ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH             

                           *                                                       Nghệ An, ngày 09 tháng 3 năm 2021

                Số 06-TT/ĐU

 

THÔNG TRI

triệu tập đại biểu tham dự các hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch

Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

 

 

Thực hiện Công văn số 129-CV/BTCTU ngày 11/1/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo định kỳ hàng năm và Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 13/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về hướng dẫn xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quyết định triệu tập đại biểu tham dự các hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

- Thời gian: 13 giờ 30', Chủ nhật, ngày 14/3/2021

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

- Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Trường; đại diện của Tỉnh ủy Nghệ An.

2. Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường

- Thời gian: 15 giờ 00', Chủ nhật, ngày 14/3/2021

- Địa điểm: Hội trường A

- Thành phần tham dự: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường; Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Trường; đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Trường; đại diện của Tỉnh ủy Nghệ An.

3. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

- Thời gian: 16 giờ 00', Chủ nhật, ngày 14/3/2021

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

- Thành phần tham dự: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Trường; đại diện của Tỉnh ủy Nghệ An.

4. Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

- Thời gian: 16 giờ 45', Chủ nhật, ngày 14/3/2021

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

- Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Trường; đại diện của Tỉnh ủy Nghệ An.

II. NỘI DUNG CÁC HỘI NGHỊ

Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

- Lập danh sách đại biểu (theo mẫu) gửi về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể (trực tiếp ThS. Đào Việt Hồng, điện thoại: 0914.372508, email: viethongdhv@gmail.com) trước 11 giờ ngày 12/3/2021.

- Thông báo cho đại biểu theo thành phần triệu tập mặc trang phục lịch sự, mang theo bút và sổ để ghi chép nội dung, sắp xếp công việc để tham dự các hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định.

2. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường

Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể: lập danh sách đại biểu; chuẩn bị nội dung, chương trình, hồ sơ, tài liệu, văn phòng phẩm cho các hội nghị.

3. Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị như sau:

3.1. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

- Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Trường lập danh sách đại biểu; chuẩn bị nội dung, chương trình, hồ sơ, tài liệu, văn phòng phẩm cho các hội nghị.

- Gửi giấy mời các đại biểu ngoài Trường tham dự hội nghị.

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị liên quan đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị trình Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, phê duyệt.

3.2. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Trang trí, làm market hội nghị trình chiếu tại Hội trường A và Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành. Bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tham dự hội nghị.

- Chuẩn bị lễ tân, nước uống phục vụ hội nghị.

- Chuẩn bị 2 thùng phiếu để tại Hội trường A và Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành. Cử cán bộ trực photocopy và đóng dấu phiếu.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể và các đơn vị có liên quan đón tiếp đại biểu, lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí.

- Điều hành nghi lễ tại hội nghị.

3.3. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu tại Hội trường A, Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành phục vụ cho hội nghị. Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện.

- Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp tại Hội trường A.

3.4. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường. Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho các đại biểu tham dự hội nghị.

3.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Thẩm định, hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan trình Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, phê duyệt.

3.6. Trạm Y tế

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự hội nghị theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

 

Nhận được công văn này, yêu cầu Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ, Trưởng các đoàn thể cấp Trường, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:

- Như mục 1;

- Lưu VP Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Bằng