ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                         

                           *                                           Nghệ An, ngày 02 tháng 12 năm 2022

                Số 143-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 11 năm 2022

-----

 

Ngày 01/12/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 11 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các đồng chí Trưởng các ban của Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 11 năm 2022. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác trong tháng 11 năm 2022.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của Đảng bộ bộ phận Viện Kỹ thuật và Công nghệ và Chi ủy chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên kết nạp 3 quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Lê Công Việt,

Sinh viên lớp 59K Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

2.      

Lê Xuân Chính,

Sinh viên lớp 60K Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

3.      

Nguyễn Văn Quỳnh,

Cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho đảng viên, quần chúng biết. Nếu tập thể, cá nhân nào có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 08/12/2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét trước khi ban hành quyết định kết nạp.

          III. QUÁN TRIỆT VÀ CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

- Công văn số 1456-CV/BTCTU ngày 27/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/2/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 09/11/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Báo cáo số 316-BC/BTGTU ngày 04/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại tháng 10 và định hướng tuyên truyền tháng 11/2022.

- Báo cáo số 948-CV/BTGTU ngày 08/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35.

- Công văn số 49-CV/BTGTU ngày 08/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

- Công văn số 954-CV/BTGTU ngày 10/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ năm 2023.

- Công văn số 953-CV/BTGTU ngày 10/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

- Báo cáo số 318-BC/BTGTU ngày 11/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả 1 năm thực hiện Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Báo cáo số 319-BC/BTGTU ngày 16/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

- Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU ngày 18/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

- Công văn số 967-CV/BTGTU ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phổ biến, quán triệt và thực hiện Kết luận số 42, Chỉ thị số 17-CT/TW và Chỉ thị số 18-CT/TW.

- Công văn số 970-CV/BTGTU ngày 23/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

- Kế hoạch số 57-KH/BTGTU ngày 29/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tập huấn những vấn đề báo chí và truyền thông hiện nay.

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

- Quy định số 17-QĐ/BDVTU ngày 07/11/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tiêu chí chấm điểm đánh giá công tác dân vận đối với các trường đại học năm 2022.

- Hướng dẫn số 09-HD/BDVTU ngày 07/11/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tổng kết công tác dân vận năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo số 200-BC/BDVTU ngày 23/11/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về kết quả công tác dân vận tháng 11/2022.

4. Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

- Hướng dẫn số 06-HD/VPTU ngày 02/10/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua văn phòng các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy năm 2022.

- Thông báo số 75-TB/VPTU ngày 03/11/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về phân công nhiệm vụ đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng, chuyên viên Phòng Tổng hợp.

- Công văn số 988-CV/VPTU ngày 11/11/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về gửi báo cáo tổng kết công tác năm 2022.

- Công văn số 999-CV/VPTU ngày 18/11/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về lấy ý kiến dự thảo Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.

5. Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

- Quy định số 85-QĐ/TU ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

- Quy định số 86-QĐ/TU ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

- Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 28/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

- Quy định số 18-QĐ/TU ngày 01/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

- Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 08/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 20/10/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương phân loại xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Công văn số 1495-CV/TU ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 ngày của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Công văn số 1512-CV/TU ngày 14/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn bị Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII.

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 22/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Giấy mời số 386-GM/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng.

IV. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 74/TTr-ĐHV ngày 03/11/2022; Tờ trình số 81/TTr-ĐHV ngày 29/11/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ và Báo cáo số 41-BC/BTCĐU ngày 01/12/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Trường đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 74 và Tờ trình số 81 của Hiệu trưởng Nhà trường. Sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất cao để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức quản lý cho một số đơn vị sau đây:

- Bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Ngọc Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ cán bộ, Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ (sau khi có ý kiến của cơ quan tổ chức cán bộ của cấp ủy cấp trên).

- Bổ nhiệm đồng chí Đinh Thế Phú, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Công Hoàng, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Mỹ Châu, Bí thư chi bộ cán bộ, giảng viên Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.

- Bổ nhiệm đồng chí Lê Thế Tâm, Giảng viên Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Điều dưỡng - Hóa dược, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.

- Cử đồng chí Cao Tiến Trung, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Viện trưởng Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, phụ trách bộ môn Công nghệ Sinh học - Môi trường, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.

- Bổ nhiệm đồng chí Trần Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An, kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng bộ môn Điều dưỡng - Hóa dược, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Phan Anh Phong, Trưởng bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm, Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm, Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Lê Đình Công, Trưởng bộ môn Điện tử Viễn thông, Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Điện tử Viễn thông, Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Trịnh Ngọc Hoàng, Trưởng bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô, Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô, Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng bộ môn Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Mai Thế Anh, Trưởng bộ môn Kỹ thuật Điều khiển tự động, Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Kỹ thuật Điều khiển tự động, Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

- Bổ nhiệm lại đồng chí Lê Văn Chương, Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật Điều khiển tự động, Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật Điều khiển tự động, Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

- Bổ nhiệm đồng chí Đặng Hồng Lĩnh, Giảng viên bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính, Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

- Cử đồng chí Hoàng Hữu Việt, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ, phụ trách bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính, Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Thực hành nhiệm kỳ 2022 - 2025.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Lê Thị Thanh Hiếu, Bí thư Chi bộ sinh viên, học viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2022 - 2025, giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2020  - 2025.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất để Chi bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội chỉ bầu chức danh Bí thư chi bộ, không bầu chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng và thống nhất để Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội chỉ tiến hành 2 nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. (2) Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội không tiến hành bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cũng thảo luận và thống nhất tiếp tục đề nghị đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, báo cáo phương án bổ nhiệm lại / bổ nhiệm viên chức quản lý của Phòng Hành chính Tổng hợp trước ngày 16/12/2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến theo thẩm quyền.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất tiếp tục đề nghị đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, báo cáo phương án bổ nhiệm viên chức quản lý của Trạm Y tế và giải quyết Đơn đề nghị của đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Phó Trưởng Trạm Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trước ngày 16/12/2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến theo thẩm quyền.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất tiếp tục đề nghị đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, báo cáo phương án sắp xếp, bố trí sau đại hội đối với những viên chức quản lý có cơ cấu và định hướng chức danh Bí thư chi bộ nhưng không trúng cử ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 các đơn vị: Khoa Kinh tế thuộc Trường Kinh tế và Trường Mầm non Thực hành theo quy định của Đảng, Nhà nước và Hướng dẫn số 08-HD/ĐU ngày 21/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trước ngày 16/12/2022 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến theo thẩm quyền.

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất tiếp tục đề nghị đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 ở Trung tâm Đảm bảo chất lượng theo quy định của Đảng, Nhà nước và Hướng dẫn số 08-HD/ĐU ngày 21/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất phúc đáp Công văn số 999-CV/VPTU ngày 18/11/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An về lấy ý kiến Dự thảo Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An năm 2023.

10. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về Tờ trình số 78/TTr-ĐHV ngày 23/11/2022 và Công văn số 1509/ĐHV-KHTC ngày 28/11/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác đầu tư xây dựng. Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ chủ trương đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2020 - 2025 đã được Hội đồng Trường phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐT ngày 08/1/2020 của Hội đồng Trường, Trường Đại học Vinh để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến trình cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2020 - 2025 phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh trong giai đoạn mới.

11. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 68a/TTr-ĐHV ngày 06/10/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về Quy chế tài chính.

12. Căn cứ Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 và Hướng dẫn số 12-HD/ĐU ngày 25/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thảo luận và thống nhất nội dung gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể và cá nhân năm 2022.

13. Căn cứ Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 và Quy định số 01-QĐ/TU ngày 04/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thảo luận và thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nơi công tác về xếp loại cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường và hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường năm 2022.

14. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 22/11/2022 và Giấy mời số 386-GM/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng.

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 12 NĂM 2022

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 33 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2022); 76 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022), 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022). Tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XV. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tích cực hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của các đảng bộ bộ phận, chi bộ; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Tiếp tục xem xét, cho ý kiến các đề án về công tác tổ chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại chất lượng các đơn vị, viên chức và người lao động năm 2022; tổ chức Hội nghị viên chức năm 2022 và duyệt kế hoạch năm 2023 của các đơn vị và Nhà trường. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo". Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHV ngày 15/4/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường. Hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh; Đề án xây dựng Cơ sở II Trường Đại học Vinh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; triển khai đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh chu kỳ 2; chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Triển khai hoạt động đào tạo đại học theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng trường;                                               BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền