ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                              

                            *                                            Nghệ An, ngày 29 tháng 8 năm 2022

                 Số 04-CT/ĐU                            

 

CHỈ THỊ

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023

-----

 

Năm học 2022 - 2023, Nhà trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"... Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường yêu cầu các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường quán triệt và tập trung thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đảng viên, viên chức, người lao độngngười học vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sự đoàn kết, chia sẻ, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ và Nhà trường; bảo đảm tính hiệu quả, khả thi trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học. Tiếp tục triển khai tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

2. Đổi mới quản trị Nhà trường theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, tinh gọn, hiện đại, minh bạch. Rà soát, bổ sung, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045. Triển khai Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh. Hoàn thành Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (Cơ sở II) thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ. Tập trung xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai các quy chế, quy định, đề án của Nhà trường như: Quy định về chức năng, nhiệm vụ; Đề án vị trí việc làm; Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi; Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động; Quy định về thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị và bộ phận; Quy chế tài chính; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công… Sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định có nội dung bất cập, khó khăn, vướng mắc… trong quá trình lãnh đạo, quản trị, quản lý, điều hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

3. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của viên chức, người lao động bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp, chính sách thu hút cán bộ giỏi, có trình độ cao về Trường công tác. Tiếp tục tạo môi trường phát triển cho cán bộ theo phương châm: "Nuôi dưỡng say mê - Khuyến khích sáng tạo - Tôn trọng khác biệt - Thúc đẩy hợp tác". Tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò và tiếng nói của đội ngũ nhà giáo trong nhà trường. Thực hiện nghiêm quy định đánh giá chất lượng, xếp loại đơn vị, viên chức và người lao động. Hoàn thiện và thực hiện tốt cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền hạn của cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân.

4. Chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách lớn của Ngành Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh truyền thông về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường Đại học Vinh trong đảng viên, viên chức, người lao động, người học và trong xã hội. Triển khai các hoạt động để Nhà trường tham gia vào hệ thống xếp hạng trường đại học trong nước và quốc tế.

5. Làm tốt công tác tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo: triển khai sâu đào tạo đại học, sau đại học theo tiếp cận CDIO; đào tạo chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao bậc đại học và trung học phổ thông; triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế tại Trường Mầm non Thực hành; Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm; Đề án nâng cao chất lượng dạy và học bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh. Nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Tăng cường và đa dạng hoá các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người học và cung ứng các dịch vụ giáo dục, khoa học công nghệ cho cộng đồng và xã hội.

6. Triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 19/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tăng cường hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng; rà soát, bổ sung kế hoạch tự đánh giá, đánh giá ngoài chương trình đào tạo đại học, sau đại học; hoàn thành đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh chu kỳ II và kiểm định chất lượng Trường Trung học phổ thông Chuyên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là việc thực hiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, các kế hoạch công tác.

7. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển hoạt động Khoa học Công nghệ giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến 2030 nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường công bố quốc tế, đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong Nhà trường. Thực hiện tốt các đề tài trọng điểm cấp Trường phục vụ hoạt động đào tạo, đặc biệt các đề tài, nhiệm vụ CDIO. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước; góp phần tăng nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hoàn thành Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Thực hiện tốt công tác xuất bản giáo trình, tài liệu học tập, phát triển nguồn học liệu điện tử, thư viện số.

8. Đổi mới hoạt động hợp tác quốc tế trên cơ sở phát triển các mối quan hệ quốc tế, tăng cường hợp tác, trao đổi về giáo dục đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Khuyến khích mở rộng các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu với các trường, viện nghiên cứu quốc tế chất lượng cao để hình thành nhóm nghiên cứu quốc tế; thu hút các nguồn tài trợ quốc tế, chủ động tham gia mạng lưới nghiên cứu và trao đổi toàn cầu. Phát huy vai trò và tham gia có hiệu quả với tư cách là thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế, thành viên liên kết của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA).

9. Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch, công tác tài chính, xây dựng cơ bản, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo điều kiện hoạt động và phát triển, ổn định và nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động. Chuẩn bị mọi điều kiện để chủ động triển khai tự chủ đại học một cách toàn diện, thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu gắn với trách nhiệm giải trình trong hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/7/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và trong công tác kiểm tra, đánh giá. Có các giải pháp để khẩn trương giải phóng mặt bằng theo quy hoạch để chuẩn bị hạ tầng đáp ứng yêu cầu chuyển Trường thành đại học. Thực hiện "ba công khai" theo đúng quy định.

10. Thực hiện tốt Đề án của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tích hợp nội dung đào tạo về khởi nghiệp trong chương trình giảng dạy. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030"; Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030". Đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường, chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết. Tăng tỷ lệ sinh viên ra Trường có việc làm phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo. Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho viên chức, người lao động và người học. Làm tốt công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; chủ động, linh hoạt để thích ứng với tình hình thiên tai, dịch bệnh.

11. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành để giáo dục truyền thống, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chủ động phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn Trường.

12. Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh Trường hoạt động có hiệu quả, làm tốt công tác kết nối giữa Nhà trường với cộng đồng, xã hội; góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học; chỉ đạo Công đoàn Trường hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Nơi nhận:                                                                T/M BAN CHẤP HÀNH

     - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                                BÍ THƯ

     - Bộ Giáo dục và Đào tạo,

     - Đảng ủy, Hội đồng Trường,

     - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng,

     - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

     - Các đơn vị, các đoàn thể,

     - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.

                                                                                 Nguyễn Ngọc Hiền