ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH             

                           *                                                    Nghệ An, ngày 07 tháng 12 năm 2021

                 Số 13-TT/ĐU

THÔNG TRI

triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị

quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương

về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

-----

 

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/VPTW ngày 25/11/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng, Công văn số 763-CV/TU ngày 06/12/2021 và Công văn số 767-CV/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng (tại điểm cầu trực tuyến Đảng uỷ Trường Đại học Vinh).

1. Thành phần tham dự

1.1. Thành phần tham dự trực tiếp

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;

- Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận, các chi bộ;

- Các Ban của Đảng ủy Trường và Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

- Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường.

1.2. Thành phần tham dự trực tuyến

- Đảng viên, viên chức, người lao động toàn Trường.

2. Thời gian:              1 buổi, từ 07h45’ thứ Năm ngày 09/12/2021

3. Địa điểm:           Hội trường A, Trường Đại học Vinh

4. Nội dung hội nghị

Quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

- Phối hợp với các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị.

- Chuẩn bị chuyển tài liệu phục vụ Hội nghị cho đại biểu và các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị trình Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.

5.2. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đoàn thể

- Lập danh sách đại biểu của đảng bộ bộ phận, chi bộ, đoàn thể mình theo thành phần tại mục 1 (có mẫu kèm theo), trong đó ghi rõ họ tên, số lượng đại biểu tham dự và không tham dự được (lý do không tham dự) gửi cho Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước 11 giờ thứ Tư ngày 08/12/2021 để bố trí các điều kiện tổ chức, phục vụ hội nghị.

5.3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị phối hợp có liên quan tổ chức hội nghị:

5.3.1. Phòng Hành chính Tổng hợp:

- Làm biển tên Trường Đại học Vinh cho điểm cầu hội nghị tại Hội trường A. Chuẩn bị nước uống, giải khát giữa giờ, cử lễ tân và các điều kiện khác phục vụ hội nghị (nếu có).

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu, lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị trình Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, phê duyệt.

5.3.2. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến: Cử cán bộ phối hợp Viễn thông Nghệ An, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An kết nối đường truyền trực tuyến tại tại Hội trường A vào chiều ngày 08/12 trực kỹ thuật phục vụ hội nghị sáng 09/12/2021. Hướng dẫn, hỗ trợ kết nối, chuyển tiếp điểm cầu từ Hội trường A đến các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến.

5.3.3. Phòng Quản trị và Đầu tư: Cử cán bộ phối hợp Viễn thông Nghệ An, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An kết nối đường truyền trực tuyến tại tại Hội trường A vào chiều ngày 08/12 và trực kỹ thuật phục vụ hội nghị sáng 09/12/2021. Chuẩn bị Hội trường A, âm thanh, loa máy, ánh sáng để tổ chức Hội nghị; Chuẩn bị nguồn điện dự phòng và cử cán bộ trực điện, trực kỹ thuật; Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Hội nghị.

5.3.4. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp: Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường. Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho đại biểu tham dự Hội nghị.

5.3.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Cấp kinh phí tổ chức Hội nghị và các hoạt động liên quan sau khi Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.

5.3.6. Trạm Y tế: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự Hội nghị theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Nhận được thông tri này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các Ban của Đảng uỷ, Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đơn vị, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy Nghệ An (b/c);

- Đ/c Hiệu trưởng Nhà trường (p/h);

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;

- Các ban xây dựng Đảng (t/h);

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ (t/h);

- Các đoàn thể cấp Trường (t/h);

- Các đơn vị có liên quan (t/h);

- Lưu VP. Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền

 


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐBBP/CB .................................................                                                      

                              *                                        Nghệ An, ngày … tháng 12 năm 2021

               Số          -CV/CB                            

                            

DANH SÁCH

đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định

của Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

(tại điểm cầu Đảng bộ Trường Đại học Vinh)

-----

 

I. Danh sách đại biểu tham dự

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.              

 

Bí thư

2.              

 

Phó Bí thư

3.              

 

Uỷ viên

4.              

 

Uỷ viên

5.              

 

Uỷ viên

6.              

 

 

7.              

 

 

8.              

 

 

 

II. Danh sách đại biểu không tham dự

 

TT

Họ và tên

Lý do không tham dự

1.              

 

Đi công tác

2.              

 

Giảng dạy online

3.              

 

Học trực tuyến

4.              

 

 

5.              

 

 

 

Nơi nhận:                                          T/M ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN/CHI BỘ

 - BTV Đảng ủy Trường,                                                 BÍ THƯ

- Lưu ĐBBP/CB.                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                     

 

  

 

 

                                                                          Nguyễn Văn A

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TỜ KHAI Y TẾ

 

 

1.    Họ tên: …………………………………………

2.    Giới tính

o Nam

o Nữ

3.    Quốc tịch:  

o Việt Nam              

o Khác:……………

4.    Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam: Số nhà: ………… đường: ……………………

Ấp (Tổ): …………………… Phường/Xã: …………………………………..

Quận/huyện: ………………. Tỉnh/thành phố: ………………………………

5.    Điện thoại: ……………………………………………….

6.    Số CMND/CCCD: ………………………………………….. Ngày cấp: …………………

TRONG VÒNG 21 NGÀY QUA ÔNG/BÀ:

7.    Có về từ nước ngoài: o     o Không

Nếu có: Nước …………………….., Nước quá cảnh (nếu có):…………………

Thành phố/Tỉnh:………………………………………………………...................

Ngày về/đến Việt Nam:……/………./2021

8.    Có sống hoặc đã đến nơi có dịch lưu hành:

o(từ ngày …./…../2021 đến ngày ……/……/2021.)   o Không

9.    Có tiếp xúc với người được xác định hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19           

o(ngày tiếp xúc: …./…../…..)                                    o Không

10. Có tiếp xúc với người từ nước ngoài về (người Việt Nam hoặc người nước ngoài) o (ngày tiếp xúc: …./…../…..)               o Không

11.   Có triệu chứng:      

o Ho               o Sốt to:……..  o Khó thở    

o Đau họng    o Khác:…………………………….                      

o Không có triệu chứng

12.   Có bệnh mạn tính:

o Gan    oThận  oPhổi oTim mạch

o Cao huyết áp   oTiểu đường o Khác:………….

o Không có bệnh mạn tính              

Tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật, tôi hiểu rằng nếu cung cấp thông tin sai có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin đã cung cấp.

 

TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

 

 

 

 

 

Thái Thị Tân

Nghệ An, ngày …… tháng 12 năm 2021

Người điền thông tin

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

……………………….

 

 

Xem file đính kèm

 

13_2021_trieu_tap_hoi_nghi_ve_xay_dung_chinh_don_dang.doc