ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                             Nghệ An, ngày 20 tháng 08 năm 2020

                Số 15-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,

Ban Giám hiệu Nhà trường, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Trường

-----

 

 

Ngày 20/08/2020, hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Trường đã thảo luận và thống nhất những nội dung sau đây:

          1. Cho ý kiến bổ sung và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường hoàn thiện Tờ trình và Đề án bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó lưu ý một số nội dung sau đây:

          - Căn cứ xây dựng Đề án bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          - Mô tả các lĩnh vực công tác điều hành, quản lý của Nhà trường.

          - Dự kiến số lượng Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          - Dự kiến phân công lĩnh vực công tác điều hành, quản lý và đơn vị phụ trách của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          2. Thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng Trường xem xét thông qua nhu cầu, số lượng, nguồn nhân sự giới thiệu chức danh Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

          - Số lượng Phó Hiệu trưởng: 03 người. Trước mắt, đề nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự 02 Phó Hiệu trưởng, trong đó bổ nhiệm lại 01 Phó Hiệu trưởng, bổ nhiệm mới 01 Phó Hiệu trưởng.

          - Nguồn nhân sự Phó Hiệu trưởng:

          + Đề nghị giới thiệu bổ nhiệm lại đối với TS. Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          + Đề nghị giới thiệu bổ nhiệm mới 01 nhân sự tại chỗ, có quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 3062-QĐ/ĐU ngày 12/2/2020 của tập thể lãnh đạo Trường Đại học Vinh về việc phê duyệt quy hoạch kết quả rà soát, bổ sung chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoặc có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 02/07/2020 của Hội đồng Trường, Trường Đại học Vinh về việc ban hành Đề án bổ nhiệm Hiệu trưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng, bầu Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Trường, Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          - Thời gian thực hiện: Trong quý III/2020.

          3. Cho ý kiến đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất cử 05 cán bộ xét tuyển đi học cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2020 theo Công văn số 3751-CV/BTCTU ngày 17/08/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về tuyển sinh cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2020.

          5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định thành lập Bộ phận Bảo vệ chính trị nội bộ; Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Trường Đại học Vinh.

          Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                       T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO

  - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                     BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường,                                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  - Ban Giám hiệu Nhà trường,

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,                                                          

  - Các ban của Đảng uỷ,

  - Các đơn vị, các đoàn thể,

  - Lưu Văn phòng Đảng

        - Hội đồng Trường - Đoàn thể.      

 

 

                                                                                                Nguyễn Ngọc Hiền