ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         

                           *                                             Nghệ An, ngày 04 tháng 4 năm 2022

                Số 93-TB/ĐU

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 3 năm 2022

-----

 

 

Ngày 31/3/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 3 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2022

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 3 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 3 năm 2022.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1.     Xét kết nạp quần chúng vào Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận Viện Kỹ thuật và Công nghệ kết nạp quần chúng Mai Thế Anh, cán bộ Viện Kỹ thuật và Công nghệ, vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Đảng ủy bộ phận Viện Kỹ thuật và Công nghệ thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 10/4/2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Đảng bộ bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường và Chi ủy chi bộ Tổ chức - Khoa học - Xuất bản chuyển chính thức cho 2 đảng viên dự bị sau đây:

1.      

Nguyễn Thị Thảo,

Sinh viên lớp 58K Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường,     

2.      

Trần Thị Thái,

Chuyên viên Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

          III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

- Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Chương trình số 02-CTr/BTCTU ngày 25/1/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm tra, giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2022.

- Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

- Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/2/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24/3/2020.

- Báo cáo số 130-BC/BDVTU ngày 24/2/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về công tác dân vận tháng 2 năm 2022.

- Quyết định số 68-QĐ/BDVTU ngày 25/2/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về phân cụm thi đua và phân công lãnh đạo phụ trách cụm, cán bộ theo dõi đơn vị thi đua công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Quyết định số 67-QĐ/BDVTU ngày 25/2/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- Báo cáo số 231-BC/BTGTU ngày 28/2/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về một số tình hình dư luận xã hội tháng 2/2022.

- Báo cáo số 232-BC/BTGTU ngày 28/2/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về công tác thông tin đối ngoại tháng 2/2022.

- Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 28/2/2022 của Ban Bí thư về triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt - Lào năm 2022.

- Kế hoạch số 31-KH/BTGTU ngày 01/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) trên lĩnh vực lý luận, chính trị tư tưởng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

- Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Công văn số 777-CV/BTGTU ngày 01/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về giới thiệu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

- Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ.

- Quy định số 15-QĐ/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác quy hoạch cán bộ.

- Công văn số 921-CV/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 03/3/2022 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" Tỉnh ủy Nghệ An về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2025.

- Công văn số 781-CV/BTGTU ngày 03/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền tình hình Nga - Ukraine.

- Đề án số 01-ĐA/TW ngày 03/3/2022 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng đến năm 2025.

- Chương trình số 02-CTr/BCĐ ngày 03/3/2022 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh Nghệ An về công tác của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" cấp tỉnh năm 2022.

- Công văn số 923-CV/TU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.

- Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 07/3/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Đề án số 11-ĐN/TU ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

- Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Kết luận số 31-KL/TW ngày 07/3/2022 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô - xít - alumin - nhôm giai đoạn đến năm 2046.

- Công văn số 932-CV/TU ngày 07/3/2022 của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 08/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022).

- Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Công văn số 788-CV/BTGTU ngày 10/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về hưởng ứng Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

- Thông báo số 74-TB/BTGTU ngày 11/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc tiếp nhận, điều động công chức về làm việc tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022.

- Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh và các huyện, thành, thị năm 2022.

- Công văn số 944-CV/TU ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

- Công văn số 1030-CV/BTCTU ngày 21/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về tuyển sinh các lớp cao cấp lý luận chính trị năm 2022.

- Chương trình số 02-CTr/BCĐ ngày 21/3/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Tỉnh ủy Nghệ An về Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2022.

- Công văn số 791-CV/BTGTU ngày 23/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về đôn đốc ban hành kế hoạch và tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

- Công văn số 963-CV/TU ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về điều chỉnh thời gian xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Quyết định số 1003-QĐ/TU ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về bổ sung phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

- Công văn số 791-CV/BTGTU ngày 23/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc đôn đốc ban hành kế hoạch và tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án báo chí.

- Công văn số 797-CV/BTGTU ngày 25/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về hưởng ứng giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022.

- Công văn số 802-CV/BTGTU ngày 29/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

- Công văn số 804-CV/BTGTU ngày 30/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về cập nhật thông tin tình hình Nga - Ukraine.

- Báo cáo số 243-BC/BTGTU ngày 30/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về một số tình hình dư luận xã hội tháng 3/2022.

IV. CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất chuẩn y kết quả kiện toàn cấp ủy viên Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022 như sau:

- Chuẩn y đồng chí Hoàng Việt Dũng, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022, giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

- Chuẩn y đồng chí Đinh Thế Phú, Kế toán viên, tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022 và giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

- Chuẩn y đồng chí Trần Thị Việt Anh, Chủ tịch Công đoàn bộ phận tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022 và giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Chi bộ.

2. Thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Công văn số 1030-CV/BTCTU ngày 21/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về tuyển sinh các lớp cao cấp lý luận chính trị năm 2022 và Công văn số 1105/BGDĐT ngày 25/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cử công chức, viên chức đăng ký xét tuyển cao cấp lý luận chính trị năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất danh sách cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An xét tuyển học cao cấp lý luận chính trị và hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị năm 2022.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể dự thảo văn bản hướng dẫn đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo Công văn số 923-CV/TU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 trình Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cho ý kiến để triển khai thực hiện đúng quy định, hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi bộ trước ngày 30/6/2022.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất giao Ban Tổ chức Đảng ủy Trường tham mưu kế hoạch thực hiện Chương trình số 02-CTr/BTCTU ngày 25/1/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm tra, giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các chi bộ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy quán triệt nội dung Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/2/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu cho Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra chuyên đề về công tác cán bộ, nhất là việc rà soát, xử lý các trường hợp chưa thực hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục trong công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử theo đúng quy định tại Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thành trong quý II năm 2022.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy quán triệt nội dung Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

+ Tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động.

+ Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; tăng cường quản lý và cơ cấu lại đội ngũ viên chức của đơn vị theo vị trí việc làm theo phân cấp quản lý.

+ Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động của các đơn vị để tiết kiện nhân lực và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

+ Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng Trường và tập thể lãnh đạo Nhà trường đã được phê duyệt; tăng cường quản lý biên chế; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công, nâng cao năng lực quản trị của đơn vị; hoàn thiện cơ chế tài chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bảo đảm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách, tạo động lực cho viên chức, người lao động toàn tâm, toàn ý với công việc; có chính sách phù hợp đối với những viên chức, người lao động chịu tác động trực tiếp trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể và viên chức, người lao động trong thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động. Kịp thời đề nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm chủ trương của Đảng và kiên quyết xử lý vi phạm (nếu có).

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy quán triệt nội dung Công văn số 932-CV/TU ngày 07/3/2022 của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong đảng viên, viên chức và người lao động. Phát huy vai trò của các đoàn thể và viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 01-TB/BCĐTW ngày 19/3/2021 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Công văn số 396-CV/TU ngày 20/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại cuộc họp Thườg trực Ban Chỉ đạo ngày 18/3/2021.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý giảng viên các ngành mới và viên chức hành chính của Hội đồng trường; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 của Hội đồng trường theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐT ngày 17/3/2022 của Hội đồng trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng ủy Trường tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét các kiến nghị, đề xuất; xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và có giải pháp phù hợp để xử lý khắc phục những hạn chế qua báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng trường theo đúng quy định.

9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chuẩn bị báo cáo quyết toán tài chính, công tác kiểm kê tài sản năm 2021; báo cáo tình hình viên chức là đảng viên đi học tập, thực tập sinh ở nước ngoài quá thời hạn và hoạt động của Trưởng các văn phòng đại diện Trường Đại học Vinh tại nước ngoài để Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét và cho ý kiến theo quy chế làm việc và phân cấp quản lý cán bộ.

10. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và cho ý kiến về Tờ trình số 14/TTr-ĐHV ngày 29/3/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ và Báo cáo số 21-BC/BTCĐU ngày 31/3/2022 của Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường về kết quả thẩm định Tờ trình số 14. Sau khi thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thống nhất các nội dung sau đây:

10.1. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý cho các đơn vị sau đây:

- Điều động và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Ngọc Diệp, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào.

- Bổ nhiệm TS. Nguyễn Duy Duẩn, Giảng viên Khoa Xây dựng, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Bổ nhiệm lại ThS. Trần Xuân Vinh, Phó Trưởng bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Bổ nhiệm lại TS. Nguyễn Trọng Hà, Trưởng bộ môn Cầu đường nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Cầu đường.

- Bổ nhiệm ThS. Nguyễn Duy Khánh, Giảng viên Khoa Xây dựng, giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Cầu đường.

- Bổ nhiệm lại TS. Phạm Hồng Sơn, Trưởng bộ môn Cơ sở xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Cơ sở xây dựng.

- Bổ nhiệm lại TS. Nguyễn Hữu Hiền, Trưởng bộ môn Khoa học cây trồng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Khoa học cây trồng.

- Bổ nhiệm lại TS. Trần Thị Tuyến, Trưởng bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

- Bổ nhiệm lại TS. Trần Đình Du, Trưởng bộ môn Quản lý Đất đai nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản lý Đất đai.

10.2. Thống nhất chủ trương để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý cho các đơn vị sau đây:

- Điều động và bổ nhiệm 1 Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

- Bổ nhiệm 1 Phó Trưởng khoa Toán học thuộc Trường Sư phạm từ nguồn nhân sự tại chỗ.

10.3. Đối với một số nội dung khác về công tác tổ chức và cán bộ tại Tờ trình số 14/TTr-ĐHV ngày 29/3/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị có liên quan bổ sung các hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi cho Ban Tổ chức Đảng ủy Trường để tiếp tục thẩm định trình hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến trong tháng 4/2022.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 4 NĂM 2022

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 152 năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022), 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập chuyên đề của năm 2022: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay". Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho quần chúng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; xây dựng văn bản hướng dẫn đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại một số đơn vị; rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển chiến lược Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh; xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị; ban hành một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ và Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo xây dựng Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh và Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (Cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Hoàn thành công tác quyết toán tài chính và kiểm kê tài sản năm 2021 của Nhà trường. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh năm 2022; hoạt động đào tạo đại học theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                               BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.       

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền