ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                             *                                           Nghệ An, ngày 31 tháng 5 năm 2021

                Số 101-CV/ĐU     

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội

   đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Kính gửi:

- Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

 

- Các đoàn thể cấp Trường.

            

 

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, để tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động; củng cố niềm tin của đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên đối với Đảng; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các đoàn thể quần chúng thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dư luận tích cực của Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng. Tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tập trung làm rõ chủ đề của Đại hội, nhấn mạnh mục tiêu "khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 -  2025, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Tiếp tục quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động / kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các đoàn thể quần chúng theo Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 24/3/2021 và Công văn số 87-CV/ĐU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, cần thể hiện sự quyết tâm đổi mới, sáng tạo của các cấp ủy trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động gắn liền với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của Nhà trường và đơn vị trong giai đoạn hiện nay để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống,

3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường chủ trì, phối hợp với các tổ chức đảng, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; kịp thời cung cấp các tài liệu, viết tin, bài tuyên truyền (qua website, iOffice, các trang mạng xã hội do Nhà trường quản lý); triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 19/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường về việc tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Ban Chỉ đạo 35 cấp Trường thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, kết quả về công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kịp thời phát hiện, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ đạo đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đề nghị các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đoàn thể cấp Trường nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,

BÍ THƯ

- Tỉnh ủy Nghệ An,

 

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền