ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH            

                                    *                                                    Nghệ An, ngày 10 tháng 08 năm 2020

                 Số 14-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

về Dự thảo Đề án thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế,

Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh

-----

 

 

Ngày 10/08/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Đề án thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh (gọi tắt là Dự thảo Đề án thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh). Cùng tham dự hội nghị có các thành viên Ban xây dựng Đề án thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh và đồng chí Thư ký Hội đồng Trường.

Sau khi nghe Báo cáo của Ban xây dựng Đề án thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh và ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường kết luận:

1. Thống nhất cơ bản về bố cục, nội dung của Dự thảo Đề án thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh. Đề án thành lập các Trường phải bảo đảm định hướng: Các Trường sử dụng chung bộ máy hành chính và các nguồn lực của Trường Đại học Vinh; có cơ cấu hợp lý, tăng cường phân cấp, phân quyền và tăng tính chủ động cho các Trường; giảm các khâu trung gian, các thủ tục hành chính; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.

2. Đề nghị Ban xây dựng Đề án thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh phối hợp với các viện, khoa đào tạo sư phạm; Khoa Kinh tế; Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Luật và các phòng, ban, trung tâm có liên quan: tiếp thu các ý kiến thảo luận, góp ý vào Dự thảo Đề án thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và đại biểu tham dự hội nghị để hoàn thiện Dự thảo các Đề án, trong đó lưu ý một số nội dung sau đây:

- Cập nhật, bổ sung, thống nhất số liệu của Nhà trường tính đến thời điểm tháng 8/2020. Các bảng, biểu cần phù hợp với nội dung và nhất quán về thứ tự.

- Lược bỏ các ý trùng lặp, rút gọn nội dung phần I (Giới thiệu về Trường Đại học Vinh) và phần II (Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh). Việc phân tích điểm mạnh, tồn tại, cơ hội, thách thức phải phù hợp với mục tiêu thành lập các Trường.

- Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý xây dựng Đề án.

- Cụ thể hóa vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trường. Đề xuất mức độ phân cấp, phân quyền tự chủ các lĩnh vực hoạt động đảm bảo phù hợp với Lut Giáo dc đại hc s 08/2012/QH13 của Quốc hội khóa 13; Lut sa đổi b sung mt s điu ca Lut Giáo dc đại hc s 34/2018/QH14 của Quốc hội khóa 14; Ngh định s 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 ca Chính ph quy định chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Lut Giáo dc đại hc và các quy định của Đảng, Nhà nước.

- Đề xuất một số phương án về cơ cấu tổ chức của các Trường để lấy ý kiến thảo luận, góp ý của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể và cán bộ, viên chức.

- Xây dựng Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của các Trường để bổ sung cùng Đề án thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh.

- Dự kiến tác động, hiệu quả của việc thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh.

3. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục lấy ý kiến thảo luận, góp ý của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể và cán bộ, viên chức cho Dự thảo Đề án thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh; tham mưu để Ban Giám hiệu Nhà trường cử Đoàn cán bộ đi tham quan, học tập, nghiên cứu, tìm hiểu thực tế tại một số cơ sở giáo dục đại học trong nước; đề xuất thời gian tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường mở rộng để thông qua Dự thảo Đề án thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh và triển khai thực hiện Đề án theo quy định.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Hiệu trưởng Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Hiền