ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

*

Số 159-CV/ĐU

Về tổ chức hội nghị của Ban Thường vụ Đảng uỷ và Đảng uỷ Trường trong thời gian tới

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 


Nghệ An, ngày 22 tháng 12 năm 2021

 

 

 

 

Kính gửi:

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,

 

- Hiệu trưởng Nhà trường,

 

- Các đơn vị có liên quan.

 

          Thực hiện hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thông báo thời gian tổ chức một số hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trong thời gian tới như sau:

          I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ NỘI DUNG CÁC HỘI NGHỊ

        1. Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường

        - Thời gian: 16 giờ chiều thứ Sáu ngày 31/12/2021

        - Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

        - Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường.

        - Nội dung: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường năm 2021; lấy ý kiến đề nghị xếp loại đối với Đảng bộ Trường năm 2021.

        2. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

        - Thời gian: 07 giờ 30’ sáng thứ Tư ngày 04/1/2022

        - Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

        - Thành phần: Đoàn công tác của Tỉnh ủy Nghệ An; Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; mời Phó Chánh Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể tham dự.

        - Nội dung: Kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Trường năm 2021.

        3. Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

        - Thời gian: 15 giờ chiều thứ Tư ngày 04/1/2022

        - Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành.

        - Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; mời Chánh Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ tham dự.

        - Nội dung: Phiên thường kỳ tháng 12/2021.

        4. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

        - Thời gian: 08 giờ sáng thứ Năm ngày 05/1/2022

        - Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

        - Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; mời Phó Chánh Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể tham dự.

        - Nội dung: Phiên thường kỳ quý IV/2021.

        II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

 Chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng uỷ Trường và các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ các hội nghị. Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức các hội nghị trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường cho ý kiến và Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.

2. Đề nghị đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức hội nghị

2.1. Phòng Hành chính Tổng hợp

Chuẩn bị âm thanh, loa máy, nước uống, giải khát giữa giờ, cử lễ tân và các điều kiện khác phục vụ các hội nghị. Phối hợp với Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu, lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức các hội nghị.

2.2. Phòng Quản trị và Đầu tư

Chuẩn bị nguồn điện dự phòng và cử cán bộ trực điện; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau các hội nghị.

2.3. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường và bố trí chỗ đậu xe ô tô cho đại biểu tham dự các hội nghị.

2.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Cấp kinh phí tổ chức các hội nghị và các hoạt động liên quan sau khi Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.

2.5. Trạm Y tế

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự các hội nghị theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường sắp xếp công việc tham dự các hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định; đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hội nghị.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,

BÍ THƯ

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền