ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                             *                                         Nghệ An, ngày 26 tháng 10 năm 2022

                  Số 137-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII

phiên quý III năm 2022

-----

 

Ngày 26/10/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên quý III năm 2022. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã xem xét và quyết nghị những nội dung chính sau đây:

          I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2022 VÀ NHỮNG NỘI DUNG BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỮA HAI KỲ HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo kết quả công tác trên các lĩnh vực, tình hình hoạt động của các Ban của Đảng uỷ, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể được phân công phụ trách trong quý III năm 2022 và những nội dung Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chỉ đạo thực hiện giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác quý III năm 2022.

          II. QUÁN TRIỆT MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

          Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy quán triệt và triển khai thực hiện một số văn bản của cấp trên gồm:

          1. Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 29/7/2022 của Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về công tác 6 tháng cuối năm 2022.

          2. Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

          3. Công văn số 4628-CV/VPTW ngày 29/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm.

          4. Thông báo số 20-TB/TW ngày 08/9/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

          5. Báo cáo số 306-BC/BCĐ ngày 05/10/2022 của Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Tỉnh ủy Nghệ An về công tác thông tin đối ngoại quý III năm 2022.

          6. Công văn số 5401-CV/VPTW ngày 10/10/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.  

          7. Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW ngày 16/10/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

III. XEM XÉT, CHO Ý KIẾN MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC

           1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường giao Ban Tổ chức Đảng ủy Trường và Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể căn cứ ý kiến thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, tổng hợp, tiếp thu, giải trình và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về công tác cán bộ.

          2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Tờ trình số 37/TTr-ĐHV ngày 09/6/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường gửi Đảng ủy Trường đề nghị xem xét thông qua Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thống nhất đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tiếp tục nghiên cứu, góp ý cho Dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045 và gửi cho Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể chậm nhất là ngày 1/11/2022 để tổng hợp trình Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, cho ý kiến theo quy chế làm việc.

          3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất các nội dung thực hiện theo Công văn số 1446-CV/BTCTU ngày 19/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về công tác cán bộ

          IV. THỐNG NHẤT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2022

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm: 105 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022); 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020); 33 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2022); 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (18/12/1972 - 18/12/2022); 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022); 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022); 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021); 76 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022). Tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XV. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tích cực hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của các Ban của Đảng ủy Trường, các đảng bộ bộ phận, chi bộ; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Tiếp tục xem xét, cho ý kiến các đề án về công tác tổ chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại chất lượng các đơn vị, viên chức và người lao động năm 2022; tổ chức Hội nghị viên chức năm 2022 và duyệt kế hoạch năm 2023 của các đơn vị và Nhà trường. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo". Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHV ngày 15/4/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường. Hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh; Đề án xây dựng Cơ sở II Trường Đại học Vinh thành Trung tâm Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; triển khai đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh chu kỳ 2; chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo công tác an ninh trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo hoàn thành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Tổ chức Tháng rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm năm học 2022 - 2023; triển khai hoạt động đào tạo đại học theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo thực hiện.

          Vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                          

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng

        - Hội đồng Trường - Đoàn thể.     

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền