ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                              *                                         Nghệ An, ngày 21 tháng 6 năm 2022                                    

                  Số 08-HD/ĐU

 

HƯỚNG DẪN

tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

-----

 

 

Thực hiện Điều lệ Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An về hướng dẫn đại hội Đảng các cấp và Công văn số 923-CV/TU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường hướng dẫn tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW, các hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An và của cấp ủy cấp trên trực tiếp về đại hội đảng bộ các cấp; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đoàn kết trong đơn vị và niềm tin của quần chúng đối với Đảng.

2. Xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của ban chấp hành chi bộ trên tinh thần đánh giá đúng, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

3. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo, quản lý các đơn vị và các đoàn thể. Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

4. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp uỷ tăng cường chỉ đạo phong trào thi đua của đơn vị; tập trung xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung đại hội chi bộ

1.1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

1.2. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 (đối với chi bộ có chi ủy).

1.3. Bầu ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

2. Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện, nhất là nghị quyết đại hội

2.1. Chuẩn bị các báo cáo trình đại hội

          2.1.1. Báo cáo chính trị

- Báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tiễn; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và đơn vị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng...; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế. Báo cáo chính trị nên có các bảng, biểu thống kê so sánh để làm nổi bật những thành tựu, kết quả trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

- Trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị các chi bộ cần quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, định hướng phát triển của Ngành Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Nghệ An, Nhà trường và đơn vị, nhất là một số văn bản sau đây:

+ Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư, Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị…

+ Luật Giáo dục (Luật số 43/2019/QH14).

+ Luật Giáo dục đại học (Luật số 08/2012/QH13); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14) và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

+ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và định hướng về tự chủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp các năm học của ngành Giáo dục.

+ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

+ Kế hoạch Chiến lược xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh và Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh.

+ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết, thông báo kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Hội đồng Trường; nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động và Chương trình công tác các năm học của Hiệu trưởng Nhà trường; các quyết định, đề án, chương trình, kế hoạch… của Nhà trường đang triển khai hoặc đang xây dựng dự thảo và lấy ý kiến góp ý…

- Khi xây dựng mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 cần cụ thể, bám sát thực tiễn, xác định được trọng tâm, thế mạnh, khâu đột phá của đơn vị và đảm bảo tính khả thi để có sự phấn đấu nỗ lực thực hiện, tập trung vào các nội dung sau đây:

+ Quy mô đào tạo các bậc học, ngành, chuyên ngành học: đảm bảo để hướng tới tự chủ và đáp ứng nhu cầu xã hội.

+ Số lượng các ngành, chuyên ngành đào tạo dự kiến mở.

+ Số chương trình đào tạo chất lượng cao, số chương trình đào tạo được kiểm định, tự đánh giá. Cơ cấu đội ngũ cán bộ để đảm bảo chương trình đào tạo và tự chủ. Mô hình tổ chức dạy học theo tiếp cận năng lực.

+ Số bài báo ISI/Scopus và tỷ lệ bài báo ISI/Scopus/giảng viên; số phát minh, sáng chế, sở hữu trí tuệ.

+ Số đề tài, dự án chuyển giao công nghệ.

+ Số nhóm nghiên cứu và nghiên cứu mạnh (cần chỉ đạo rõ để tập trung nguồn lực đầu tư).

+ Tỷ lệ % sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm.

+ Tỷ lệ % sinh viên được kết nối với doanh nghiệp. 

+ Chỉ tiêu về công tác cán bộ.

          + Chỉ tiêu về công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, đơn vị.

+ Cần đề xuất các giải pháp cụ thể để đạt được các chỉ tiêu đề ra; bám sát sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Nhà trường và chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường đổi mới, hợp tác, sáng tạo; phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á".

2.1.2. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành chi bộ phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải cầu thị, khiêm tốn để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

2.2. Việc xây dựng, đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội

- Sau khi xây dựng dự thảo các báo cáo trình đại hội, các chi uỷ chi bộ cần nghiêm túc lấy ý kiến đóng góp của tập thể lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo đoàn thể cùng cấp, của đảng viên, viên chức, người lao động và người học bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. Các chi uỷ chi bộ tổng hợp ý kiến góp ý vào các báo cáo để Đoàn chủ tịch trình đại hội thông qua những vấn đề đã được nhất trí và tập trung thảo luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

- Để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện tại đại hội, các cấp ủy chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động để đại hội thảo luận bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

          3. Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ

          Công tác nhân sự cấp uỷ phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp uỷ và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nghiêm cấm các biểu hiện vận động bè phái, chia rẽ mất đoàn kết, thực hiện không đúng quy định về những điều đảng viên không được làm trong chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy. Quá trình thực hiện quy trình nhân sự cần mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trực tiếp theo dõi, phụ trách đơn vị tham dự. Những tổ chức đảng nếu có khó khăn về công tác nhân sự thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hoặc Đảng ủy bộ phận (đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận) trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

          3.1. Về tiêu chuẩn cấp uỷ viên

Việc lựa chọn để giới thiệu nhân sự tham gia cấp uỷ khoá mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An; đồng thời căn cứ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để nâng chất lượng cấp ủy, cấp ủy viên nhiệm kỳ mới phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

3.1.1. Tiêu chuẩn chung

Đảm bảo tiêu chuẩn tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Thông tri số 13-TT/TU ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Hướng dẫn số 51-HD/BTCTU ngày 28/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và các quy định của Nhà trường. Lưu ý một số tiêu chuẩn sau đây:

- Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

- Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, đơn vị được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; có kinh nghiệm thực tiễn; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

- Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 6 tháng đến thời điểm giới thiệu nhân sự); bảo đảm tuổi theo quy định.

3.1.2. Tiêu chuẩn riêng

- Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, các chi ủy chi bộ xây dựng tiêu chuẩn cụ thể sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trường hợp đặc biệt Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, quyết định khi duyệt đại hội.

- Kiên quyết sàng lọc, không giới thiệu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín đơn vị, bản thân cán bộ hoặc phải xử lý kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ không cao.

- Quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương sau: Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng đơn vị. Đối với chi bộ liên đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, quyết định khi duyệt đại hội.

3.2. Độ tuổi cấp uỷ viên và cơ cấu của cấp uỷ

- Các đồng chí lần đầu tham gia cấp uỷ nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ trở lên.

Nếu tuổi của đảng viên không thống nhất trong hồ sơ, thì xác định theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của Ban Bí thư và Công văn số 1901-CV/BTCTW ngày 05/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Trường hợp hồ sơ của đảng viên chỉ ghi năm sinh và không xác định được ngày sinh, tháng sinh thì xác định là ngày 01 và tháng 01 của năm sinh ghi trong hồ sơ.

- Các cấp ủy cần có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị. Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Nơi nào chưa chuẩn bị đủ số lượng, cơ cấu thì phải để khuyết và khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ sung, thay thế trong nhiệm kỳ bảo đảm đủ cơ cấu, tỉ lệ theo đúng quy định.

- Cấp ủy các cấp cần được đổi mới, bảo đảm tính kế thừa và phát triển qua đại hội. Việc lựa chọn cấp ủy viên tái cử phải căn cứ vào trình độ, năng lực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ, nhu cầu bố trí cấp ủy viên; cần có 3 độ tuổi trong cấp uỷ (dưới 35 tuổi, từ 35 đến 45 tuổi, trên 45 tuổi); phấn đấu đạt tỷ lệ cấp uỷ viên là nữ không dưới 15%, cấp uỷ viên trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) không dưới 10%.

- Khi báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2022 - 2025, các chi ủy chi bộ cần phân tích rõ về trình độ các mặt, tỷ lệ đổi mới, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cơ cấu 3 độ tuổi.

