ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                           Nghệ An, ngày 12 tháng 1 năm 2023

                  Số 152-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII

phiên đột xuất về công tác cán bộ

-----

 

 

Ngày 12/1/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên đột xuất về công tác cán bộ. Sau khi xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt về tờ trình của Hiệu trưởng Nhà trường và đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã biểu quyết, thống nhất những nội dung sau đây:

1. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường không bổ nhiệm lại đồng chí Thái Thị Tân, Trưởng Trạm Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020, do đã giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế hai nhiệm kỳ liên tiếp theo quy định. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, bố trí công tác khác cho đồng chí Thái Thị Tân phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và nhu cầu công tác của Nhà trường.

2. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành từ nguồn nhân sự trong quy hoạch hoặc có chức danh quy hoạch tương đương.

3. Thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình luân chuyển đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp nhiệm kỳ 2015 - 2020, do đã giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp hai nhiệm kỳ liên tiếp theo quy định.

4. Thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường xây dựng phương án bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng từ nguồn nhân sự trong quy hoạch hoặc có chức danh quy hoạch tương đương.

5. Thống nhất thẩm quyền, quy trình, thành phần tham dự các hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh thực hiện theo thẩm quyền, quy trình, thành phần bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó trưởng đơn vị cấp 2 được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh tại Trường Đại học Vinh; đồng thời cập nhật theo Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 18-QĐ/TU, ngày 01/11/2022 của Tỉnh uỷ Nghệ An về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường xin ý kiến Hội đồng Trường về các nội dung theo thẩm quyền của Hội đồng Trường trước khi triển khai thực hiện.

6. Thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đồng chí Trần Đình Quang, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2018 - 2023, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

          Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Tập thể lãnh đạo Trường chỉ đạo thực hiện các nội dung về công tác cán bộ nêu trên chậm nhất trong thời gian 30 ngày làm việc theo Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Sau thời gian quy định, nếu chưa hoàn thành việc thực hiện thì Tập thể lãnh đạo Trường có trách nhiệm giải trình rõ lý do, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét.

          Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng

        - Hội đồng Trường - Đoàn thể.      

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền