ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                             *                                            Nghệ An, ngày 09 tháng 7 năm 2021

                Số 113-CV/ĐU      

          Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo

             công tác tổ chức và cán bộ

 

 

Kính gửi:

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

            

 

Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 45-QĐ/ĐU ngày 01/7/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường về phân công phụ trách lĩnh vực công tác, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể của các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Thông báo số 48-TB/ĐU ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường về công tác tổ chức và cán bộ;

Căn cứ Công văn số 22/ĐHV-HĐT ngày 02/7/2021 của Hội đồng Trường về việc tổ chức hội nghị báo cáo kết quả hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng Trường;

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-ĐHV ngày 07/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh,     

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đảng uỷ bộ phận, chi uỷ chi bộ quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đảng uỷ bộ phận, chi uỷ chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá hoạt động của đơn vị mình và đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các viên chức giữ chức vụ quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong đơn vị theo Kế hoạch số 61/KH-ĐHV ngày 07/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Các cấp ủy đảng, đơn vị chủ động liên hệ và mời đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách đơn vị đến tham dự, chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ và thực hiện quy trình công tác tổ chức cán bộ của đơn vị mình.

2. Các đảng uỷ bộ phận, chi uỷ chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Công văn số 22/ĐHV-HĐT ngày 02/7/2021 của Hội đồng Trường về việc tổ chức hội nghị báo cáo kết quả hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng Trường.

3. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các tổ chức đảng, đơn vị căn cứ Kế hoạch số 61/KH-ĐHV ngày 07/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh và lịch công tác của các đơn vị để sắp xếp thời gian tham dự các cuộc họp tại đơn vị được phân công phụ trách; tham gia ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ thuộc thẩm quyền theo Quyết định số 45-QĐ/ĐU ngày 01/7/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường về phân công phụ trách lĩnh vực công tác, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể của các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Đề nghị các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,

BÍ THƯ

- Đảng uỷ, Hội đồng Trường,

 

- Ban Giám hiệu Nhà trường,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền