ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    

                            *                                             Nghệ An, ngày 24 tháng 10 năm 2019

                Số 155-TB/ĐU

 

 

                                                                               THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 (khóa XXXI) phiên tháng 10 năm 2019

-----

 

Ngày 24/10/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXXI) đã tổ chức hội nghị với những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10/2019

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ Trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo kết quả công tác tháng 10/2019. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và thông qua đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Sư phạm Tự nhiên, Khoa Kinh tế và Chi ủy chi bộ Ban Quản lý Cơ sở 2 kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

1.     

Nguyễn Bùi Hậu,

Cán bộ Viện Sư phạm Tự nhiên,

2.     

Hoàng Thị Việt,

Cán bộ Khoa Kinh tế,

3.     

Trần Thị Lý

Sinh viên lớp 57B7 Kế toán, Khoa Kinh tế,

4.     

Lê Công Việt,

Cán bộ Ban Quản lý Cơ sở 2.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 30/10/2019 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Sư phạm Xã hội, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

 

1.     

Trần Phúc Sáng,

Sinh viên lớp 55K Điện tử viễn thông, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

2.     

Lương Thị Mỹ Hoa,

Sinh viên lớp 55K1 Công nghệ thông tin, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

3.     

Nguyễn Hà Thương,

Sinh viên lớp 56K2 Công nghệ thông tin, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

4.     

Trần Văn Khải,

Sinh viên lớp 59 Công nghệ thông tin, Viện Kỹ thuật và Công nghệ,

5.     

Nguyễn Thị Anh,

Sinh viên lớp 56A1 Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

6.     

Hoàng Thị Hạnh,

Sinh viên lớp 56A1 Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

7.     

Nguyễn Thị Huyền,

Sinh viên lớp 56A1 Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

8.     

Trần Thị Nhung,

Sinh viên lớp 56A2 Văn, Viện Sư phạm Xã hội,

9.     

Nguyễn Thị Khánh Huyền,

Sinh viên lớp 56A Sử, Viện Sư phạm Xã hội,

10.     

Vũ Thị Nhung,

Sinh viên lớp 56A Sử, Viện Sư phạm Xã hội,

11.     

Nguyễn Thị Dương Ngọc,

Sinh viên lớp 56A2 Sư phạm tiếng Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

12.     

Tống Thị Thơm,

Sinh viên lớp 56B7 Kế toán, Khoa Kinh tế,

13.     

Võ Thị Khánh Huyền,

Sinh viên lớp 59B1 Kế toán, Khoa Kinh tế,

14.     

NguyễnThị Thảo Oanh,

Sinh viên lớp 59B1 Kế toán, Khoa Kinh tế,

15.     

Trần Thị Minh,

Sinh viên lớp 59B5 Kế toán, Khoa Kinh tế,

16.     

Lê Thị Lịch,

Sinh viên lớp 59B7 Kế toán, Khoa Kinh tế,

17.     

Hồ Thị Trung Linh,

Sinh viên lớp 59B2 Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế,

18.     

Lê Thị Phương Linh,

Sinh viên lớp 59B2 Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế,

19.     

Hồ Thị Vân,

Sinh viên lớp 59B3 Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế,

20.     

Trần Văn Minh,

Sinh viên lớp 59B1 Tài chính ngân hàng, Khoa Kinh tế.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận và Chi ủy Chi bộ học viên, sinh viên Viện Sư phạm Xã hội về hủy Quyết định kết nạp đảng viên đối với 01 quần chúng do quá thời gian tổ chức kết nạp đảng viên theo quy định.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật 01 đảng viên thuộc Chi bộ cán bộ Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường bằng hình thức Khiển trách do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm lại 04 Trưởng bộ môn Khoa Luật nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với các đồng chí:

            - TS. Phạm Thị Thúy Liễu, Trưởng bộ môn Luật Dân sự nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- TS. Hồ Thị Duyên, Trưởng bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Trưởng bộ môn Luật Hình sự nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- TS Nguyễn Văn Đại, Trưởng bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước nhiệm kỳ 2014 - 2019.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Chi bộ cán bộ Ngành Toán - Tin, Viện Sư phạm Tự nhiên, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy Toán học, Viện Sư phạm Tự nhiên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường điều động TS. Đậu Đức Anh, Giảng viên Viện Sư phạm Xã hội đến làm việc tại Văn phòng Đảng - Đoàn thể và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quy trình tái cấu trúc bộ môn, kiện toàn nhân sự bộ môn của Viện Kỹ thuật và Công nghệ, cụ thể:

          - Tách Bộ môn Điện tử Viễn thông thành 2 bộ môn là Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô và bộ môn Điện tử Viễn thông.

          - Bổ nhiệm TS. Trịnh Ngọc Hoàng, Trưởng bộ môn Điện tử Viễn thông nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          - Bổ nhiệm TS. Lê Đình Công, Giảng viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Điện tử Viễn thông nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và chun y kết qu bu đồng chí Dương Đình Tú, giảng viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ, gi chc v Bí thư Chi b học viên, sinh viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ nhim k 2018 - 2020.

          6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và đồng ý để Trường Trung học phổ thông Chuyên thực hiện quy trình kiện toàn tổ chuyên môn và bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên và Công văn số 1498/SGDĐT-TCCB ngày 08/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy.

          7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các phòng, ban, trung tâm... nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tiếp theo. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao cho cấp ủy và tập thể lãnh đạo các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc Trường đối chiếu với tiêu chuẩn chức danh quy hoạch cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức theo quy định; định kỳ hàng năm rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

          IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 11 NĂM 2019

1. Ch đạo các hot động k nim: 102 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2019); 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019); tuyên truyền, quán triệt kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (lớp thứ 2 năm 2019). Quán trit và trin khai thc hin Ch th s 35-CT/TW ngày 30/5/2019 ca B Chính tr v đại hi đảng b các cp tiến ti Đại hi đại biu toàn quc ln th XIII ca Đảng; Thông tri ca Ban Thường v Tnh y Ngh An v đại hi đảng b các cp tiến ti Đại hi đại biu toàn quc ln th XIII ca Đảng và các hướng dn ca Trung ương, ca Tnh y Ngh An. Tiếp tc thc hin Kế hoch s 196-KH/TU ca Tnh y Ngh An v t chc đợt hot động "Ngh An làm theo li Bác dn" năm 2019 - 2020. Trin khai Ngh quyết s 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 ca B Chính tr v tăng cường bo v nn tng tư tưởng ca Ðng, đấu tranh phn bác các quan đim sai trái, thù địch trong tình hình mi và Kế hoch s 210-KH/TU ngày 29/8/2019 ca Ban Thường v Tnh y Ngh An v trin khai thc hin Ngh quyết s 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 ca B Chính tr v tăng cường bo v nn tng tư tưởng ca Ðng, đấu tranh phn bác các quan đim sai trái, thù địch trong tình hình mi. Tiếp tc hưởng ng Cuc thi trc nghim tìm hiu 90 năm lch s v vang ca Đảng Cng sn Vit Nam. Thc hin Kế hoch chiến lược truyn thông Trường Đại hc Vinh giai đon 2017 - 2020; trin khai hot động ca B phn Truyn thông. Phân công đồng chí Nguyn Huy Bng, Phó Bí thư Đảng y, Phó Hiu trưởng và đồng chí Nguyn Hng Soa, y viên Ban Thường v Đảng y, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng y, ch đạo thc hin.

2. Ch đạo hoàn thành các chương trình, đề án thc hin Ngh quyết Đại hi đại biu Đảng b Trường ln th XXXI, Ngh quyết Đại hi Đảng b tnh Ngh An ln th XVIII, Ngh quyết Đại hi đại biu toàn quc ln th XII ca Đảng; tiếp tục thực hiện Kế hoch chiến lược phát trin Trường Đại hc Vinh giai đon 2018 - 2025, tm nhìn đến năm 2030, Kế hoch ci cách hành chính giai đon 2016 - 2020; triển khai xây dng và áp dng h thng qun lý cht lượng ISO TCVN 9001:2015, xây dng quy hoch tng th h thng thông tin qun lý Trường Đại hc Vinh. Phân công đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng y, Hiu trưởng và đồng chí Nguyn Hng Soa, y viên Ban Thường v Đảng y, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng y, ch đạo thc hin.

3. Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của các Ban của Đảng uỷ, các đảng bộ bộ phận và các chi bộ; tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019. Ch đạo hoàn thin H thng Cng thông tin hc tp trc tuyến (H thng LMS), công tác qun lý người hc, đánh giá lun văn, lun án; đẩy mnh các hot động dch v, h tr sinh viên và quan h doanh nghip; tăng cường các hot động thanh tra, kim tra nâng cao cht lượng các hot động ca Nhà trường. Đẩy mnh công tác xây dng cơ bn ti cơ s I, cơ s II. Phân công đồng chí Nguyn Huy Bng, Phó Bí thư Đảng y, Phó Hiu trưởng, Ch nhim y ban Kim tra Đảng y và đồng chí Nguyn Th Thu Cúc, y viên Ban Thường v Đảng y, ch đạo thc hin.

4. Ch đạo m rng địa bàn tuyn sinh, đổi mi công tác qun lý, tng bước nâng cao cht lượng đào to ca h va làm va hc và đào to t xa; nâng cao cht lượng và hiu qu các hot động đào to ngn hn, cp chng ch, đào to k năng mm, k năng ngh nghip cho sinh viên; các nhim v thuc Chương trình ETEP; tăng cường công tác an ninh, trt t; trin khai các hot động ca Trung tâm Kim định cht lượng - Trường Đại hc Vinh; trin khai xin giy phép hot động ca Phòng Khám Đa khoa, t chc tt hot động chăm sóc sc khe cho cán b, viên chc và hc sinh, sinh viên, hc viên. Phân công đồng chí Nguyn Ngc Hin, y viên Ban Thường v Đảng y, Phó Hiu trưởng, Trưởng ban Dân vn Đảng y, ch đạo thc hin.

5. Ch đạo tiếp tc thc hin phong trào thi đua "Đổi mi, sáng to trong dy và hc"; phong trào "Cán b, công chc, viên chc thi đua thc hin văn hóa công s", các hot động thc hin Đề án xây dng và phát trin chương trình đào to theo tiếp cn CDIO, Đề án nâng cao cht lượng dy và hc tiếng Anh ti Trường Đại hc Vinh, Kế hoch chiến lược phát trin khoa hc và công ngh Trường Đại hc Vinh giai đon 2018 - 2025, tm nhìn 2030, Đề án nâng cp Tp chí Khoa hc; thc hin công tác đảm bo cht lượng và kho thí. Phân công đồng chí Trn Bá Tiến, y viên Ban Thường v Đảng y, Phó Hiu trưởng, ch đạo thc hin.

 

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

  - Tỉnh uỷ Nghệ An;                                                           BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Hội đồng Trường;

  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

  - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ;                                                         

  - Các ban của Đảng uỷ;

  - Các đơn vị, các đoàn thể;

  - Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.      

 

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa