ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               

                             *                                         Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2020

                  Số 02-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị lần thứ nhất

 Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

-----

 

 

Ngày 11/06/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và cho ý kiến về những nội dung chính sau đây:

          1. Căn cứ Thông báo số 193-TB/UBKTTU ngày 22/05/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Công văn số 5744-CV/TU ngày 09/06/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về số lượng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trình Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An cho phép điều chỉnh, bổ sung Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về dự kiến phân công, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo của các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, chuẩn y kết quả bầu cử.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các hội nghị của Nhà trường trong thời gian tới gồm: hội nghị Hội đồng Trường, Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025; hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 của Nhà trường; kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh 2015 - 2020 và thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                              BÍ THƯ

  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

 

                                                                                            Nguyễn Ngọc Hiền