ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH             

                             *                                           Nghệ An, ngày 15 tháng 6 năm 2023

                  Số 07-CT/ĐU

 

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả

công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

-----

 

 

Những năm gần đây, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường, các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Trường đã có nhiều chuyển biến rõ rệt và đạt kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; tạo sự đoàn kết, thống nhất nhằm xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và các đơn vị.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của các cấp uỷ, tổ chức đảng còn một số hạn chế, khuyết điểm. Một số cấp uỷ nhận thức chưa đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, coi đây chỉ là công việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường. Việc xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm của một số tổ chức đảng chưa có trọng tâm, trọng điểm. Quy trình thực hiện, việc lập và lưu hồ sơ một số cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng chưa đầy đủ. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa cao.

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần tập trung vào một số nội dung sau đây:

1. Không ngừng nâng cao nhận thức cho cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn[1] của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và hành động đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nói riêng.

2. Các đảng ủy bộ phận, các chi ủy chi bộ, từng đồng chí cấp ủy viên cần nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng (nhất là về quan điểm, nguyên tắc, thẩm quyền, phương hướng, phương châm, phương pháp, quy trình, thủ tục) và đúng quan điểm: Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát: "Giám sát phải mở rộng", "Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm".

3. Thực hiện nghiêm chế độ phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên theo dõi lĩnh vực, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể và tăng cường năng lực, trách nhiệm của cấp ủy viên trong việc chủ động tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thuộc phạm vi lĩnh vực, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể được phân công phụ trách. Từng cấp ủy viên phải nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng thuộc phạm vi phụ trách, đề xuất cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hoặc chủ động kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm.

4. Chú trọng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Nhà trường, đơn vị, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung kiểm tra, giám sát những nơi thường xảy ra dấu hiệu vi phạm, trước hết là về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, sinh hoạt Đảng, thiếu trách nhiệm, lãng phí, về giữ gìn đạo đức, lối sống để chủ động phòng ngừa vi phạm. Chú trọng giám sát đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt trong đơn vị về năng lực lãnh đạo, quản lý, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đề cao tự kiểm tra của cấp uỷ các cấp, trước hết là tự kiểm tra của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, tổ chức. Coi trọng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; việc phân tích chất lượng đảng viên của các chi bộ, đảng bộ bộ phận để bảo đảm thực chất.

5. Phát huy vai trò trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường, Tổ kiểm tra, Ban kiểm tra của các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ trong việc tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục đưa việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thành chỉ tiêu thi đua, phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức đảng hằng năm.

6. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên, chi ủy viên, thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường để nắm vững và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nghiêm việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát hằng năm gắn với sơ kết, tổng kết thực hiện công tác xây dựng Đảng. Qua đó, đề ra biện pháp chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở cấp mình.

Giao Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng uỷ Trường và Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này với Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường./.       

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

 - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                         BÍ THƯ

- Đảng uỷ, các Ban của Đảng uỷ,

- Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể cấp Trường,

- Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.

 

 

                                                                               

                                                                                   Nguyễn Ngọc Hiền[1] Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/2/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Đề án số 13-ĐA/TU, ngày 04/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát thường xuyên của cấp ủy, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giai đoạn 2021 - 2025…