ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                           *                                             Nghệ An, ngày 06 tháng 4 năm 2023

                 Số 06-CT/ĐU

                  

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

về lãnh đạo đại hội công đoàn các Trường thuộc và công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn

Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

-----

                 

 

Việc tổ chức đại hội công đoàn các Trường thuộc và công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn có ý nghĩa của tổ chức công đoàn. Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

          1. Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; Thông tri số 04-TT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và nội dung Chỉ thị này của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội công đoàn các Trường thuộc và công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

2. Lãnh đạo ban chấp hành công đoàn cùng cấp chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công đại hội, trong đó cần bảo đảm các nội dung:

- Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải dựa trên dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ cùng cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chú trọng đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, tập trung sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Chủ động, tích cực tham gia thực hiện sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Trường Đại học Vinh. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, coi trọng xây dựng và tạo nguồn cán bộ công đoàn các cấp. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong đoàn viên công đoàn.

- Lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự tham gia ban chấp hành và các chức danh chủ chốt của công đoàn khoá mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm những đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào, hoạt động công đoàn của Nhà trường và đơn vị, am hiểu sâu sắc tình hình đơn vị, viên chức, người lao động; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; đồng thời phù hợp với cơ cấu nhân sự cấp ủy đã được đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ thông qua. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ công đoàn các cấp không đủ thời gian tái cử.

- Quan tâm chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

3. Chỉ đạo tổ chức các phong trào quần chúng, các hoạt động thiết thực chào mừng đại hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn. Lãnh đạo công đoàn các cấp phối hợp phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có nhiều công trình, sản phẩm chào mừng đại hội; đa dạng hoá hình thức và đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, website của Nhà trường, subweb của các đơn vị và các fanpage facebook chính thức của Nhà trường; chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong viên chức và người lao động.

          4. Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo các Trường thuộc, viện, khoa, phòng, ban và các đơn vị có liên quan bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất và kinh phí để Công đoàn Trường thuộc, các công đoàn bộ phận tiến hành đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ. Thời gian đại hội các Công đoàn Trường thuộc, công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028 hoàn thành trong tháng 4/2023; Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 hoàn thành trong tháng 5/2023.

5. Ban Chấp hành Công đoàn Trường tích cực theo dõi, chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn Trường thuộc, các công đoàn bộ phận xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, chuẩn bị nội dung văn kiện, công tác nhân sự theo đúng các quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các văn bản hướng dẫn của công đoàn cấp trên về công tác tổ chức đại hội và chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp; chủ động triển khai công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và công tác bảo đảm khác để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

6. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Dân vận Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường phối hợp, hướng dẫn Ban Thường vụ Công đoàn Trường chuẩn bị tốt văn kiện và nhân sự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

 

Nơi nhận:                                                       

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Tỉnh đoàn Nghệ An,

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu,

- Các Ban của Đảng ủy,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị, các đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

 

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền