ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                           Nghệ An, ngày 09 tháng 3 năm 2022

                  Số 90-TB/ĐU

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII

phiên quý I năm 2022

-----

 

Ngày 09/3/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên quý I năm 2022. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và quyết nghị những nội dung chính sau đây:

          I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2022 VÀ NHỮNG NỘI DUNG BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỮA HAI KỲ HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo kết quả công tác trên các lĩnh vực, tình hình hoạt động của các Ban của Đảng uỷ, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể được phân công phụ trách trong quý I năm 2022 và những nội dung Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường chỉ đạo thực hiện giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác quý I năm 2022.

II. NGHE BÁO CÁO, XEM XÉT VÀ CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

          1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo chủ trương xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Nhà trường theo văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An để triển khai thực hiện theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30/3/2022.

          2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo về Tờ trình số 07/TTr-ĐHV ngày 19/1/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường xin ý kiến của Đảng ủy, Hội đồng Trường về Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh.

          3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất triển khai thực hiện Thông tư số 41/2021/TT-BGTĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường xây dựng quy định Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với viên chức của Nhà trường trong tháng 3/2022, trình Hội đồng Trường thẩm định, đánh giá và thông qua trong tháng 4/2022.

          4. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện Công văn số 624/BGDĐT-TTr ngày 28/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Nhà trường quan tâm chỉ đạo rà soát, thực hiện các nội dung còn tồn tại, hạn chế của Nhà trường trong quý I và quý II năm 2022 theo tinh thần Công văn số 624/BGDĐT-TTr của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây:

          - Xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm.

          - Khẩn trương hoàn thành việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Nhà trường đã hết nhiệm kỳ và đủ điều kiện xem xét, bổ nhiệm lại và bổ nhiệm.

          - Hoàn thành việc xây dựng và triển khai các đề án về công tác tổ chức và kiện toàn nhân sự viên chức quản lý tại các đơn vị như: Trường Thực hành Sư phạm; Phòng Hành chính Tổng hợp; Trạm Y tế.

          - Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành văn bản quản lý, điều hành Nhà trường như Quy chế tài chính; Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Quy định về thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể… các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động; Quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; Đề án vị trí việc làm của các đơn vị…

          5. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 01/ĐHV-HĐT ngày 13/1/2022 của Hội đồng Trường xin ý kiến của Đảng ủy Trường về các nội dung liên quan đến Tờ trình số 78/TTr-ĐHV ngày 30/12/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc phê duyệt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 và Tờ trình số 01/TTr-ĐHV ngày 04/1/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc thông qua một số chế độ, chính sách cho viên chức và người lao động. Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cơ bản thống nhất về các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 của Nhà trường và chế độ, chính sách một số vị trí việc làm mới theo Tờ trình của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Hội đồng Trường xem xét, phê duyệt kế hoạch, các chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực của năm 2022 và chế độ, chính sách một số vị trí việc làm mới theo Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập; Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường và quy định của pháp luật hiện hành.

          6. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét, cho ý kiến về Tờ trình số 08/TTr-ĐHV ngày 16/2/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác cán bộ và Báo cáo số 20-BC/BTCĐU ngày 03/3/2022 của Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường về kết quả thẩm định Tờ trình số 08. Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã biểu quyết thống nhất để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm viên chức quản lý cho các đơn vị sau đây:

          - Bổ nhiệm đồng chí Trần Đình Luân, Phó Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư.

          - Điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Hoài Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng Văn phòng Đại diện Trường Đại học Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

          - Điều động và bổ nhiệm đồng chí Mai Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng nhiệm kỳ 2018 - 2023, giữ chức vụ Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

          7. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất triển khai thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị các đảng bộ bộ phận, chi bộ tổng hợp số liệu, đánh giá kết quả triển khai và thực hiện tại đơn vị mình; xây dựng báo cáo và tổ chức lồng ghép trong hội nghị của đảng bộ bộ phận, chi bộ và gửi báo cáo về Đảng ủy Trường trước ngày 30/3/2022.

          8. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất triển khai thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị các đảng bộ bộ phận, chi bộ tổng hợp số liệu, đánh giá kết quả triển khai và thực hiện tại đơn vị mình; xây dựng báo cáo và tổ chức lồng ghép trong hội nghị của đảng bộ bộ phận, chi bộ và gửi báo cáo về Đảng ủy Trường trước ngày 30/6/2022.

          IV. THỐNG NHẤT VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2022

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2022); Tháng hành động vì Môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 5/6. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2022; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại một số đơn vị; rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển chiến lược Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh. Ban hành một số quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ và Nhà trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo xây dựng Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh và Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (Cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Hoàn thành công tác thanh, quyết toán tài chính và kiểm kê tài sản năm 2021 của Nhà trường. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; triển khai công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh năm 2022; hoạt động đào tạo đại học theo kế hoạch; xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt 1 năm 2022. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

          Vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng

        - Hội đồng Trường - Đoàn thể.     

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền