ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                           *                                             Nghệ An, ngày 15 tháng 3 năm 2022

                 Số 03-CT/ĐU

 

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh

lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

-----

                 

 

Năm 2022 là năm tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần dân chủ, xung kích, tình nguyện, khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam; là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Đoàn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên. Thông qua đại hội Đoàn các cấp, tuổi trẻ Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, xung kích trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

          Để lãnh đạo Đại hội đại biểu các Đoàn trường thuộc, trực thuộc, Đoàn Viện, Liên chi đoàn, nhiệm kỳ 2022 - 2024; Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường quán triệt và tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

          1. Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và nội dung Chỉ thị này của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Đoàn các cấp.

2. Tập trung chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn các cấp chuẩn bị tốt một số nội dung của đại hội, trong đó cần lưu ý:

- Đối với báo cáo trình đại hội Đoàn các cấp: Báo cáo cần đánh giá đúng thực trạng, tình hình đoàn viên, thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, khẳng định những đóng góp của đoàn viên, thanh niên; chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

- Việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới: Cần bám sát dự báo tình hình, thực tiễn đời sống, học tập, công tác của đoàn viên, thanh niên, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đơn vị; đồng thời cần quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên. Cụ thể là: (1) Chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (2) Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ đoàn; tăng cường củng cố, phát huy vai trò tổ chức đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên; (3) Chủ động, tích cực phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đơn vị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; (4) Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Nhà trường và các đơn vị.

- Đối với công tác nhân sự: Chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội Đoàn các cấp đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo các quy định về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng cần quan tâm phối hợp lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đoàn các cấp; quan tâm bố trí công tác hợp lý, đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn đến tuổi trưởng thành. Cấp ủy cùng cấp phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp lãnh đạo việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đoàn khóa mới đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín, với số lượng, cơ cấu hợp lý, có kế thừa và phát triển.

3. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đoàn các cấp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trong công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục, phát huy vai trò của thanh niên. Chỉ đạo, tạo điều kiện để tổ chức đoàn các cấp phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng đại hội; đa dạng hoá hình thức và đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của Nhà trường, subsite của các đơn vị và các fanpage facebook chính thức của Nhà trường và các đoàn thể; tăng cường phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, thanh niên tạo khí thế sôi nổi về sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên. Tạo điều kiện để đoàn thanh niên thực hiện một số công trình, phần việc thanh niên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đơn vị.

          4. Các trường thuộc, viện, khoa, phòng, ban và các đơn vị có liên quan cần bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất và kinh phí để tổ chức Đoàn các cấp tiến hành đại hội với hình thức phù hợp (trực tiếp, trực tuyến), trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và an toàn, nhất là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thời gian đại hội đại biểu các Đoàn trường thuộc, trực thuộc, Đoàn Viện, Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024 hoàn thành trước 15/4/2022; Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tổ chức vào tháng 5/2022.

5. Ban Chấp hành Đoàn trường tích cực theo dõi, chỉ đạo Ban Chấp hành các Đoàn trường thuộc, trực thuộc, Đoàn Viện, Liên chi đoàn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự theo đúng các quy định tại Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, các hướng dẫn của Đoàn cấp trên về công tác tổ chức đại hội và chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp; chủ động triển khai công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự (kể cả chuẩn bị nhân sự chủ chốt cho Hội Sinh viên Trường) và công tác bảo đảm khác để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

6. Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Dân vận Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường vụ Đoàn trường chuẩn bị tốt văn kiện và nhân sự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

 

Nơi nhận:                                                       

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Tỉnh đoàn Nghệ An,

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu,

- Các Ban của Đảng ủy,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

 

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền