổng hợp

Chuẩn bị âm thanh, loa máy, nước uống, cử lễ tân và các điều kiện khác phục vụ các hội nghị (thùng phiếu, cán bộ trực photocopy...). Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu, lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị.

4.2.2. Phòng Quản trị và Đầu tư

Chuẩn bị nguồn điện dự phòng và cử cán bộ trực điện.

4.2.3. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường và bố trí chỗ đậu xe ô tô cho đại biểu tham dự hội nghị.

4.2.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Cấp kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan sau khi Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.

Nhận được thông tri này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Trưởng các đoàn thể cấp Trường triển khai thực hiện; đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hội nghị../.