ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH              

                           *                                                      Nghệ An, ngày 25 tháng 8 năm 2023

                Số 32-TT/ĐU

 

THÔNG TRI

triệu tập đại biểu tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường

-----

 

 

          Thực hiện các quy định, hướng dẫn, kế hoạch của cấp ủy cấp trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường quyết định triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường.

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,

- Ban Giám hiệu Nhà trường,

- Thành viên Hội đồng Trường đang công tác tại Trường.

- Trưởng, Phó các đoàn thể cấp Trường,

- Thành viên các Ban của Đảng ủy Trường,

- Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

- Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (đơn vị cấp 2).

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:    Từ 08 giờ, ngày 29/8/2023 (sáng thứ Ba).

- Địa điểm:         Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

3. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

- Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

- Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

- Quán triệt chuyên đề năm 2023: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển".

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

- Lập danh sách đại biểu (bản mềm) gửi về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể (trực tiếp ThS. Đào Việt Hồng, điện thoại: 0914.372508, email: viethongdhv@gmail.com) trước 11 giờ ngày 28/8/2023.

- Thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc để tham dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến đầy đủ, đúng giờ, mặc trang phục lịch sự.

- Chuẩn bị ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị. Nội dung tham luận tập trung phản ánh những điểm mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023; những vướng mắc, bất cập, vấn đề đặt ra cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo; kiến nghị, đề xuất. Thời gian phát biểu trực tiếp tại hội nghị không quá 10 phút.

4.2. Các Ban của Đảng ủy Trường

Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị.

4.3. Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị như sau:

4.3.1. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

- Phối hợp với các Ban của Đảng uỷ, Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị liên quan để chuẩn bị tài liệu, văn phòng phẩm cho hội nghị. Gửi bản mềm Chương trình, Báo cáo đến các đại biểu tham dự hội nghị.

- Chuẩn bị các điều kiện để công bố và trao quyết định tặng Huy hiệu Đảng và tiền thưởng cho đảng viên.

- Gửi giấy mời các đại biểu ngoài Trường tham dự hội nghị.

- Gửi giấy mời các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin về hội nghị.

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị liên quan đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị trình Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, phê duyệt.

4.3.2. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Trang trí Hội trường A và làm ma két hội nghị. Điều hành nghi lễ tại hội nghị.

- Chỉ đạo Bộ phận Truyền thông chụp ảnh tư liệu và đưa tin về hội nghị trên website của Nhà trường.

- Chuẩn bị lễ tân, nước uống phục vụ hội nghị.

- Bố trí chỗ ngồi cho đại biểu của các đơn vị.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể và các đơn vị có liên quan đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí.

4.3.3. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu tại Hội trường A phục vụ cho hội nghị. Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện.

- Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp trong toàn Trường, nhất là tại Hội trường A.

4.3.4. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường.

- Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho các đại biểu tham dự hội nghị.

4.3.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thẩm định, hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan trình Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, phê duyệt.

Nhận được thông tri này, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường yêu cầu các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng các đoàn thể cấp Trường, Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện; đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hội nghị../.

 

Nơi nhận:

- Như mục 1;

- Lưu VP Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền

 

   


 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ .................................................                                                         

                              *                                         Nghệ An, ngày      tháng 8 năm 2023

               Số          -CV/CB                             

                            

DANH SÁCH

đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường

(từ 8 giờ ngày 29/8/2023 tại Hội trường A)

-----

 

I. Danh sách đại biểu tham dự

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.              

 

 

2.              

 

 

3.              

 

 

4.              

 

 

5.              

 

 

6.              

 

 

II. Danh sách đại biểu không tham dự

 

TT

Họ và tên

Lý do không tham dự

1.              

 

 

2.              

 

 

 

Nơi nhận:                                                                  T/M CHI BỘ

 - BTV Đảng ủy Trường,                                                     BÍ THƯ

- Lưu chi bộ.                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)