3.3. Số lượng cấp uỷ viên

Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức tiến hành bầu bí thư chi bộ; nếu cần bầu 1 phó bí thư. Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên được bầu ban chấp hành, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ trong số các ủy viên ban chấp hành chi bộ. Những chi bộ có số lượng đảng viên lớn, có yêu cầu tăng số lượng ban chấp hành thì báo cáo đề xuất để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, quyết định.

3.4. Công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy

- Việc xây dựng đề án nhân sự cần phải được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy; tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy. Đồng thời chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên Internet, mạng xã hội liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự. Đề án nhân sự yêu cầu thể hiện rõ: Cơ cấu cấp ủy về lĩnh vực công tác, 3 độ tuổi, tỷ lệ đổi mới, cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định; nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia ban chấp hành, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới (nếu danh sách bí thư, phó bí thư giới thiệu có số dư thì báo cáo cả danh sách có số dư).

- Thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền theo Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị. Đồng thời, phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp, nhất là trong lựa chọn, giới thiệu, thẩm định, xác minh, kết luận những vấn đề về tiêu chuẩn cấp ủy, tiêu chuẩn chính trị và các nội dung liên quan đến nhân sự trước đại hội.

- Trong xem xét thẩm định nhân sự cần chú ý tiến hành rà soát, thẩm tra, thẩm định kỹ lưỡng về tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, uy tín của nhân sự theo quy định; nhất là kết quả công tác, sản phẩm cụ thể có thể lượng hóa được từ đầu nhiệm kỳ đến nay; tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn, quy định hiện hành, trong đó:

+ Không phân biệt loại hình đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị được nêu tại Điểm 3.1. mục 3, Phần II, Chỉ thị số 35-CT/TW và Điểm 4, Điều 12, Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội. Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý như nhau.

+ Những cán bộ khi được tuyển dụng, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chưa đảm bảo một số tiêu chuẩn, điều kiện theo Thông báo kết luận số 43-KL/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị thì các cấp ủy phải tiến hành rà soát, đề nghị xử lý dứt điểm theo tinh thần Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trước khi xem xét giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp.

- Cấp ủy hiện tại tập trung xem xét đơn khiếu nại kỷ luật đảng liên quan đến nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 nếu đơn khiếu nại đó gửi đến cấp ủy trước ngày khai mạc đại hội 25 ngày làm việc; nếu đơn khiếu nại kỷ luật đảng gửi đến sau thời hạn nêu trên thì chuyển cho cấp ủy khoá mới xem xét, giải quyết.

3.5. Về số dư và quy trình nhân sự cấp ủy

3.5.1. Về số dư

Cấp ủy thảo luận, quyết định số dư từ 10 - 15%, so với tổng số cấp ủy viên được cấp có thẩm quyền duyệt trước khi thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự. Đối với những chi bộ có số lượng từ 3 - 5 ủy viên thì số dư tối đa là 1 đồng chí. Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có 2 người trở lên cùng có số phiếu bằng nhau thì xem xét đưa cả vào danh sách để giới thiệu với đại hội. Nếu kết quả giới thiệu chưa đạt tỷ lệ số dư đã được cấp ủy thông qua thì cấp ủy tiếp tục quy trình giới thiệu cho đến khi bảo đảm số dư theo quy định.

3.5.2. Về quy trình nhân sự

Thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử ban chấp hành, bí thư, phó bí thư trước; sau khi xác định được số lượng tái cử mới tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí lần đầu tham gia ban chấp hành, bí thư, phó bí thư.

3.5.2.1. Về quy trình giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy

3.5.2.1.1. Đối với chi bộ có chi ủy

Bước 1: Tổ chức họp chi ủy chi bộ

Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở danh sách các đồng chí cấp ủy viên đương nhiệm, rà soát, đánh giá từng trường hợp và tổng hợp, thống nhất danh sách cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ mới theo quy định để trình, lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị.

Bước 2: Tổ chức hội nghị đảng viên

Trên cơ sở danh sách giới thiệu nhân sự ở Bước 1, hội nghị tiến hành thảo luận, xem xét, giới thiệu và bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ mới (bằng phiếu kín). Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn: Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đảng viên chính thức; kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị.

3.5.2.1.2. Đối với chi bộ không có chi ủy

Bước 1: Bí thư và phó bí thư (hoặc đồng chí bí thư) chi bộ chuẩn bị

Đồng chí bí thư và phó bí thư chi bộ (hoặc đồng chí bí thư) cùng với các đồng chí trưởng, phó trưởng đơn vị, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và phương hướng công tác nhân sự do cấp có thẩm quyền phê duyệt; chuẩn bị danh sách nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ mới theo quy định để trình, lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị.

Bước 2: Tổ chức hội nghị đảng viên

Trên cơ sở danh sách giới thiệu nhân sự ở Bước 1, hội nghị tiến hành thảo luận, xem xét, giới thiệu và bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ mới (bằng phiếu kín). Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn: Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đảng viên chính thức của chi bộ; kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị. 

3.5.2.2. Về quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy

3.5.2.2.1. Đối với chi bộ có chi ủy

Bước 1: Tổ chức họp chi ủy

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ mới; tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thống nhất chuẩn bị danh sách dự kiến những nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy để trình, lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị.

Bước 2: Tổ chức hội nghị đảng viên

Trên cơ sở danh sách giới thiệu nhân sự ở Bước 1, hội nghị tiến hành thảo luận, xem xét, giới thiệu và bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới (bằng phiếu kín). 

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn: Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đảng viên chính thức; kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị.

3.5.2.2.2. Đối với chi bộ không có chi ủy

Bước 1: Bí thư và phó bí thư (hoặc đồng chí bí thư) chi bộ chuẩn bị

Đồng chí bí thư và phó bí thư (hoặc đồng chí bí thư) chi bộ cùng với các đồng chí trưởng, phó trưởng đơn vị, căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và phương hướng công tác nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trên cơ sở danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ mới; tiến hành đánh giá, xem xét, chuẩn bị danh sách dự kiến nhân sự cấp ủy trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để trình, lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị.

Bước 2: Tổ chức hội nghị đảng viên

Trên cơ sở danh sách giới thiệu nhân sự ở Bước 1, hội nghị tiến hành thảo luận, xem xét, giới thiệu và bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới (bằng phiếu kín). Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn: Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đảng viên chính thức của chi bộ; kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị.

3.6. Thực hiện bầu cử trong đại hội

- Việc ứng cử, đề cử và bầu cử trong đại hội thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hiện hành liên quan.

- Cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị danh sách nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới có số lượng nhiều hơn số lượng cần bầu từ 10 - 15% (tương ứng số dư tối đa là 1 người), đây là danh sách đề cử chính thức với đại hội. Trường hợp danh sách gồm nhân sự do cấp uỷ triệu tập đề cử, do đại biểu đại hội đề cử và người ứng cử nhiều hơn 15% (từ 2 người trở lên) so với số lượng cần bầu thì xin ý kiến đại hội về những người được đại biểu đại hội đề cử và người ứng cử. Căn cứ kết quả xin ý kiến, lựa chọn theo số phiếu đồng ý từ cao đến thấp (nhưng phải có trên 50% so với tổng số đại biểu có mặt dự đại hội giới thiệu) để lập danh sách bầu cử có số dư tối đa không quá 30% so với số lượng cần bầu.

- Ý kiến chất vấn đối với người tự ứng cử hoặc được đề cử được gửi bằng thư tới Đoàn chủ tịch đại hội. Đoàn chủ tịch tổ chức việc trả lời người chất vấn (không chất vấn trực tiếp tại đại hội).

- Đại hội xem xét kết quả bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2025, nghiên cứu danh sách nhân sự bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025 do cấp ủy cấp triệu tập đại hội giới thiệu để tiến hành bầu cử bí thư, phó bí thư theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Trường hợp danh sách bầu cử bí thư, phó bí thư cấp ủy không đúng với đề án nhân sự đã được cấp ủy cấp trên trực tiếp thông qua thì ban chấp hành khóa mới kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp có thẩm quyền; sau khi có ý kiến chỉ đạo mới tiếp tục tiến hành bầu cử bí thư, phó bí thư hoặc dừng việc bầu cử bí thư, phó bí thư cấp ủy tại đại hội để tiếp tục chuẩn bị.

4. Số lượng đại biểu dự đại hội

Các chi bộ tiến hành đại hội đảng viên. Số thành viên của đại hội là tổng số đảng viên sinh hoạt chính thức tại chi bộ (kể cả đảng viên chính thức và đảng viên dự bị). Đại hội chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số đảng viên được triệu tập tham dự. Đảng viên chính thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị đều có quyền đề cử đảng viên chính thức của chi bộ để được bầu vào cấp uỷ cấp mình. Đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị không có quyền bầu cử. 

5. Nội dung tuyên truyền phục vụ đại hội

Đề nghị các chi bộ căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để lựa chọn, trang trí một số khẩu hiệu như sau:

- Nhiệt liệt chào mừng đại hội chi bộ… nhiệm kỳ 2022 - 2025!

- Chi bộ… quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội chi bộ… nhiệm kỳ 2022 - 2025!

6. Báo cáo kết quả chuẩn bị đại hội cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Ban chấp hành chi bộ phải báo cáo công tác chuẩn bị văn kiện, phương án nhân sự với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường duyệt đại hội mới tiến hành đại hội.

III. DUYỆT ĐẠI HỘI

          1. Duyệt đại hội của các chi bộ trực thuộc

          - Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trực tiếp duyệt đại hội của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường:

+ Thành phần tham dự: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách chi bộ; đại diện các Ban của Đảng ủy Trường và một số đơn vị liên quan; ban chấp hành chi bộ; trưởng, phó trưởng đơn vị; trưởng các đoàn thể trong đơn vị.

          + Nội dung duyệt đại hội: Chi uỷ chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ (đối với những đơn vị không có cấp uỷ) trình bày công tác chuẩn bị tổ chức đại hội theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nghe và cho ý kiến chỉ đạo.

          - Hồ sơ duyệt đại hội của các chi bộ trực thuộc bao gồm: Dự thảo các báo cáo trình đại hội; dự thảo nghị quyết đại hội; đề án nhân sự giới thiệu bầu ban chấp hành, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025; dự kiến chương trình, kịch bản điều hành đại hội. Hồ sơ duyệt đại hội phải gửi cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể) trước thời gian duyệt đại hội ít nhất 3 ngày.

- Thời gian duyệt đại hội của các chi bộ trực thuộc được thông báo trên lịch tuần của Nhà trường.

2. Duyệt đại hội của các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách đảng bộ bộ phận và Ban chấp hành các đảng bộ bộ phận có trách nhiệm duyệt nội dung và chỉ đạo đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận. Thành phần tham dự duyệt do Ban chấp hành các đảng bộ bộ phận mời. Nội dung và quy trình duyệt như ở mục III.1.

3. Lựa chọn tổ chức đảng thực hiện đại hội điểm để rút kinh nghiệm

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường chọn 3 chi bộ làm điểm chỉ đạo đại hội, gồm: (1) Chi bộ Khoa Hóa học thuộc Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm; (2) Chi bộ Phòng Đào tạo Sau đại học - Thanh tra - Pháp chế; (3) Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh. Giao các Ban của Đảng ủy Trường hướng dẫn các chi bộ thực hiện công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội nghiêm túc, đúng quy trình và thời gian quy định. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường yêu cầu bí thư các chi bộ đến tham dự các đại hội điểm để rút kinh nghiệm chuẩn bị, tổ chức đại hội.

IV. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

          1. Thời gian tổ chức đại hội

- Ban chấp hành các chi bộ căn cứ tình hình đơn vị để phân công các đồng chí trong cấp ủy hoặc đảng viên trong chi bộ chuẩn bị tổ chức, giúp việc đại hội.

- Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể hướng dẫn, phối hợp với các chi bộ thống nhất lịch duyệt và tổ chức đại hội để đăng ký lịch công tác của Nhà trường.

- Sau khi Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường duyệt đại hội, các chi bộ tổ chức đại hội trong thời gian không quá 1 ngày. Thời gian đại hội được thông báo trên lịch tuần của Nhà trường. Hoàn thành trước ngày 30/7/2022.

          2. Trang trí đại hội

          - Trên cùng là khẩu hiệu "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm"; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Các Mác - V.I. Lênin (bên phải).

- Các khẩu hiệu hành động chi bộ (nếu có).

          - Tiêu đề đại hội:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH / ĐBBP….

CHI BỘ…

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Nghệ An, ngày… tháng 7 năm 2022

Đề nghị các chi bộ liên hệ với Phòng Hành chính Tổng hợp để đăng ký hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ đại hội (ma két, nước uống, thùng phiếu...).

3. Các bước tiến hành đại hội

          - Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

- Bầu Đoàn chủ tịch, thư ký.

- Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Thông qua Chương trình đại hội.

- Trình bày Dự thảo các báo cáo: Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

          - Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội.

          - Thảo luận về các báo cáo.

          - Đại diện cấp uỷ cấp trên phát biểu ý kiến (tuỳ điều kiện cụ thể để bố trí trình tự cho phù hợp).

          - Thực hiện việc bầu cử: bầu ban chấp hành, bí thư, phó bí thư (bầu ban kiểm phiếu và thực hiện các công việc theo quy trình bầu cử).

          - Thông qua nghị quyết đại hội và chương trình hành động.

          - Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Lưu ý: Trước đại hội, đại diện các chi bộ phải kiểm tra và chạy thử thiết bị âm thanh, đĩa nhạc nghi lễ phục vụ đại hội. Khi tiến hành nghi lễ chào cờ, các đại biểu và đảng viên tham dự đại hội phải hát Quốc ca và Quốc tế ca. Khi tham dự đại hội, đảng viên chính thức phải dùng thẻ đảng viên để biểu quyết các nội dung do Đoàn Chủ tịch xin ý kiến. Đảng viên chính thức nào đã làm thủ tục phát thẻ đảng viên nhưng chưa có thẻ thì nộp 1 ảnh 2x3 hoặc 3x4 cho Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể để làm thẻ.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

          1. Đại hội các chi bộ được khoán chi kinh phí 150.000 đồng trên 1 đảng viên. Riêng các chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường lựa chọn tổ chức đại hội điểm thì ngoài mức kinh phí được khoán chi 150.000 đồng trên 1 đảng viên nói trên còn được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng.

2. Đại diện các chi bộ tạm ứng / thanh toán kinh phí khoán chi tổ chức đại hội tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính dự trù kinh phí tổ chức đại hội các chi bộ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt theo đúng quy định.

VI. MỘT SỐ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGAY SAU ĐẠI HỘI

1. Sau đại hội, các cấp ủy tổ chức rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công văn, tài liệu liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tài chính Đảng cho cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 quản lý.

2. Ban chấp hành các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 điều hành công việc ngay sau khi được bầu và đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường chuẩn y kết quả bầu cử ban chấp hành, bí thư, phó bí thư; phân công công tác cho cấp uỷ viên nhiệm kỳ 2022 - 2025; xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ; kịp thời, chủ động chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

3. Hoàn chỉnh hồ sơ đại hội (có các mẫu kèm theo) gửi về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể chậm nhất là 3 ngày sau khi tổ chức đại hội. Hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm trình đại hội.

- Nghị quyết đại hội và chương trình hành động.

          - Tờ trình đề nghị chuẩn y ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ.

          - Danh sách trích ngang ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ, có dự kiến phân công nhiệm vụ sau đại hội.

          - Biên bản tổ chức đại hội chi bộ.

          - Biên bản bầu ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ.

- Hồ sơ nhân sự cấp ủy gồm: Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/TCTW) do cá nhân tự khai (ký xác nhận vào từng trang) và cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ xác nhận; có dán ảnh màu khổ 4x6 cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng; Bản kiểm điểm 3 năm công tác gần nhất, có xác nhận của cấp ủy nơi cán bộ công tác; Nhận xét, đánh giá của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị về cá nhân; Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình; Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân (ký xác nhận vào từng trang); Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ… (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền); Bản sao giấy khai sinh (hợp lệ); trường hợp giấy khai sinh không bảo đảm theo quy định thì gửi bản sao lý lịch đảng viên gốc có xác nhận của cấp ủy có thẩm quyền; Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền (trong thời hạn 6 tháng). Lưu ý: Trường hợp nhân sự có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, đại học trở lên do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở trong nước liên kết với nước ngoài cấp (không thuộc diện cử, tuyển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) phải có Giấy xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Đối với nhân sự có vợ (chồng), con đang học tập, làm việc ở nước ngoài, làm việc cho các tổ chức quốc tế thì phải có văn bản báo cáo, giải trình và được cấp ủy có thẩm quyền xác nhận theo quy định.

          Các biểu mẫu phục vụ đại hội chi bộ ban hành kèm theo hướng dẫn này được đăng trên subsite của Đảng ủy Trường và gửi qua phần mềm Văn phòng điện tử iOffice.

          VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi bộ căn cứ Hướng dẫn này của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường để xây dựng, thực hiện kế hoạch đại hội chi bộ. Báo cáo với cấp ủy cấp trên về công tác chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy theo quy định, khi được cấp ủy cấp trên trực tiếp duyệt và đồng ý mới tiến hành đại hội. Các báo cáo trình đại hội phải được ký tên trước khi phát hành (không để là dự thảo) và do Đoàn Chủ tịch trực tiếp trình bày tại đại hội (bằng bản tóm tắt). Chương trình đại hội cần chi tiết, cụ thể, coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác bầu cử cấp ủy, nên dành thời gian phù hợp thảo luận báo cáo của cấp ủy. Các tham luận trình bày tại đại hội phải bám sát nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phương hướng, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để chỉ đạo, lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự thảo nghị quyết đại hội do Đoàn Thư ký trình bày cần súc tích với dung lượng khoảng 2-3 trang giấy khổ A4. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức đại hội chi bộ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

2. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chủ trì hướng dẫn về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội các chi bộ; nguyên tắc và phương pháp bầu cử; quy chế làm việc, quy trình tiến hành đại hội và các văn bản khác có liên quan để tổ chức đại hội; theo dõi, tổng hợp tình hình, tiến độ đại hội chi bộ; kết quả bầu cử cấp uỷ trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét chuẩn y. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp của Đảng bộ Trường sau khi được chuẩn y.

3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường chủ trì chỉ đạo, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; phối hợp với các tổ chức đảng, đoàn thể, đơn vị liên quan nắm chắc tình hình, tư tưởng của đảng viên, viên chức, người lao động và người học trước, trong và sau đại hội chi bộ. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức viết, đăng tải các tin, bài viết về đại hội; vận động đảng viên, viên chức, người lao động và người học tích cực tuyên truyền, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên internet, mạng xã hội.

4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục tổ chức đại hội chi bộ; hướng dẫn xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu dự đại hội và nhân sự được giới thiệu bầu vào cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

5. Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị nội dung các báo cáo trình đại hội; hướng dẫn thu, lập hồ sơ và lưu hồ sơ, kết quả đại hội chi bộ.

6. Các đoàn thể cấp Trường chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư của viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người học.

7. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các tổ chức đảng được phân công phụ trách.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường quán triệt, triển khai thực hiện hướng dẫn này nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                         BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;

  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                                    Đã ký

  - Các Ban của Đảng uỷ Trường;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

                                                                                             Nguyễn Ngọc Hiền