Ngày 26/02/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Thường trực Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu Nhà trường đã tổ chức hội nghị liên tịch để đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ và Nhà trường trong thời gian qua; cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và Nhà trường trong thời gian tới. Cùng dự hội nghị có Trưởng các đơn vị: Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể và Thư ký Hội đồng Trường.

Sau khi nghe các đồng chí thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Thường trực Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường báo cáo và ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, chủ trì hội nghị đã thống nhất kết luận như sau:

          1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo tình hình Đảng bộ và Nhà trường trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024; Báo cáo một số nội dung công tác của Đảng ủy, Hội đồng Trường; Báo cáo một số nội dung công tác của Ban Giám hiệu Nhà trường.

2. Yêu cầu các Ban của Đảng ủy, các Ban của Hội đồng Trường và các đơn vị chức năng của Nhà trường cần tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu Nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, các nhiệm vụ tồn đọng lâu; kịp thời báo cáo và đề xuất với Tập thể lãnh đạo Trường cho ý kiến để giải quyết, xử lý dứt điểm, chính xác, chắc chắn.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Thường trực Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng ủy, Hội đồng Trường xem xét, cho chủ trương[1]. Trong đó, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ:

- Hoàn thiện và ban hành Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Vinh; Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc; Quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; Quy định về chức vụ và chức danh lãnh đạo, quản lý tương đương.

- Hoàn thiện và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

- Triển khai thực hiện quy trình về công tác tổ chức và cán bộ đã được Đảng ủy, Hội đồng Trường thông qua chủ trương: Thành lập Trung tâm Khảo thí; Tổ chức lại Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh; Tổ chức lại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Hồ Chí Minh.

- Thành lập Ban xây dựng Đề án Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học vùng của khu vực Bắc Trung Bộ, là cơ sở giáo dục đại học uy tín trong khu vực và thế giới.

4. Thống nhất chủ trương trình Đảng ủy, Hội đồng Trường xem xét, cho ý kiến về việc sử dụng nguồn kinh phí của Trường để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án của Nhà trường nếu cấp có thẩm quyền cho phép.

5. Giao Chánh Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Thư ký Hội đồng Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan rà soát những công việc còn tồn đọng, những khó khăn, vướng mắc, bất cập, những điểm nghẽn, những nội dung còn có quan điểm, ý kiến khác nhau trong quá trình triển khai thực hiện; từ đó tham mưu, đề xuất để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu Nhà trường tăng cường đôn đốc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm các hoạt động của Đảng bộ và Nhà trường thông suốt, nhịp nhàng, hiệu quả cao, hạn chế tình trạng chậm việc, sót việc.

          Vậy, thông báo để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết và thực hiện.[1] Chỉ thị số 08-CT/ĐU, ngày 26/09/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024; Thông báo số 215-TB/ĐU, ngày 09/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về định hướng kế hoạch công tác của Nhà trường năm 2024; Nghị quyết số 04/NQ-HĐT, ngày 29/01/2024 của Hội đồng Trường phê duyệt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 của Trường Đại học Vinh; các thông báo, kết luận các hội nghị định kỳ và hội nghị chuyên đề của Đảng ủy, Hội đồng Trường.