ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                             *                                            Nghệ An, ngày 29 tháng 6 năm 2021

                Số 111-CV/ĐU      

    Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

 

 

Kính gửi:

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

 

- Các đơn vị, các đoàn thể quần chúng,

 

- Các ban của Đảng uỷ Trường,

            

 

Căn cứ Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Công văn số 460-CV/TU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về thực hiện nghiêm Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị và Công văn số 413-CV/BTGTU ngày 08/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An về tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực khoa giáo, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đảng uỷ bộ phận, chi uỷ chi bộ quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và hướng dẫn, khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, tạo sự đồng thuận, đồng hành, ủng hộ, nghiêm túc thực hiện để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Nhà trường và các đơn vị. Tăng cường tuyên truyền về các mô hình, điển hình, các hành động, nghĩa cử cao đẹp trong việc tổ chức công tác phòng, chống dịch; vận động viên chức và người lao động chung tay ủng hộp Quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh Nghệ An; hỗ trợ, động viên các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

2. Tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Chỉ đạo nhập học khoá mới của Trường Trung học phổ thông Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm và tuyển sinh đại học năm 2021 an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nội dung sinh hoạt chi bộ và Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/07/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức hội nghị đảng uỷ bộ phận và hội nghị chi bộ hàng tháng có thể kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến; công tác tổ chức lễ kết nạp đảng viên cần trang nghiêm, đúng quy định và đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

4. Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng kế hoạch / chương trình hành động của cấp ủy và cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

5. Hoàn thiện và gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý về Dự thảo các Đề án thành lập, Quy chế tổ chức và hoạt động và các Tờ trình số 25, 26, 27, 28/TTr-ĐHV ngày 11/6/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh theo Công văn số 107-CV/ĐU ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (hạn nhận báo cáo là ngày 16/6/2021, nếu đồng ý và không có ý kiến góp ý thêm cũng phải báo cáo bằng văn bản) và Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 theo Công văn số 04-HD/ĐU ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (hạn nhận báo cáo là ngày 23/6/2021).

          Đề nghị các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể quần chúng triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,

BÍ THƯ

- Đảng uỷ, Hội đồng Trường,

 

- Ban Giám hiệu Nhà trường,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền