ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               

                             *                                           Nghệ An, ngày 04 tháng 9 năm 2020

                Số 21-CV/ĐU      

Hoãn tổ chức các hội nghị ngày 06/9/2020

               

 

Kính gửi:

- Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Nhà trường,

 

- Các đoàn thể cấp Trường,

 

- Các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

            

 

- Ngày 31/8/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã ban hành Thông tri số 02-TT/ĐU về triệu tập đại biểu tham dự các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào sáng ngày 06/9/2020 tại Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành và Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

- Ngày 01/9/2020, Hội đồng trường đã có Thông tri số 03/TT-HĐT triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ ba Hội đồng trường vào chiều ngày 06/9/2020 tại Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh.

Tuy nhiên, vì lý do khách quan nên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Thường trực Hội đồng trường quyết định tạm hoãn các hội nghị theo Thông tri số 02-TT/ĐU ngày 31/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Thông tri số 03/TT-HĐT của Hội đồng trường. Thời gian, địa điểm tổ chức các hội nghị sẽ được Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Hội đồng Trường thông báo sau.

Xin trân trọng thông báo.

 

 

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY - HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như kính gửi,

BÍ THƯ - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

 

- Tỉnh ủy Nghệ An,

 

- Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền