ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                         Nghệ An, ngày 06 tháng 10 năm 2021

                  Số 67-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

về công tác tổ chức và cán bộ

-----

 

 

Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường, Trường Đại học Vinh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh, ngày 06/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tổ chức hội nghị phiên đột xuất để xem xét và cho ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ.

Trên cơ sở Tờ trình của Hiệu trưởng Nhà trường, Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về công tác tổ chức và cán bộ và ý kiến của các thành phần dự họp, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét, thảo luận và thống nhất kết luận:

          1. Quyết định thành lập tổ chức đảng cho 4 đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh, cụ thể như sau:

          1.1. Thành lập Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm thuộc Đảng bộ Trường Đại học Vinh, gồm 16 chi bộ trực thuộc:

          - Chi bộ Khoa Toán học.

          - Chi bộ Khoa Tin học.

          - Chi bộ Khoa Vật lý.

          - Chi bộ Khoa Hóa học.

          - Chi bộ Khoa Sinh học.

          - Chi bộ Khoa Ngữ Văn.

          - Chi bộ Khoa Lịch sử.

          - Chi bộ Khoa Địa lý.

          - Chi bộ Khoa Giáo dục chính trị.

          - Chi bộ Khoa Giáo dục Mầm non.

          - Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học.

          - Chi bộ Khoa Tâm lý - Giáo dục.

          - Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm và Văn phòng.

          - Chi bộ sinh viên, học viên Sư phạm Tự nhiên.

          - Chi bộ sinh viên, học viên Sư phạm Xã hội.

          - Chi bộ sinh viên, học viên Sư phạm Giáo dục.

          1.2. Thành lập Đảng bộ bộ phận Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đảng bộ Trường Đại học Vinh, gồm 5 chi bộ trực thuộc:

          - Chi bộ Khoa Chính trị và Báo chí.

          - Chi bộ Khoa Luật học.

          - Chi bộ Khoa Luật Kinh tế.

          - Chi bộ Khoa Du lịch và Công tác xã hội.

          - Chi bộ sinh viên, học viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

          1.3. Thành lập Đảng bộ bộ phận Trường Kinh tế thuộc Đảng bộ Trường Đại học Vinh, gồm 5 chi bộ trực thuộc:

          - Chi bộ Khoa Kinh tế.

          - Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh.

          - Chi bộ Khoa Kế toán.

          - Chi bộ Khoa Tài chính Ngân hàng.

          - Chi bộ sinh viên, học viên Trường Kinh tế.

          1.4. Thành lập Chi bộ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến thuộc Đảng bộ Trường Đại học Vinh.

2. Đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm lại và bổ nhiệm viên chức quản lý cho các đơn vị cụ thể sau đây:

2.1. Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Lưu Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Sư phạm.

2.2. Bổ nhiệm lại đồng chí Trần Ngọc Long, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng khoa Xây dựng.

2.3. Bổ nhiệm lại đồng chí Hoàng Vĩnh Phú, Trưởng phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo.

2.4. Bổ nhiệm lại đồng chí Phạm Tiến Đông, Trưởng Văn phòng Đại diện Trường Đại học Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng Văn phòng Đại diện Trường Đại học Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2.5. Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Việt Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

2.6. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Quảng, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Giám đốc và Tổng Biên tập Nhà xuất bản Đại học Vinh (Sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản).

Vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng -

            Hội đồng Trường - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền