ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH             

                           *                                                      Nghệ An, ngày 18 tháng 4 năm 2022

                 Số 16-TT/ĐU

 

THÔNG TRI

triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng

-----

 

 

Căn cứ chương trình công tác tháng 4/2022 của Đảng ủy Trường và Tờ trình của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác tổ chức và cán bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng để xem xét và cho ý kiến một số nội dung về công tác tổ chức và cán bộ.

        1. Thời gian: Từ 14 giờ chiều thứ Bảy ngày 23/4/2022

        2. Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

        3. Thành phần:

        - Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;

        - Thường trực Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu Nhà trường;

        - Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ trực thuộc;

          - Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Trưởng các đoàn thể cấp Trường.

Lưu ý: Đại biểu nào thuộc diện F0 (nhiễm COVID-19) thì báo để Ban Tổ chức hội nghị cấp địa chỉ link kết nối họp trực tuyến.

4. Hình thức hội nghị: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

 Chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng uỷ Trường và các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ hội nghị. Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường cho ý kiến và Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.

5. 2. Đề nghị đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức hội nghị:

5.2.1. Phòng Hành chính Tổng hợp

Chuẩn bị âm thanh, loa máy, nước uống, cử lễ tân và các điều kiện khác phục vụ hội nghị. Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu, lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị.

5.2.2. Phòng Quản trị và Đầu tư

Chuẩn bị nguồn điện dự phòng và cử cán bộ trực điện; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau hội nghị.

5.2.3. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến

Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin kết nối đường truyền trực tuyến tại tại Hội trường tầng 8 và trực kỹ thuật phục vụ hội nghị. Hướng dẫn, hỗ trợ kết nối điểm cầu từ Hội trường tầng 8 đến các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến.

5.2.4. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường và bố trí chỗ đậu xe ô tô cho đại biểu tham dự hội nghị.

5.2.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Cấp kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan sau khi Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.

5.2.6. Trạm Y tế

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự hội nghị theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Nhận được thông tri này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện; đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hội nghị../.

 

Nơi nhận:

- Đ/c Hiệu trưởng Nhà trường (p/h);

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc;

- Các đơn vị, các đoàn thể (t/h);

- Các Ban của Đảng uỷ Trường (t/h);

- Lưu VP. Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền