ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                           *                                          Nghệ An, ngày 31 tháng 8 năm 2020

                  Số 17-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII

phiên định kỳ tháng 8 năm 2020

-----

 

 

Ngày 31/8/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khoá XXXII đã tổ chức hội nghị phiên định kỳ tháng 8 năm 2020. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thông qua những nội dung chính sau đây:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2020

          Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo tóm tắt kết quả công tác tháng 8 năm 2020 của Đảng bộ, Nhà trường và các Ban của Đảng ủy Trường. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của Đảng bộ bộ phận Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.      

Lô Văn Cương,

Sinh viên lớp 58B Chính trị học, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

2.      

Hờ Bá Rê,

Sinh viên lớp 58B Chính trị học, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

3.      

Hồ Thị Thanh Tâm,

Sinh viên lớp 58B Chính trị học, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

4.      

Nguyễn Thị Thoa,

Sinh viên lớp 58B Chính trị học, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

5.      

Lữ Thị Kim Cúc,

Sinh viên lớp 58B Công tác xã hội, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

6.      

Trần Thị Thùy Trang,

Sinh viên lớp 59B1 Du lịch, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị Đảng ủy bộ phận Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể trước ngày 07/9/2020 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng bộ bộ phận: Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Sư phạm Xã hội, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.           

Nguyễn Văn Duy,

Sinh viên lớp 56K1 Công nghệ thông tin, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

2.           

Hoàng Ngọc Thắng,

Sinh viên lớp 56K2 Công nghệ thông tin, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

3.           

Mai Thị Trang,

Cao học 27 Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

4.           

Hồ Thị Hằng,

Sinh viên lớp 57A Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

5.           

Trần Văn Mân,

Sinh viên lớp 57B Công tác xã hội, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

6.           

Moong Văn Bún,

Sinh viên lớp 58B Chính trị học, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn,

7.           

Hồ Ngọc Quỳnh,

Sinh viên lớp 57K Nông học, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

8.           

Lâm Thị Thu Huyền,

Sinh viên lớp 57K Quản lý đất đai - Quản lý tài nguyên và Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

9.           

Trần Thị Huyền,

Sinh viên lớp 57K Quản lý đất đai - Quản lý tài nguyên và Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

10.      

Võ Thục Nữ,

Sinh viên lớp 57K Quản lý đất đai - Quản lý tài nguyên và Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên,

11.      

Nguyễn Thị Trà,

Sinh viên lớp 57K Quản lý đất đai - Quản lý tài nguyên và Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

3. Ban Thường v Đảng u Trường đã xem xét và thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xét tng Huy hiu 40 năm tui Đảng cho đồng chí Phạm Minh Hùng, giảng viên cao cấp Khoa Giáo dục.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho chủ trương kết nạp lại vào Đảng Cộng sản Việt Nam đối với 1 quần chúng thuộc khoa Xây dựng.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

          1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Giám hiệu Nhà trường, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Trường đã thảo luận và thống nhất kế hoạch tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về Dự thảo lần 3 Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về Dự thảo lần 3 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định.

          IV. QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA CẤP ỦY CẤP TRÊN

          Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên gồm:

          - Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

          - Công văn số 5905-CV/TU ngày 04/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận chính trị.

          - Công văn số 5906-CV/TU ngày 04/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường lãnh đạo việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng.

          - Công văn số 5920-CV/TU ngày 11/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 30/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

          - Kế hoạch số 256-KH/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020).

          - Kế hoạch số 257-KH/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020).

          - Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU ngày 20/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020) và kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020).

          - Công văn số 1429-CV/BDVTU ngày 10/8/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

          - Công văn số 1436-CV/BDVTU ngày 24/8/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An về đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

          - Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU ngày 21/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

          - Công văn số 2834-CV/BTGTU ngày 27/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về hoạt động đội ngũ báo cáo viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          - Hướng dẫn số 56-HD/BTCTU ngày 28/8/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020).

          V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 9 NĂM 2020

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020); 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020); 118 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2020); 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường về chương trình công tác năm học 2020 - 2021. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, chỉ đạo thực hiện.

          2. Chỉ đạo chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Nhà trường và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, cho ý kiến về Đề án thành lập các Trường thuộc Trường Đại học Vinh; tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy định, văn bản lãnh đạo, quản lý điều hành Nhà trường; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 của các đơn vị và Nhà trường; tiếp tục xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học; nhập học cho cao học thạc sĩ khóa 28 và sinh viên đại học hệ chính quy khóa 61; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường. Chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình ETEP; tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học". Triển khai Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020; triển khai hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, các nhiệm vụ Chương trình ETEP, Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong Nhà trường. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;                                             BÍ THƯ

  - Ban Giám hiệu Nhà trường;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - HĐT - Đoàn thể.      

 

 

 

                                                                                           Nguyễn Ngọc Hiền