ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH              

                           *                                                      Nghệ An, ngày 19 tháng 7 năm 2022

                Số 21-TT/ĐU

 

THÔNG TRI

triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu,

học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng

-----

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 14/7/2022 và Giấy mời số 278-GM/TU ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XXX, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng (điểm cầu trực tuyến đặt tại Trường Đại học Vinh).

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1.1. Thành phần tham dự trực tiếp

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,

- Ban Giám hiệu Nhà trường,

- Thành viên Hội đồng Trường đang công tác tại Trường.

- Trưởng, Phó các đoàn thể cấp Trường,

- Các Ban của Đảng ủy Trường,

- Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

- Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (bao gồm cả đơn vị cấp 2 và đơn vị cấp 3).

1.2. Thành phần tham dự trực tuyến

- Đảng viên toàn Đảng bộ.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

2.1. Thời gian:    1,5 ngày

- Buổi 1: Bắt đầu từ 07 giờ 45’ ngày 21/7/2022 (sáng thứ Năm).

- Buổi 2: Bắt đầu từ 14 giờ 00’ ngày 21/7/2022 (chiều thứ Năm).

- Buổi 3: Bắt đầu từ 07 giờ 45’ ngày 22/7/2022 (sáng thứ Sáu).

2.2. Địa điểm:         Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

3. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết sau đây:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII của Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể

- Lập danh sách đại biểu (bản mềm) gửi về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể (trực tiếp ThS. Đào Việt Hồng, điện thoại: 0914.372508, email: vanphongdanguy@vinhuni.edu.vn) trước 15 giờ ngày 20/7/2022.

- Thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc để tham dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến đầy đủ, đúng giờ, mặc trang phục lịch sự; thực hiện tốt yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

- Những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc bằng hình thức phù hợp (trực tuyến hoặc trực tiếp), đồng chí bí thư cấp uỷ, trưởng các đơn vị, đoàn thể chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt.

4.2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

Tham mưu kế hoạch kết nối điểm cầu trực tuyến của hội nghị; phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị.

4.3. Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị như sau:

4.3.1. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị; lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị trình Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, phê duyệt.

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng cho các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

- Điểm danh, báo cáo danh sách cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

4.3.2. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Làm maket[1] (nền đỏ, chữ vàng) tại Hội trường A theo mẫu của Tỉnh ủy Nghệ An, biển tên điểm cầu hội nghị, chụp ảnh tư liệu về hội nghị. Chuẩn bị nước uống, giải khát giữa giờ, cử lễ tân và các điều kiện khác phục vụ hội nghị. Điều hành nghi lễ tại hội nghị.

 

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Trường Đại học Vinh, ngày 21 - 22, tháng 7 năm 2022

 

- Làm việc với VNPT Nghệ An về hợp đồng kinh phí đường truyền tổ chức hội nghị. Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể và các đơn vị liên quan đón tiếp lập kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí.

4.3.3. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, màn hình, máy chiếu tại Hội trường A phục vụ cho hội nghị. Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện.

- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến làm việc với VNPT Nghệ An kết nối đường truyền trực tuyến tại Hội trường A (Kiểm tra kết nối đường truyền hội nghị từ 14h00’-17h00’ ngày 20/7/2022) và trực kỹ thuật phục vụ hội nghị (Ngày 21 và 22/7/2022).

- Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp trong toàn Trường, nhất là tại Hội trường A.

4.3.4. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến

- Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp Phòng Quản trị và Đầu tư làm việc với VNPT Nghệ An kết nối đường truyền trực tuyến tại Hội trường A (Kiểm tra kết nối đường truyền hội nghị từ 14h00’-17h00’ ngày 20/7/2022) và trực kỹ thuật phục vụ hội nghị (Ngày 21 và 22/7/2022).

- Hướng dẫn, hỗ trợ kết nối điểm cầu từ Hội trường A đến các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến.

4.3.5. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường.

- Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho các đại biểu tham dự hội nghị.

4.3.6. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thẩm định, hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan trình Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, phê duyệt.

4.3.7. Trạm Y tế

Triển khai các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội trường A và đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự hội nghị theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Nhận được thông tri này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng các đoàn thể cấp Trường, Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện; đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hội nghị../.

 

Nơi nhận:

- Như mục 1;

- Lưu VP Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền

 

   


 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ .................................................                                                         

                              *                                         Nghệ An, ngày      tháng 7 năm 2022

               Số          -CV/CB                             

                            

DANH SÁCH

đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng

(Ngày 21 và 11/7/2022 tại Hội trường A)

-----

 

I. Danh sách đại biểu tham dự

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Hình thức

1.              

 

 

Trực tiếp

2.              

 

 

Trực tiếp

3.              

 

 

Trực tiếp

4.              

 

 

Trực tuyến

5.              

 

 

Trực tuyến

6.              

 

 

Trực tuyến

7.              

 

 

Trực tuyến

II. Danh sách đại biểu không tham dự

 

TT

Họ và tên

Lý do không tham dự

1.              

 

 

2.              

 

 

 

Nơi nhận:                                                                  T/M CHI BỘ

 - BTV Đảng ủy Trường,                                                     BÍ THƯ

- Lưu chi bộ.                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                    

 

                            

 

 

 [1] Ma két nền đỏ, chữ vàng.